Undervisningssektorns Fackorganisation

Integrationskompassen

Mångkultur är en möjlighet

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete. Hur ska det här tryggas?
Integrationskompassen innehåller OAJ:s förslag till integration av invandrare.

Mål

→ Det finländska utbildningssystemet stöder flexibla och individanpassade utbildningsvägar för invandrare.
→ Alla barn, unga och vuxna har en jämlik möjlighet till kvalitativa studier i finska eller svenska, samt i eget modersmål.
→ Mångkulturell kompetens ingår i lärarens yrkeskunskap som främjas genom kompletterande utbildning.
→ Invandrarungdomarnas marginalisering inom utbildningen minskar och sysselsättningsgraden ökar.

Medel

→ Lagar och förordningar måste ändras och lärare utbildas. Resurserna måste riktas till kommunerna, daghemmen, skolorna och läroanstalterna så att invandrarnas utbildning kan främjas.
→ Staten ska utvärdera behovet av tilläggsfinansiering och beakta att antalet flyktingar ökar.
→ Staten måste ge kommunerna tillräckliga resurser för att ta emot barn, ungdomar och vuxna som kommer till Finland och ordna utbildningstjänster som motsvarar deras behov.
→ Staten ska anvisa kommunerna hur invandrarundervisningen anordnas. Rektorer och chefer ska höras och utbildas.
→ Alla som kommer till Finland ska genast erbjudas undervisning i finska eller svenska som också inbegriper läs- och skrivkunskaper.
→ Alla barn under skolåldern ska erbjudas möjlighet att delta i småbarnspedagogiken.
→ Kommunerna måste rikta extra pengar till daghem och skolor med många invandrare.
 

1 Snabbt igång med integrationsutbildning - OAJ föreslår

→ All integrationsutbildning överförs till undervisnings- och kulturministeriet.
→ Integrationsutbildningen bör införlivas med förberedande utbildning som kräver utbildningstillstånd.
→ Konkurrensutsättning av integrationsutbildningen måste slopas.
→ I gymnasiet och inom yrkesutbildningen ska integrationsutbildningen betraktas som en del av den förberedande utbildningen.
→ Statens budgetanslag för integrationsutbildningen måste minst tiofaldigas.
 

2 Småbarnsfostran hjälper vid integration - OAJ föreslår

→ Barnets språkkunskaper måste beaktas vid bedömningen av barnets rätt till heldagstjänster inom småbarnspedagogiken.
→ Gruppstorlekarna måste anpassas så att barnets delaktighet samt inlärning och utveckling av språket kan stödjas.
→ I varje daghem anställs två barnträdgårdslärare för varje barngrupp. Likaså anställs lärare i finska och svenska som andraspråk, till daghem som har många barn med invandrarbakgrund.
 

3 Språkkunskaperna i skick - OAJ föreslår

→ Barn och unga med annat modersmål än finska eller svenska måste ges rätt att få utbildning i finska eller svenska som andra språk allt från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiets utbildning.
→ Språknivåtester måste utvecklas på uppdrag av Utbildningsstyrelsen för att ge skolorna verktyg för att kunna fastställa och hjälpa barnen, eleverna och studerandena att få undervisning som motsvarar deras språknivå.
 

4 Modersmålet utgör grunden för nya kunskaper - OAJ föreslår

→ Man eftersträvar att erbjuda undervisning i det egna modersmålet ända från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiets utbildning.
→ Undervisning i det egna modersmålet inleds i förskolan i samarbete med nybörjarundervisningen.
 

5 Stöd behövs också inom andra stadiets utbildning - OAJ föreslår

→ Undervisningen i finska eller svenska som andraspråk ökas i gymnasiet och inom yrkesutbildningen.
→ Gruppstorlekarna måste vara tillräckligt små, så att läraren kan tillgodose individuella behov och beakta studerandenas bakgrund.
→ Också gymnasieeleverna måste ha rätt till specialundervisning.
→ Specialundervisning inom yrkesutbildningen bör stärkas.
→ Elever i gymnasiet och yrkesutbildningen måste ha lika rätt till stöd i undervisningen.
 

6 Mera förberedande undervisning - OAJ föreslår

→ Sådana barn och ungdomar, vars språkkunskaper inte är tillräckliga för att börja skolan eller utbildning inom andra stadiet, bör ha rätt till förberedande undervisning.
→ På en förberedande klass ska man ha rätt att fortsätta sina studier i mer än ett år, så att de kunskaper som krävs för den grundläggande utbildningen eller övergången till andra stadiet uppnås.
→ Över 13-åriga personer som kommer till Finland, ska ha rätt att i sin närskola delta i den grundläggande utbildningen utan årskursbundenhet ända fram tills avgångsbetyg fås.
→ Man måste utreda hur många ungdomar som saknar avgångsbetyg från grundskolan för att kunna uppskatta behovet av statlig finansiering.


7 Lärarna bör få mera mångkulturella kunskaper - OAJ föreslår

→ Mångkulturell kompetens bör ingå i de obligatoriska studierna i all grundutbildning för lärare.
→ Lärarnas mångkulturella kompetens ökas genom fortbildning.
→ Alla lärare som undervisar i finska eller svenska som andraspråk, eller ger undervisning enligt den förberedande undervisningsmängden, måste få vägkost för det här i både grund- och fortbildningen.
→ I samband med lärarutbildningens utvecklingsarbete måste man lösa frågan om hur man ökar antalet utbildningsplatser för invandrare.
→ Det nordiska samarbetet måste ökas inom lärarutbildningen.
→ Utbildningsprogrammet Specima för att ge behörighet för lärare med invandrarbakgrund bör fortsätta.
→ Lärarna inom vuxenutbildningen bör utbildas till att undervisa invandrare i läs- och skrivkunskaper.
→ Forskningen om språkmedvetenhet och språkinlärning måste ökas vid universiteten.
 

8 Utbildade invandrare måste fås i jobb - OAJ föreslår

→ Mera flexibla system för att erkänna kunskaper som invandrarna har från tidigare.
→ För utländska högskolestuderanden bör utöver examen också erbjudas ett år långa språk- och kulturstudier (60 sp) för att trygga arbetsmarknadsbehörigheten.
→ Studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-området, bör beviljas uppehållstillstånd för dessa studier.
→ Uppehållstillstånd och studiestödet måste stöda arbetskraftsinvandringen.


9 Rätt utbildningsväg för alla - OAJ föreslår

→ TE-byråernas arbetsbörda kan lättas genom att man tar vuxenläroanstalterna med i vägledningen.
→ För lärare som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet ordnas tilläggsutbildning så att de kan fungera som lärare och studiehandledare för invandrare.

Öppna här, pdf

Den finska publikationen Kotoutumiskompassi finns i sin helhet på våra finska sidor.

 

 

 

null