Toimintasuunnitelma 2015

Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry

 
Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman jäsenkuntansa koulutus-,palkka ja järjestöpoliittista edunvalvontaa, tehdä omaa jäsenkuntaansa koskevia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia esityksiä sekä aloitteita opettajien työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yhdistys osaltaan vaikuttaa siihen, että opettajien täydennyskoulutus ja säännöllinen ammattitaidon päivittäminen toteutuvat kaikkien opettajien osalta.
 
Tässä toimintasuunnitelmassa ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta, sekä ammattikorkeakoulukoulutusta.
 
Ammatilliset opettajat AO ry toimii yhteistyössä muiden valtakunnallisten ammatillisten opettajayhdistysten, OAJ:n yhdistysten ja OAJ:n hallituksen ja toimikuntien sekä muiden ammattiyhdistysten kanssa edustajiensa välityksellä.
 
Ammatilliset opettajat AO ry toteuttaa OAJ:n ja OAO:n toiminnastaan päättämiä linjauksia.
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖKUVAUS

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011–2016 linjaukset ja hallituksen päätökset KESU:n linjausten pohjalta vaikuttavat ammatillisen koulutuksen toteutukseen ja kehittämiseen ammatillisissa perustutkinnoissa, aikuiskoulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa. Kuntauudistus asettaa haasteita koulutuksen järjestäjäverkon kehittämiselle. Nuorison syrjäytyminen asettaa vaatimuksia koulutuksen järjestäjille ja yhteiskunnalle.
 
Toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenteiden uudistus, ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen tutkintorakenteen uudistus (TUTKE2), rahoitusjärjestelmän uudistus sekä rahoituksen merkittävä leikkaaminen, laadunhallinnan arviointi ja muut isot uudistukset tuovat haasteita toisen asteen osalta.
 
Ammattikorkeakoululainsäädännön toinen vaihe 1.1.2015 lähtien, uusi rahoitusjärjestelmä ja rahoituksen tason merkittävä putoaminen sekä hankkeet koko korkeakoulusektorin yhdistämisestä ovat amk-kentän haasteita AO:lle. Opetuksen ja ohjauksen toteutukseen kohdistuu muutospaineita kustannusten pienentämiseksi. Koulutuksen järjestäjät karsivat menoja liian helposti henkilöstömenoja eli opettajan työtä karsimalla.
 
Opetuksen ja ohjauksen toteutukseen kohdistuu muutospaineita kustannusten säästämiseksi. Tämä vaatii huomion kiinnittämistä uhkaaviin leikkauksiin ja opetustyön siirtymiseen pois oppilaitoksista ja opettajilta.
 

PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

AO ry:n näkemys on, että ammatillisen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä on uudistettava vastuullisesti ja maltillisesti. Opettajilla on oikeus saada perehdytystä muutostilanteissa. Koulutuksen järjestäjän tulee priorisoida käytössään olevat resurssit ensisijaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
 
Seuraa ja vaikuttaa koulutuspolitiikan valtakunnallisiin linjauksiin ja tukee paikallista toimintaa.
 
Ammatillisten opettajien palkkausrakennetta tulee kehittää niin, että palkka houkuttelee kaikille aloille uusia opettajia. Vaikutetaan niin, että kaikki työ tulee palkkauksen perustaksi. Palvelussuhteen ehtoja kehitetään vastaamaan paremmin tehtävien vaatimuksia. Samalla vaikutetaan siihen, että resursseja suunnataan opetuksen ja ohjauksen perustehtävään.
 
AO järjestää koulutusta luottamusmiehille ja yhdistysten aktiivitoimijoille
 
AO seuraa ja selvittää yhdessä OAJ:n kanssa nykyisin voimassa olevan kelpoisuusasetuksen ja voimaan tulevan amk-lainsäädännön vaikutuksia opettajien tutkintotason ja palkkatason muutoksiin.
 
AO toimii yhteistyössä koulutustoimikuntien ja tutkintotoimikuntien opettajajäsenten kanssa.
 
AO vaikuttaa siihen, että koulutuksen järjestäjän saama yksikköhinta lisineen käytetään mahdollisimman tehokkaasti opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen.
 
