Toimintasuunnitelma 2014

Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry

Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammattilliset opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman jäsenkuntansa koulutus- ja palkkapoliittista edunvalvontaa, tehdä omaa jäsenkuntaansa koskevia edunvalvonta- ja  järjestöpoliittisia esityksiä sekä aloitteita opettajien työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yhdistys osaltaan vaikuttaa siihen, että opettajien täydennyskoulutus ja säännöllinen ammattitaidon päivittäminen toteutuvat kaikkien opettajien osalta.
 
Tässä toimintasuunnitelmassa ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta, sekä ammattikorkeakoulu koulutusta.
 
Ammatilliset opettajat AO ry toimii yhteistyössä muiden ammatillisten opettajayhdistysten, OAJ:n
yhdistysten ja OAJ:n hallituksen ja toimikuntien sekä muiden ammattiyhdistysten kanssa edustajiensa välityksellä
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖKUVAUS

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2012–2016 linjaukset vaikuttavat ammatillisen koulutuksen toteutukseen ja kehittämiseen ammatillisissa perustutkinnoissa, aikuiskoulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa. Kuntauudistus asettaa haasteita myös koulutuksen järjestäjäverkon kehittämiselle.
 
Nuorison syrjäytyminen ja sen torjuminen asettaa vaatimuksia koulutuksen järjestäjille ja yhteiskunnalle.
 
Ammatillisen koulutuksen rakenteiden ja koulutuspaikkojen muutokset, sekä rahoituksen leikkaukset tuovat haasteita AO:lle.
 
Talouden kehitysnäkymät niin Suomessa kuin Euroopassakin vaikuttavat julkisiin palveluihin ja asettavat paineita kustannusten pienentämiseen henkilöstömenoja karsimalla.
 
Opetuksen ja ohjauksen toteutukseen kohdistuu muutospaineita kustannusten säästämiseksi. Tämä vaatii huomion kiinnittämistä uhkaaviin leikkauksiin ja opetustyön siirtymiseen pois oppilaitoksista.
 

PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

AO:n näkemys on, että ammatillisen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä on uudistettava vastuullisesti ja maltillisesti. Opettajilla on oikeus saada perehdytystä muutostilanteessa.Opetustoiminta ja talous on sidottava nykyistä paremmin toisiinsa.
 
 
Seurataan ja vaikutetaan koulutuspolitiikan valtakunnallisiin linjauksiin ja tuetaan paikallista toimintaa.
 
Ammatillisten opettajien palkkausrakenteen kehittäminen niin, että palkka houkuttelee kaikille aloille uusia opettajia. Vaikutetaan niin, että kaikki työ tulee palkkauksen perustaksi. Palvelussuhteen ehtoja kehitetään vastaamaan paremmin tehtävän vaatimuksia. Samalla vaikutetaan siihen, että resursseja suunnataan opetuksen ja ohjauksen ydintehtäviin.
 
AO järjestää koulutusta luottamusmiehille ja yhdistysten aktiivitoimijoille
 
AO seuraa ja selvittää yhdessä OAJ:n kanssa 1.8.2011 voimaan tulleen kelpoisuusasetuksen vaikutuksia opettajien tutkintotason ja palkkatason muutoksiin.
 
AO toimii yhteistyössä koulutustoimikuntien ja tutkintotoimikuntien opettajajäsenten kanssa.
 
AO vaikuttaa siihen, että koulutuksen järjestäjän saama yksikköhinta lisineen, käytetään mahdollisimman tehokkaasti opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen.
 
AO toimii yhdessä OAJ:n kanssa ammatillisten opettajien ja ammatillisen koulutuksen tunnettavuuden ja arvostuksen vahvistumiseksi.
 

TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNTOON

AO vaikuttaa OAO ry:n ja OAJ:n kautta siihen, että ammatillisissa oppilaitoksissa ja
ammattikorkeakouluissa on riittävät taloudelliset resurssit opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen ja toimiluvan edellyttämän muun toiminnan toteuttamiseen.
 
 
AO vaikuttaa siihen, että työssäoppimisen ohjauksen, ohjatun harjoittelun, ammatillisen osaamisen näyttöjen, tutkintotilaisuuksien, sekä työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen edellytykset turvataan ja toimintaa parannetaan.
 
AO:n tavoitteena on lähentää kaikilla sopimusaloilla liitteiden sisältöjä toisiinsa.
 
AO:n pitää yhteyttä sidosryhmiin, laatii tiedotteita ja kannanottoja yksin ja yhteistyössä OAO:n sekä OAJ:n kanssa.
 
Työhyvinvoinnin näkökulmasta psyykkisen ja fyysisen kuormittavuuden huomioiminen.
 
Kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen eurooppalaisten opettajayhdistysten kanssa kuuluu osana AO:n toimintaan. Tutustuminen ammatilliseen opetukseen ja sen toteutukseen Euroopan eri maissa luo pohjaa koulutuspoliittisille kannanotoille ja lausunnoille.
 
AO on aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä.
 

VAHVA JA ARVOSTETTU JÄRJESTÖ

AO tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä ammatillisten yhteisten opettajayhdistysten perustamista paikallis- ja aluetasolla. AO:laiset toimivat aktiivisesti OAJ:n alue- ja paikallisyhdistyksissä. AO kannustaa nykyisiä ja uusia toimijoita saadaan mukaan paikallis- ja aluetason järjestötoimintaan.
 
AO aloittaa AO Akatemian
 
AO tukee alueellista toimintaa maksamalla alueyhdistysten jäsenmaksun jäsentensä puolesta
 
AO järjestää ja tukee alueellista koulutusta paikallisille toimijoille.
 
Jäsenyhdistyksiä aktivoidaan jäsenhankintaan
 
AO:laisten jäsenten asiantuntemus edunvalvonnan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan valmistelussa tulee huomioon otetuksi yhdistyksen edustajien välityksellä OAO ry:n hallituksessa sekä OAJ:n hallituksessa ja valmisteluelimissä.
 
AO valvoo, että järjestelyasiakirjan mukaisesti OAJ-organisaatio järjestää ja tuottaa AO ry:lle sen
tarvitseman toimistopalvelun ja edunvalvonnan asiantuntijapalvelun.
 
AO:n viestintä hoidetaan pääasiassa ajantasaisilla verkkosivuilla ja säännöllisillä jäsentiedotteilla.
 
AO:n talous on vakaa. Yhdistys kerää jäsenmaksua toiminnan rahoittamiseksi ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta vastuullisesti.