Toimintasuunnitelma 2016

Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry

Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsen.
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman jäsenkuntansa koulutus-, palkka ja järjestöpoliittista edunvalvontaa, tehdä omaa jäsenkuntaansa koskevia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia esityksiä sekä aloitteita opettajien työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
 
Yhdistys vaikuttaa siihen, että opettajien täydennyskoulutus ja säännöllinen ammattitaidon päivittäminen toteutuvat kaikkien opettajien osalta ja että irtisanottavien opettajien muutosturvaa parannetaan.
 
Tässä toimintasuunnitelmassa ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta, sekä ammattikorkeakoulukoulutusta. 
 
Ammatilliset opettajat AO ry toimii yhteistyössä muiden valtakunnallisten ammatillisten opettajayhdistysten, OAJ:n yhdistysten ja OAJ:n hallituksen ja toimikuntien sekä muiden ammattiyhdistysten kanssa edustajiensa välityksellä. OAO:n isona jäsenjärjestönä AO toimii aktiivisesti keskusteluja avaten OAO:n kehittämiseksi yhdessä muiden ryhmien kanssa.
 
Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖKUVAUS

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011–2016 linjaukset ja hallituksen päätökset KESU:n linjausten pohjalta vaikuttavat ammatillisen koulutuksen toteutukseen ja kehittämiseen ammatillisissa perustutkinnoissa, aikuiskoulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa.  Nuorison syrjäytyminen asettaa vaatimuksia koulutuksen järjestäjille ja yhteiskunnalle. 

Hallitusohjelmassa päätetty ammatillisen koulutuksen reformi tuo isot haasteet opettajille ja koulutuksenjärjestäjille. Siinä nuorten ja aikuisten koulutuksesta säädetään yhdellä lailla ja ammatillista koulutusta siirretään merkittävästi nykyistä enemmän oppisopimuksen ja koulutussopimuksen kautta työelämän vastuulle.
 
Tutkintorakenteita uudistetaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja tutkintojen määrää vähennetään. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan ja rahoitusta leikataan 15 – 20 %.
 
Aikuiskoulutus on vaikeuksissa laki- ja rahoituksen muutosten takia.

Ammattikorkeakoululainsäädännön toinen vaihe 1.1.2015 lähtien, uusi rahoitusjärjestelmä ja rahoituksen tason merkittävä putoaminen sekä hankkeet koko korkeakoulusektorin rakenteitten uudistamiseksi, jopa yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ovat amk-kentän haasteita AO:lle. 

Opetuksen ja ohjauksen toteutukseen kohdistuu muutospaineita kustannusten pienentämiseksi.  Koulutuksen järjestäjät karsivat menoja liian helposti henkilöstökuluja eli opettajan työtä karsimalla.  

Maahanmuuton tuomat haasteet ammatilliselle koulutukselle ja niihin vastaaminen vaativat uudenlaisia ratkaisuja.

Maan hallituksen kärkihankkeet: digitalisoituminen ja siihen vastaamien. Ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut on pidettävä digitalisaation kärjessä.


PARHAAT VOIMAT OPETUSALALLA

OAJ:ssa yhdessä rakennettu ja hyväksytty malli on saatava myös muiden tahojen hyväksymäksi ja käyttöön. Koulutuksenjärjestäjä ja opettajat vastaavat koulutuksesta ja ovat opiskelijan tukena oppimispaikasta riippumatta. AO vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että malli toteutuu. 

AO ry:n näkemys on, että ammatillisen koulutuksen rakenteita ja sisältöjä on uudistettava vastuullisesti ja maltillisesti.  

AO kannustaa jäsenyhdistyksiään olemaan aktiivisena kaikkien ammatillisten oppilaitosten yhteistyön tiivistämisessä ja hallittujen ratkaisujen aikaansaamisessa alueilla. 

Koulutuksen järjestäjän tulee priorisoida käytössään olevat resurssit ensisijaisesti opetukseen ja ohjaukseen.
 
Opetustyö säilyy kelpoisilla opettajilla.
 
Seuraa ja vaikuttaa koulutuspolitiikan valtakunnallisiin linjauksiin ja tukee alueellista ja paikallista toimintaa.
 
AO on edustajiensa välityksellä aktiivisesti mukana tulevien lakiuudistusten valmistelussa:
  • aikuiset ja nuoret samaan lakiin
  • rahoituslain valmistelu
  • osaamisperusteisuuden haltuunotto
  • AMK:n lainsäädännön kehittäminen 
Ammatillisten opettajien palkkausjärjestelmää tulee kehittää niin, että se houkuttelee kaikille aloille uusia opettajia.  Vaikutetaan niin, että kaikki työ tulee palkkauksen perustaksi.  Palvelussuhteen ehtoja kehitetään vastaamaan paremmin tehtävien vaatimuksia.  Samalla vaikutetaan siihen, että resursseja suunnataan opetuksen ja ohjauksen perustehtävään.

