Undervisningssektorns Fackorganisation

Lärare i småbarnspedagogik och förskola

Man kan ha olika utbildningsnivå för att arbeta som barnträdgårdslärare och förskolelärare. Olika behörighetsvillkor gäller för de olika uppgifterna.

Lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 reglerar behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (småbarnspedagogik). Förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998 gäller också för förskolan.

Barnträdgårdslärare

Behörighetsvillkor för uppgifterna som barnträdgårdslärare är minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildning för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området i vilken ingår studier med inriktning på förskolepedagogik och socialpedagogik. Studier om minst 60 studiepoäng med inriktning på barnpedagogik och socialpedagogik bör ingå i examen. Enskilda fristående studier som har avlagts utöver en examen ger inte behörighet för barnträdgårdsläraruppgifter.

Specialbarnträdgårdslärare

Behörighetsvillkor för specialbarnträdgårdslärare är den grundutbildning som förutsätts för uppgiften och dessutom lämplig specialiseringsutbildning eller påbyggnadsexamen. Enligt förordningen (2 §) är specialiseringsutbildning som ger behörighet för specialbarnträdgårdsläraruppgifter, studier för speciallärare som avläggs vid universitet (förordningarna 794/2004 19 § 1 mom. 3 punkten, 576/1995 14 § 2 mom. eller 530/1978 35 §).

Övergångsbestämmelser

Med övergångsbestämmelser har man tryggat behörigheten för sådana personer som före lagens ikraftträdande uppfyllde de tidigare behörighetsvillkoren för uppgiften enligt förordningen 804/1992.

I praktiken har personer med barnträdgårdslärar-, pedagogie kandidat eller pedagogie magisterexamen (i småbarnspedagogik) eller personer som har avlagt examen för socialpedagog eller för handledare inom socialbranschen eller socionomexamen (YH), ansetts vara behöriga att arbeta som barnträdgårdslärare eller daghemsföreståndare.

I examen för handledare inom socialbranschen eller socionom måste tillräckliga studier i pedagogik och didaktik ha ingått. För specialbarnträdgårdsläraruppgifter har man förutsatt avlagda studier för speciallärare vid universitet.

Förskoleundervisning

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) regleras behörigheten för lärare som meddelar förskoleundervisning för 6-åringar. Förordningen gäller förskoleundervisning som ges i både daghem och grundskola.

Förskolelärare

Den som är behörig att meddela klassundervisning är också behörig att meddela förskoleundervisning. (986/1998, 7 §)

Även den som har en kandidatexamen för barnträdgårdslärare (universitet) eller den som har avlagt barnträdgårdslärarexamen, är behörig att undervisa en förskolegrupp i vilken inte ingår grundskolelever.

I förordningen (7 § mom. 3-4) bestäms vidare om behörighet för personer som har avlagt examen på institutnivå för socialpedagog eller för handledare inom socialbranschen eller socionomexamen (YH). De kunde med vissa villkor skaffa behörighet för att fungera som förskolelärare genom att avlägga studier för förskoleundervisning godkända av undervisningsministeriet (15 eller 20 studieveckor beroende på utbildning och arbetserfarenhet). Dessa studier skulle dock avläggas före år 2004.

Speciallärare i förskola

Behörig att ge specialundervisning i förskolan är den som är behörig att meddela förskoleundervisning och som har avlagt studier för speciallärare.

Behörig att ge förskoleundervisning för elever i behov av särskilt stöd och även annan specialundervisning för utvecklingshämmade elever är även den som har avlagt lämplig högskoleexamen och slutfört studier för speciallärare. Också behöriga speciallärare inom den grundläggande utbildningen kan arbeta som speciallärare i förskolan.

Undervisning som baserar sig på steinerpedagogik

Utbildningsstyrelsen har gett en föreskrift om studier som ger behörighet som lärare i undervisning som baserar sig på steinerpedagogik (40/011/2010).

Den som uppfyller behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet som gäller förskoleundervisning och specialundervisning i förskolan, är behörig även för nämnda uppgifter inom steinerpedagogiken. Dessutom är den som är behörig att ge klassundervisning i undervisning som baserar sig på steinerpedagogik också behörig att ge förskoleundervisning som baserar sig på steinerpedagogik.

Behörig att ge förskoleundervisning för undervisningsgrupper i vilka inte ingår elever i grundläggande utbildning är också den som har avlagt examen i förskolepedagogik enligt Snellman-högskolans examensfordringar.

Behörig att ge specialundervisning i förskoleundervisning för undervisningsgrupp i vilken inte ingår elever i grundläggande utbildning, är också den som är behörig att ge förskoleundervisning som baserar sig på steinerpedagogik och som därtill har slutfört studier för speciallärare eller utbildning för speciallärare enligt 8 a § i förordningen om behörighet för personal inom undervisningsväsendet, eller som har avlagt minst 60 studiepoängs steinerpedagogiska studier i specialpedagogik vid Snellman-högskolan.

null