AO toimii yhdessä OAJ:n kanssa ammatillisten opettajien ja ammatillisen koulutuksen tunnettavuuden ja arvostuksen vahvistamiseksi
.

TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNTOON

AO vaikuttaa OAO ry:n ja OAJ:n kautta siihen, että ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa on riittävät taloudelliset resurssit opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen ja toimiluvan edellyttämän muun toiminnan toteuttamiseen.
 
AO vaikuttaa siihen, että työssäoppimisen ohjauksen, ohjatun harjoittelun, ammatillisen osaamisen näyttöjen, tutkintotilaisuuksien sekä työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen edellytykset turvataan ja toimintaa parannetaan. Opetustyötä tulee saada takaisin opettajan tehtäväksi.
 
AO asettaa jäsenkuntaansa koskevat sopimustavoitteet niin, että palvelussuhteen ehdot saataisiin vastaamaan nykyistä paremmin toimintaympäristön muutoksiin.
 
AO:n tavoitteena on yhtenäistää ammatillisten opettajien palvelussuhteen ehtoja ja lähentää kaikilla sopimusaloilla liitteiden sisältöjä toisiinsa.
 
AO kannattaa järjestön reunaehdot täyttäviä työaikakokeiluja.
 
AO vaikuttaa yhdessä OAJ:n ja muiden vk-yhdistysten kanssa siihen, että sopimusosaaminen ja sopimusten noudattaminen paranee.
 
AO edellyttää, että ammatillinen koulutus on pääsääntöisesti OKM:n hallinnon alla.
 
AO toimii niin, että kevään 2015 eduskuntavaaleista tulee myös ammatillista koulutusta koskevat vaalit.
 
AO:n pitää yhteyttä sidosryhmiin, laatii tiedotteita ja kannanottoja yksin ja yhteistyössä OAO:n sekä OAJ:n kanssa.
 
AO tavoitteena on tuoda esiin ammatillisen opettajan psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen entistä voimakkaammin ja edellyttää työnantajalta toimia kuormittumisen ehkäisyyn.
 
Kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen eurooppalaisten opettajayhdistysten kanssa kuuluu osana AO:n toimintaan. Tutustuminen ammatilliseen opetukseen ja sen toteutukseen Euroopan eri maissa luo pohjaa koulutuspoliittisille kannanotoille ja lausunnoille.
 
AO on aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä.
 

VAHVA JA ARVOSTETTU JÄRJESTÖ

AO tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä ammatillisten yhteisten opettajayhdistysten perustamista paikallis- ja aluetasolla. AO:laiset toimivat aktiivisesti OAJ:n alue- ja paikallisyhdistyksissä. AO kannustaa sekä nykyisiä ja uusia toimijoita entistä aktiivisempaan paikallis- ja aluetason järjestötoimintaan.
 
AO toimii aktiivisesti OAJ:n järjestörakenteen kehittämisessä
 
AO järjestää koulutuspäiviä
 
AO osallistuu Educa- messuille yhdessä AKOL:n ja SMOL:n kanssa
 
AO tukee alueellista toimintaa maksamalla alueyhdistysten jäsenmaksun jäsentensä puolesta
 
AO järjestää ja tukee alueellista koulutusta paikallisille toimijoille
 
AO aktivoi jäsenyhdistyksiä jäsenhankintaan
 
AO:laisten jäsenten asiantuntemus edunvalvonnan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan osa-alueilla tulee huomioon otetuksi yhdistyksen edustajien välityksellä OAO ry:n hallituksessa ja OAJ:n hallituksessa sekä niiden valmisteluelimissä.
 
AO valvoo, että OAJ-organisaatio järjestää ja tuottaa järjestelyasiakirjan mukaisesti AO ry:lle sen tarvitseman toimistopalvelun ja edunvalvonnan asiantuntijapalvelun.
 
AO:n viestintä hoidetaan pääasiassa ajantasaisilla verkkosivuilla ja säännöllisillä jäsentiedotteilla.
AO:n talous on vakaa. Yhdistys kerää jäsenmaksua toiminnan rahoittamiseksi ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta vastuullisesti.