AO järjestää koulutusta luottamusmiehille ja yhdistysten aktiivitoimijoille  
Varmistetaan, että AO:n jäsenet tuntevat häntä koskevat sopimukset nykyistä paremmin ja noudattaa niitä --> JOKU ROTI AO:n kentässä
 
 
AO toimii yhteistyössä koulutustoimikuntien ja tutkintotoimikuntien opettajajäsenten kanssa. 
 
AO vaikuttaa siihen, että koulutuksen järjestäjän saama yksikköhinta lisineen käytetään mahdollisimman tehokkaasti opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen.  

AO toimii yhdessä OAO:n ja OAJ:n kanssa ammatillisten opettajien ja ammatillisen koulutuksen tunnettavuuden ja arvostuksen vahvistamiseksi.


TYÖNTEON EDELLYTYKSET KUNTOON

AO vaikuttaa OAO ry:n ja OAJ:n kautta siihen, että ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa on taloudelliset resurssit opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen ja toimiluvan edellyttämän muun toiminnan toteuttamiseen. AO vaikuttaa siihen, ettei ammatillisen koulutuksen rahoitusta enää leikata.
 
OAJ:ssa yhdessä rakennettu ja hyväksytty malli vaikuttaa siihen, että työssäoppimisen ohjauksen, ohjatun harjoittelun, ammattiosaamisen näyttöjen, tutkintotilaisuuksien sekä työpaikalla tapahtuvan opetuksen ja ohjauksen edellytykset turvataan.
 
Kasvatus, opetus ja ohjaustyö tulee olla opettajan keskeisiä tehtäviä.

AO asettaa jäsenkuntaansa koskevat sopimustavoitteet niin, että palvelussuhteen ehdot saataisiin vastaamaan nykyistä paremmin toimintaympäristön muutoksiin. 
 
AO:n tavoitteena on yhtenäistää ammatillisten opettajien palvelussuhteen ehtoja ja lähentää kaikilla sopimusaloilla liitteiden sisältöjä toisiinsa. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on rakentaa ammatilliselle koulutukselle (toinen aste ja aikuiskoulutus ainakin ja ehkä jossain vaiheessa myös lukio) yhteiset palvelussuhteen ehdot.
 
AO kannattaa järjestön reunaehdot täyttäviä työaikakokeiluja.
 
AO vaikuttaa yhdessä OAJ:n ja muiden vk-yhdistysten kanssa siihen, että sopimusosaaminen ja sopimusten noudattaminen paranevat

AO:n pitää yhteyttä ja vaikuttaa sidosryhmiin, laatii tiedotteita ja kannanottoja yksin ja yhteistyössä OAO:n sekä OAJ:n kanssa.
 
AO tavoitteena on tuoda esiin ammatillisen opettajan psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen entistä voimakkaammin ja edellyttää työnantajalta toimia kuormittumisen ehkäisyyn. 
 
Kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen eurooppalaisten opettajayhdistysten kanssa kuuluu osana AO:n toimintaan.  Tutustuminen ammatilliseen opetukseen / koulutukseen ja sen toteutukseen Euroopan eri maissa luo pohjaa koulutuspoliittisille kannanotoille ja lausunnoille.

AO on aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä.
 

VAHVA JA ARVOSTETTU JÄRJESTÖ

AO tukee jäsenyhdistystensä toimintaa sekä ammatillisten yhteisten opettajayhdistysten perustamista paikallis- ja aluetasolla.  AO:laiset toimivat aktiivisesti OAJ:n alue- ja paikallisyhdistyksissä.  AO kannustaa sekä nykyisiä ja uusia toimijoita entistä aktiivisempaan paikallis- ja aluetason järjestötoimintaan.
 
AO toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi AO:hon 
 
AO toimii aktiivisesti OAJ:n järjestörakenteen kehittämisessä (AO voisi olla aktiivinen henkilöjäsenyyteen perustuvien paikallisyhdistysten perustamisessa jo nykylinjauksilla)
 
AO järjestää koulutuspäiviä 
 
AO osallistuu Educa- messuille yhdessä AKOL:n ja SMOL:n kanssa  

AO:n Akatemiatoiminta jatkuu (Akatemia 2 alkaa)
 
AO järjestää ja tukee alueellista koulutusta paikallisille toimijoille
 
AO aktivoi jäsenyhdistyksiä jäsenhankintaan
 
AO:laisten jäsenten asiantuntemus edunvalvonnan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan osa-alueilla tulee huomioon otetuksi OAO:n edustajina  OAO ry:n hallituksessa ja OAJ:n hallituksessa sekä niiden valmisteluelimissä. 
 
AO valvoo, että OAJ-organisaatio järjestää ja tuottaa järjestelyasiakirjan mukaisesti AO ry:lle sen tarvitseman toimistopalvelun ja edunvalvonnan asiantuntijapalvelun. 
 
AO:n viestintä hoidetaan pääasiassa ajantasaisilla verkkosivuille tulevilla jäsentiedotteilla. 
AO:n talous on vakaa. Yhdistys kerää jäsenmaksua toiminnan rahoittamiseksi ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta vastuullisesti. 
 
AO tekee kiinteää yhteistyötä AO:n OAJ:n valtuutettujen ja varavaltuutettujen kanssa.