Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Varhaiskasvatuslakiesitys vahvistaa pedagogista osaamista

OAJ pitää hallituksen esitystä varhaiskasvatuslaiksi keskeisiltä osiltaan hyvänä. Esitys painottaa juuri oikealla tavalla pedagogista osaamista ja vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua.
Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi tänään. Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.
 
Lakiesityksen mukaan tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia.
 
Osaamistason nosto edistää laatua
 
Lakiesityksen mukaan vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus.
 
Tarkoitus on myös selkiyttää ammattiryhmien välisiä työtehtäviä ja tehtävänimikkeitä. Varhaiskasvatuksen uudet tehtävänimikkeet olisivat tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja päiväkodin johtaja.
 
- On tärkeää, että varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan selkeillä konkreeteilla toimenpiteillä. On ilmiselvää, että varhaiskasvatuksen laatu paranee, kun päiväkotien henkilöstön osaamis- ja koulutustaso nousee. Positiivista on myös se, että lakiesitys selkiyttää päiväkodin henkilöstön nimikkeitä, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.
 
Luukkainen pitää hyvänä myös päiväkodinjohtajien kelpoisuusehtojen uudistamista maisterin tutkinnoksi.
 
–  Kelpoisuusehtojen tarkennus korostaa oikealla tavalla varhaiskasvatuksen uusiutunutta tehtävää lapsen oppimisen ja kasvun tukena ja rakentajana, Luukkainen sanoo.
 
Kelpoisuudet säilyvät
 
OAJ:n tavoitteiden mukaisesti lain tullessa voimaan opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa.
 
Varhaiskasvatus osa koulutuspolkua
 
Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Säädösmuutokset selkiyttävät järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita, mutta eivät luo uusia velvollisuuksia kunnille ja muille järjestäjille.
 
Lapsen etu nostetaan keskiöön varhaiskasvatuksen toteutuksessa, ja lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilyy entisellään. Kiusaamisen ehkäisy on nyt kirjattu ensi kertaa varhaiskasvatuslakiin. Lasta tulee uuden lain mukaan suojata väkivallalta, kiusaamiselta ja muulta häirinnältä.
 
–  Lakiesitys edistää varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista. Se myös tukee henkilöstön hyvinvointia ja ammatissa kehittymistä, erityisasiantuntia Auli Setälä kiittää.
 
Tiedonsiirto paranee
 
Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen, viranomaisten ja kodin välillä helpottuu. Lain muutoksen myötä otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tietovaranto, johon tallennetaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä, henkilöstöä, perhettä ja lasta koskevia tietoja, joita viranomaiset tarvitsevat toteuttaessaan lakisääteisiä viranomaistehtäviään. Muutos tuottaa ajanmukaista, luotettavaa, kattavaa ja vertailtavaa tietoa eri tahojen käyttöön.
 
–  OAJ pitää hyvänä tietovarantoa, tietosuojaa ja salassapitoa koskevien säädösten selkeyttämistä, Setälä sanoo.
 
Vielä jää parannettavaa
 
Lakiesitys pitää sisällään myönteistä edistystä, mutta petrattavaakin jää. OAJ odottaa, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen määritelmä säätelee tarkemmin pedagogisen varhaiskasvatuksen toteutumisen reunaehdot.
 
–  Harmillista on myös se, että esityksestä puuttuvat lapsen tukea koskevat säädökset. Ne tulee valmistella hanketyönä, Luukkainen edellyttää.
 
Eduskunta päättää uudesta varhaiskasvatuslaista tämän kevään aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuun alussa 2018.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
null