Undervisningssektorns Fackorganisation

Intressebevakning

OAJ bevakar lärarnas intressen

OAJ är den enda fackorganisationen som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. De viktigaste villkoren, såsom lönerna och arbetstiderna, definieras i undervisningssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal (UKTA). OAJ förhandlar om UKTA med Kommunala Arbetsmarknadsverket och det ingås på OAJ:s vägnar av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

Av OAJ:s medlemmar omfattas barnträdgårdslärarna av kommunens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA).

Lärarna är främst anställda av kommuner och samkommuner, men också staten samt privata skolor och daghem är arbetsgivare.

Sammanlagt finns det ett tjugotal tjänste- och arbetskollektivavtal för de olika lärargrupperna.

OAJ och utbildningspolitiken

OAJ är även en central påverkare inom utbildningspolitiken. OAJ har representanter i flera kommittéer, kommissioner och arbetsgrupper inom undervisningssektorn. OAJ samarbetar så gott som dagligen med exv. undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen. OAJ deltar även i utbildningspolitiken på internationell nivå.

Rättsskydd

Som medlem i OAJ har du möjlighet till juridisk hjälp och även rättshjälp vid tvister. OAJ förhandlar både på lokal och central nivå om tolkningar av avtalen och i sista hand kan en fråga avgöras i arbetsdomstolen.

 
null