Toimintasuunnitelma 2017

Johdanto

Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017.
Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään järjestön perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot.
AO on OAJ:n jäsen ja on sitoutunut toteuttamaan OAJ:n tavoitteita ammatillisella koulutuskentällä.
Seuraavassa ammatillisella opettajalla tarkoitetaan kaikkia ammatillisia opettajia. AO edustaa myös muita koulutusalan ammattilaisia oppilaitosten esimies-, johto- ja suunnitteluportaalta.

Perustehtävä

OAJ on vahva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja ja AO OAJ:n periaatteita ja tavoitteita toteuttava ammatillisia opettajia edustava yhdistys.

Tulevaisuuskuva

Olemme ammatillisen koulutuksen vaikuttavin toimija yhteiskunnassa.

Arvot

YHTEISÖLLISYYS: Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen.
OIKEUDENMUKAISUUS: Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
EDELLÄKÄVIJYYS: Rakennamme tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.
OAJ:n toimintasuunnitelman tarkoitus on ohjata ja suunnata koko järjestön toimintaa kaikilla sen tasoilla. OAJ:n suunnitelman pohjalta AO tekee oman toimintasuunnitelmansa ja laatii siihen perustuen tarkennetun työsuunnitelman.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
  • Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset
  • Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa
  • Työ ja tulokset näkyviksi
Yksilöidyt tavoitteet:
AO käy jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusalan toimijoiden kanssa. AO kannustaa jäseniään vaikuttamaan päättäjiin puoluekannasta riippumatta alue- ja paikallistasolla. Erityisesti kuntavaaleissa ehdolla oleviin ja valituiksi tuleviin on vaikutettava. He ovat päättäjinä myös ammatillisen koulutuksen osalta kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä.
 
AO vaikuttaa ammatillisen koulutuksen säästöihin ja leikkauksiin sekä ammatillisen koulutuksen reformiin sekä korkeakoulurakeenteen muutoksiin siten, että niiden koulutusta ja opetushenkilöstön asemaa heikentävät vaikutukset ovat mahdollisimman pienet.
 
AO vaikuttaa niin, että henkilöstö on mukana muutosten suunnittelussa alusta asti.
 
AO kannustaa ammatillisia opettajia ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksi ja äänestämään kuntavaalissa.
 
AO tukee ja kouluttaa vuosityöaikakokeiluun ryhtyneitä ja sitä suunnittelevia jäseniä. AO:n tavoitteena on saada kokeilusopimus myös Sivistan sopimusalueelle.  Tavoitteena on, että sopimus laajenee koskemaan aikuiskoulutusta ja opinto-ohjaajia.
 
AO järjestää jäsenilleen koulutusta edunvalvonnasta, työhyvinvoinnista ja järjestötoiminnasta sekä mahdollisista muista ajankohtaisista asioista.
 
AO tukee jäsenyhdistyksiä ja luottamusmiehiä paikallisten ja oppilaitoskohtaisten edunvalvontakoulutusten järjestämisessä.
 
AO esittää osaltaan TES- / VES-tavoitteet vuodelle 2018
 
AO jatkaa osaltaan Joku roti -kampanjaa
 
AO Akatemiaa jatketaan
 
AO jatkaa seudullista edunvalvontakoulutusta
 
AO jatkaa kansainvälistä yhteistyötä
 

2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat:
  • Monimuotoinen asiantuntijuus voimavarana
  • Arvostaminen ja luottamus
  • Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta
Yksilöidyt tavoitteet:
 
AO ja sen jäsenyhdistykset jäsenineen ovat vetureina perustamassa työnantajakohtaisia, ensisijaisesti henkilöjäsenyyteen perustuvia, paikallisyhdistyksiä.
 
AO käyttää vuorovaikutteisessa viestinnässään uusia välineitä.
 
AO pitää yhteyttä ja käy vuoropuhelua päättäjien kanssa.
 
AO on aktiivinen ja luotettava toimija valtakunnallisella sekä alue- ja paikallistasolla.
 
AO:n hallitus tekee tiivistä yhteistyötä AO:laisten OAJ:n valtuutettujen kanssa.
 
 AO valmistautuu OAJ:n uudistettujen sääntöjen mukaisiin valtuustovaaleihin 2018.
 

3. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa

  Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: 
  • Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa
  • Osallistavat toimintatavat
  • Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut
Yksilöidyt tavoitteet:
 
AO kutsuu kustannuksellaan uusia ammatillisia opettajia AO:n valtakunnallisiin tilaisuuksiin tutustumaan järjestön toimintaan.
 
AO laatii uuden jäsenen paketti, joka sisältää perehdytysohjelman.
 
AO:n kaikilla tasoilla kehitetään viestintää, painopisteenä verkkoviestintä.
 
AO jatkaa rahallista tukeaan jäsenyhdistyksilleen uusien jäsenten hankinnassa ja pyrkii selvittämään jäsenyydestä eroamisen syyt.
 
AO järjestää verkkosivuillaan aktiviteetteja, jotka kannustavat käymään sen verkkosivuilla.
 
AO ylläpitää ja kehittää yhteysopettajajärjestelmäänsä osana OAJ:n järjestelmää, jota kehitetään vuoden 2017 aikana.
 
AO toimii niin, että ammatilliseksi opettajaksi opiskelevat liittyvät AO:iin.AO kehittää hallituksen toimintaa ja roolia nykyisiä ja tulevia järjestöllisiä ja edunvalvonnallisia haasteita paremmin vastaaviksi.