Opetusalan Ammattijärjestö

Digivälineet

OAJ:n askelmerkit digiloikkaan:

3. Digiloikkaan tarvitaan myös riittävät digivälineet

OAJ tähdentää, että opetuksen järjestäjien on osoitettava varustetason parantamiseen lisärahoitusta opetustoimen rahoituksen ulkopuolelta, kuten useat kehittämishaluiset opetuksen järjestäjät ovat tehneetkin.

Riittävä tieto- ja viestintäteknologian (tvt) välineistö ja oppimateriaalit ovat välttämätön edellytys koulutuksen digitalisaatiolle. OAJ:n selvitys antaa laitteistojen määrästä ja etenkin toimintakunnosta huomattavasti aiempaa käsitystä heikomman kuvan. Tvt-välineet ovat selkeästi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien vastuulla oleva asia, eikä OAJ esitä niihin käytettävän ministeriön rahoitusta.

Tarvittavien välineiden puute voi vaarantaa koko digitalisaation etenemisen ja asettaa oppijat täten epätasa-arvoiseen asemaan. Tästä syystä oppimisympäristöjen tekniset vähimmäisvaatimukset on kuvattava sitovissa digitalisaation laatukriteereissä.

3.1 Digiajan opettajilla on oltava digiajan työvälineet

OAJ korostaa, että ensimmäinen välttämätön askel digiloikassa on kaikkien opettajien varustaminen kannettavalla henkilökohtaisella digityövälineellä (kannettava tietokone tai tabletti). Tällainen laite on jo pitkään ollut opettajan välttämätön työväline, jota ilman opettajan on mahdotonta harjoitella ja ottaa käyttöön digioppimisen käytäntöjä. Työntekijän työvälineiden hankinta on työnantajan vastuulla.

3.2 Oppijoiden omia digilaitteita on hyödynnettävä mahdollisimman paljon
työskentelyssä


OAJ pitää kannatettavana, että oppijoiden omien laitteiden käyttöä kannustetaan mahdollisimman laajasti kaikilla koulutusasteilla. Oppijoiden omien laitteiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjeistusta ja pelisääntöjen sopimista.
Erityisesti tälle on tarve perusopetuksen osalta.

OAJ ehdottaa, että Opetushallitus laatii malliohjeistuksen oppijoiden omien laitteiden käytölle eri koulutusasteilla opetuksen järjestäjien hyödynnettäväksi.

3.3 Opetuksen järjestäjän on vastattava riittävistä digilaitteista

OAJ:n näkemyksen mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjän on huolehdittava vähimmillään seuraavista laitteista:
  • Opettajien ja johtajien henkilökohtaiset digityövälineet
  • Toimiva ja kattava langaton verkko joka koulussa ja oppilaitoksessa sekä työskentelyyn soveltuva verkko-oppimisympäristö.
  • Nämä puitteet ovat perusedellytyksiä myös oppijoiden omien laitteiden käytölle.
  • Vähintään yksi laite jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä.
  • Perusopetuksessa riittävä määrä opetuksessa tarvittavia laitteita. Laitteet on oltava saatavissa päivittäiseen työskentelyyn. Näiden lisäksi opiskelun tukena kannustetaan käyttämään oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita.Mikäli perusopetuksessa siirrytään kokonaan sähköiseen oppimateriaalin käyttöön, edellyttää tämä perusopetuksen maksuttomuuden nojalla laitetta jokaiselle oppilaalle.
  • Toisella asteella ja korkea-asteella sekä aikuiskoulutuksessa toimitaan pääosin oppijoiden itse hankkimilla, henkilökohtaisilla laitteilla. Vähävaraisten opiskelijoiden opintomahdollisuudet on kuitenkin turvattava esimerkiksi toimeentulotuen kautta.
3.4 Lisääntyvä laitemäärä edellyttää myös lisääntyvää teknistä tukea

OAJ korostaa, että laitekannan kasvaessa myös laitteiden ylläpitoon varatun teknisen tuen riittävyydestä on huolehdittava. Perusopetuksen osalta osa tvt-laitteiden hoidosta on virkaehtosopimuksessa sovittu erikseen opettajalle korvattavaksi
lisätehtäväksi. OAJ muistuttaa, että mainittu korvaus koskee vain laitteiden teknistä hoitoa, eikä tehtävään voi sisällyttää esimerkiksi opettajien pedagogisena tvt-tukena toimimista. OAJ:n selvitys toi esiin sen, että olemassa olevan laitekannan toimimattomuus aiheuttaa merkittävää haittaa tavoitteiden mukaiselle tvt-käytölle ja opiskelulle.

null

Lisää aiheesta

Opettajan työ

Tutustu myös

Lait ja asetukset