Opetusalan Ammattijärjestö

Kunnissa keskitytty hallintoon

– oppilaan tuen tarve syrjässä

Vuoden 2011 lainsäädäntömuutoksen jälkeen kunnissa on kehitetty eniten kolmiportaisen tuen hallinnollista prosessia sekä pedagogisia asiakirjoja ja niiden laadintaan liittyviä käytänteitä. Vastaajista lähes 80 % oli sitä mieltä, että pedagogisia asiakirjoja ja niihin liittyviä käytänteitä oli kehitetty riittävästi, melko paljon tai erittäin paljon. Alle yksi prosentti vastasi, että niitä ei ole kehitetty lainkaan.
 
Vain kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että he olivat saaneet riittävästi täydennyskoulutusta tehostettuun ja erityiseen tukeen soveltuvaan pedagogiikkaan ja vain 41 % vastaajista oli sitä mieltä, että kunnissa on kehitetty riittävästi oppilaiden konkreettista koulunkäynnin tukea, kuten tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.
 
Kunnassa on kehitetty oppimisen tukea
 
Kuvio: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen kunnissa vuoden 2011 jälkeen.
 

Opettajien saama täydennyskoulutus
 
Kuvio: Opettajien saama täydennyskoulutus kolmiportaiseen tukeen. 
 
Vastausten pohjalta opettajien mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutuksiin tulee parantaa. Viidennes opettajista ei ollut saanut lainkaan täydennyskoulutusta pedagogisten asiakirjojen laadintaan.
 
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden opettaminen ja kohtaaminen on toinen täydennyskoulutuksen kannalta keskeinen osa-alue. Lähes puolet vastaajista kertoi osaavansa tukea maahanmuuttajataustaisia oppilaita vähän tai ei lainkaan. Jotta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeisiin pystytään kouluissa vastaamaan hyvin, opettajat tarvitsevat myös huomattavasti enemmän koulutusta eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden tukemiseen ja kielitietoiseen opetukseen.
 
Tulosten valossa näyttää siltä, että kuntien kehitystyössä ja täydennyskoulutuksessa on lähinnä keskitytty oppimisen ja koulunkäynnin tuen hallinnollisiin prosesseihin ja asiakirjojen laatimiseen liittyviin käytänteisiin. Oppilaiden konkreettisten tukimuotojen sekä opetushenkilökunnan yhteistyömuotojen kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle.
null