Opetusalan Ammattijärjestö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat

Lastentarhanopettajan sekä esiopetusta antavan opettajan tehtävissä voi toimia eri koulutustaustoilla. Varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuslaissa (36/1973) ja -päivähoitoasetuksessa, esiopetuksesta perusopetuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. 
 
Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta sekä perusopetuslain mukaista esiopetusta koskevat eri kelpoisuussäädökset.
 
Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L 272/2005 ja A 608/2005).

Lastentarhanopettaja

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), johon sisältyy vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja. Yksittäiset tutkinnon lisäksi suoritetut erilliset opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Erityislastentarhanopettaja

Erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Asetuksen mukaan (2 §) erityislastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuuden tuottava erikoistumiskoulutus on yliopistossa suoritetut erityisopettajan opinnot (A 794/2004 19 § 1 mom. 3 kohta, A 576/1995 14 § 2 mom. tai A 530/1978 35 §).

Siirtymäsäännökset

Siirtymäsäännöksillä on turvattu niiden henkilöiden kelpoisuus, jotka ennen lain voimaan tuloa ovat olleet sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (804/1992) mukaan kelpoisia näihin tehtäviin.

Käytännössä lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin kelpoisiksi on katsottu lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin (varhaiskasvatus) tutkinnon taikka sosiaalikasvattajan, sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin (amk) tutkinnon suorittaneet.

Sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin tutkinnon on täytynyt sisältää riittävästi pedagogisia ja didaktisia opintoja. Erityislastentarhanopettajan tehtäviin on edellytetty yliopistossa suoritettuja erityisopettajan opintoja.

Esiopetus

Perusopetuslain mukaisen 6-vuotiaiden esiopetuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).

Asetus koskee niin päiväkodissa kuin peruskoulussa annettavaa esiopetusta.

Esiopetuksen opettaja

Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 7 §:ssä.

Esiopetusta on kelpoinen antamaan opettaja, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta.

Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita, kelpoinen on myös henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (A 794/04 19 § 1 mom. ja 20 § 1 mom.) tai lastentarhanopettajan tutkinnon.

Asetuksessa (7 § 3-4 mom.) säädetään lisäksi sosiaalikasvattajan, sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kelpoisuudesta. Heillä oli tietyin edellytyksin oikeus hankkia kelpoisuus esiopetuksen opettajiksi suorittamalla opetusministeriön hyväksymät esiopetuksen opinnot (15 tai 20 ov. tutkinnosta ja työkokemuksesta riippuen). Opintojen suorittamisaika rajattiin asetuksessa siten, että ne on pitänyt suorittaa ennen vuotta 2004. Sen jälkeen suoritetut esiopetuksen opinnot eivät tuota kelpoisuutta.

Esiopetuksen erityisopettaja

Esiopetuksen erityisopetuksen kelpoisuudesta on säädetty asetuksen 8 §:ssä. 

Esiopetuksen tuen oppilaille on kelpoinen antamaan opetusta henkilö, jolla on esiopetuksen opettajan kelpoisuus ja joka on suoritanut erityisopettajan opinnot. Erityisen tuen oppilaille esiopetusta sekä kehitysvammaisille oppilaille myös muuta opetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja erityisopettajan opinnot. Perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt ovat kelpoisia antamaan myös esiopetuksen erityisopetusta.

Steinerpedagogiikkaan perustuva opetus

Opetushallitus on antanut määräyksen (40/011/2010) opettajan tehtäviin kelpoisuuden tuovista riittävistä opinnoista steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa.

Esiopetusta sekä erityisopetusta esiopetuksessa on aina kelpoinen antamaan henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten mukainen kelpoisuus mainittuihin tehtäviin. Lisäksi steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa esiopetusta voi antaa henkilö, joka on kelpoinen antamaan luokanopetusta steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa.

Opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita, on kelpoinen myös henkilö, joka on suorittanut Snellman-korkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisen varhaiskasvattajatutkinnon.

Erityisopetusta esiopetuksen ryhmälle, johon ei kuulu perusopetuksen oppilaita voi antaa myös henkilö, jolla on esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa ja lisäksi opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa säädetyt (8 a§) erityisopettajan opinnot tai koulutus taikka vähintään 60 opintopisteen laajuiset steinerpedagogiset erityispedagogiikan opinnot Snellman-korkeakoulussa.

null