Opetusalan Ammattijärjestö

Erityistä tukea saavien oppilaiden opetusjärjestelyt

Erityisopettajan kelpoisuusasetusta on päivitetty valtioneuvoston asetuksella vastaamaan lainsäädäntömuutosta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta*. Asetuksella ei ole alennettu tai muutettu entisiä kelpoisuusvaatimuksia. Opettajien virkanimikkeiden on vastattava tehtävänkuvaa.

Osa-aikaista erityisopetusta on kelpoinen antamaan erityisopettaja (laaja-alainen). Laaja-alaisten erityisopettajien työpanos tarvitaan yleisen ja tehostetun tuen oppilaille, jotka kärsivät lievistä oppimisvaikeuksista. Riittävä osa-aikainen erityisopetus vahvistaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea ja siten ehkäisee syrjäytymistä. Lisääntyneet työrauhahäiriöt ovat merkki varhaisen tuen puutteesta.

Erityisopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille voi antaa erityisopettaja, jolla on ns. erityisluokanopettajan kelpoisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erityisen tuen oppilasta voi opettaa luokanopettaja tai aineenopettaja muulloin paitsi silloin, kun oppilas tarvitsee henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan erityisopetusta. Tätä erityisopetusta on kelpoinen antamaan vain erityisluokanopettaja tai omassa oppiaineessaan aineenopettaja, joka on suorittanut erityisopettajan opinnot. Erityisopetus  voidaan antaa muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla.

Lainsäädäntömuutos ja lähikouluperiaate ovat lisänneet erityistä tukea saavien oppilaiden opetuksen järjestämistä muun opetuksen yhteydessä. Opetuksen järjestäjä on vastuussa siitä, että opetusjärjestelyillä luodaan edellytykset toteuttaa lainsäädännön mukaista, kaikkien oppilaiden edun, edellytyksien ja oikeuksien mukaista opetusta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyissä on huomioitava opettajien asiantuntijuus ja oppilashuollon näkemykset.

Aiheesta on jäsensivuilla lisää OAJ:n materiaalia.

Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642

Valtioneuvoston asetus henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 105/2012
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2012/20120105.pdf

 
null