Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ haluaa vahvistaa kieltenopetusta

OAJ pitää A1-kielen varhentamista ja tuntimäärän lisäämistä tärkeänä askeleena kielivarannon vahvistamisessa. Järjestö kiittää varhentamisen lisäävän valtakunnallista yhdenvertaisuutta.
OAJ pitää hyvänä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän kasvattamista kahdella tunnilla.
 
– Lisäys on hallitukselta merkittävä päätös ja vahva kannanotto aikana, jolloin kunnissa vähennetään paikallisin päätöksin perusopetuksen tosiasiallisia oppituntimääriä, erityisasiantuntija Tuomo Laakso kiittää.
 
OAJ on tänään perjantaina antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon A1-kielen varhentamisesta. Järjestö kannattaa muutosta perusopetusasetukseen ja tuntijakoasetukseen sekä paikallista päätäntävaltaa kahden tunnin jakamisesta luokille 1-2 siten, että opetus alkaa 1. luokalla.
 
-Tuntimäärän lisäys on perusteltua myös siksi, että kansainvälisesti vertailtuna Suomen alakoulun tuntimäärät alittavat selvästi verrokkimaiden tuntimäärät. Ensimmäisen luokan alkuun on hyvä varata painotusmahdollisuus ryhmäytymiseen ja koulutyöskentelyn perustaitojen harjoitteluun kielenopiskelun alkaessa vasta kevätlukukaudella,  Laakso sanoo.
 
Varhennusta myös A2-kieleen?
 
Petrattavaakin yhä jää. OAJ:n mielestä A2-kielen varhentamista ja valtakunnallista yhdenvertaista tarjoamista on syytä tarkastella yhteydessä A1-kielen varhentamiseen. A-kielten opiskelijoiden taitotaso ei saa eriytyä liikaa perusopetuksen aikana, jotta opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit voidaan nykyiseen tapaan pitää A-kielille yhteisinä.
 
-OAJ on useissa eri yhteyksissä tuonut esiin huolensa kielten opiskelun vähenemisestä ja opiskeltavan kielivalikoiman kaventumisesta. Kuntia tulee tukea ja kannustaa kartoittamaan kielten monipuolisen tarjonnan mahdollisuuksia, jotta muiden kuin englannin kielen opiskelu ei enää vähene ja kielipolkujen jatkumo varmistetaan myös toiselle asteelle. Laajennettu kielen oppimäärä myös madaltaa kynnystä valita opiskeltavaksi englantia vaikeampana pidetty muu vieras kieli ja täten laajentaa Suomen kielivarantoa, Laakso toteaa.
 
Pedagogiikka ja opetusjärjestelyt innostumisen edellytyksinä
 
OAJ:n mielestä varhaisen kielen opiskelun tulee olla leikinomaista ja kielen opiskeluun innostavaa. Pelillistäminen, kielikylpymäisyys, leikkiminen, laulaminen ja liikkuminen ovat keskeisiä keinoja uuteen kieleen tutustumisessa.
 
Perusopetuksen luokanopettaja ja kielen aineenopettaja ovat kelpoisia kielenopetukseen alakoulussa.
 
-Kieliopintoja järjestettäessä on kelpoisuuden lisäksi lähdettävä siitä, että opetus on laadukasta ja opetusta antavalla opettajalla on myös tosiasiallinen osaaminen opetuksen antamiseen. Jos tarve vaatii, on työnantajan järjestettävä opettajille täydennyskoulutusta. Paikallisesti opetusjärjestelyistä päätettäessä on syytä tarkastella osaamista, kelpoisuuksia ja myös työn tarkoituksenmukaista jakautumista kaikkien opettajaryhmien näkökulmasta, Laakso sanoo.
 
OAJ haluaa, että A1-kieliopintojen sisältöjen laajentuessa opettajien täydennyskoulutusta lisätään, jos nämä toimivat A1-kielen opettajina.
 
-Luokanopettajien osaamista kielenopetuksen sisällölliseen hallintaan tulee kasvattaa  ja aineenopettajien täydennyskoulutustarve alkuopetuksen pedagogiikkaan kartoittaa. Kokonaisuus on huomioitava myös opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa, Laakso sanoo.
 
Teksti. Maija-Leena Nissilä
Kuva: Jesse Pasanen
 
 
null