Undervisningssektorns Fackorganisation

Lärares yrkesetik

Flera yrkesgrupper har förbundit sig vid etiska regelverk. I etiska regler återspeglas gemensamma värderingar och principer för yrkesutövarna. Att upprätthålla den egna yrkesskickligheten spelar exempelvis en central roll inom yrkesetiken. En god yrkesetik är inte en börda i lärarens arbete utan den är en viktig resurs!

Lärarens yrkesetik och yrkesetiska principer

I alla tider har det funnits en rad yrkesgrupper som förbundit sig att följa etiska regelverk för vilka attityder, vilket ansvar och vilket förhållningssätt till arbetet yrket kräver. De etiska reglerna sätter fokus på gemensamma värderingar och principer.

Läraryrket är ett sakkunniguppdrag som samhället har anförtrott lärarna och som de tränas för genom högkvalitativ utbildning. Yrket förutsätter att de som får uppdraget har hög yrkesetik och att samhället kan lita på att de handlar etiskt över hela linjen i sin yrkesutövning, också när situationen många gånger kan vara svår att greppa eller kräver snabba beslut. Samhället måste kunna förlita sig på att lärarna har hög yrkeskompetens. Lärarens ansvar i sin yrkesutövning baserar sig dels på kunskap och yrkesskicklighet, dels på värdegrunden och normerna för arbetet. Men kriterierna kan inte ersätta varandra: bristande yrkesskicklighet kan således inte kompenseras med goda etiska principer eller vice versa. Därför är det A och O att lärarna fortlöpande satsar på att behålla sin yrkeskompetens. Det innefattar också att de är extra lyhörda för etiska problem i sitt arbete och är beredda att handla med hög yrkesetik i sådana situationer.

Det är viktigt att göra skillnad mellan juridik och etik i läraryrket. Lärarens grundläggande uppdrag och ansvar fastslås i lagstiftningen och regelverket om undervisningsarbetet. Dessutom styrs innehållet i undervisningen av läroplanen. Trots att yrkespraxis föreskrivs genom lagar, förordningar och normer, bygger yrkesetiken varken på tvång eller på extern kontroll. I stället är det en djupt rotad uppfattning om de höga yrkesetiska kraven som är ledstjärnan. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna är ett viktigt rättesnöre för de etiska principer som presenteras här.

Karakteristiskt för lärararbetet är att resultaten ofta syns först långt in i framtiden. Goda inlärningserfarenheter underlättar livslångt lärande. Läraren spelar en framträdande roll för att generera goda inlärningserfarenheter och för att ge eleverna och studerandena större självkänsla och stärka deras sociala ansvarstagande. Lärararbetet går alltså ut på att ge individen möjlighet att ta del av fostran, undervisning och inlärning. Samtidigt förväntas läraren uppfylla de förväntningar och mål som samhället har på undervisningen. Dessutom ställer förändringarna i vårt samhälle många lärare inför frågor som de inte kan bära ansvaret för ensamma.

Den förändrade lärarrollen har fört läraren närmare eleverna. Det gör att läraren får större ansvar för elevernas utveckling och det kräver i många fall samarbete med andra som svarar för elevernas utveckling. I till exempel bedömningen av eleverna har läraren mycket makt och stort ansvar. En lärare med ett etiskt förhållningssätt har emellertid inbyggda spärrar som hindrar honom eller henne att missbruka sin ställning.

God yrkesetik är en av lärarens viktigaste resurser. Den styr all interaktion i arbetet och yrkesutövningen. I arbetet ingår det också att fundera på och göra etiska bedömningar av sina motiv och mål. Syftet med de etiska principerna är att synlig- och medvetandegöra den etiska dimension som alltid har varit en av hörnstenarna i lärarens arbete.

Värdegrunden för lärarens yrkesetiska principer

MÄNNISKOVÄRDE
En utgångspunkt för de yrkesetiska principerna är att det är ett värde i sig hur vi bemöter människor. Det inbegriper att eleverna och studerandena ses som tänkande och lärande individer. Människovärdet måste respekteras oberoende av kön, sexuell läggning, utseende, ålder, religion, samhällelig position, härkomst, åsikt, förmåga och prestationer.

SANNINGSENLIGHET
Sanningsenlighet är en bärande princip i lärarens grundläggande uppdrag där det ingår att hjälpa eleverna att möta livet och världen runt omkring dem. Öppen diskussion och sanningssökande krävs för ett utforskande sätt att närma sig frågorna. En av grundpelarna i lärarens arbete är att vara ärlig mot sig själv och andra och visa ömsesidig respekt i all samverkan.

RÄTTVISA
Det är viktigt att bemöta elever och elevgrupper rättvist och att iaktta rättvisa i all annan yrkesutövning. Där ingår i synnerhet att eftersträva jämlikhet och likabehandling och att undvika diskriminering och favorisering. Vidare gäller det att iaktta rättvisa också vid tilldelningen av favörer och klander, hanteringen av förseelser och konflikter och bedömningen av elever.

FRIHET OCH ANSVAR
Läraren har rätt att ha sina egna värderingar, men i undervisningsarbetet är lärarens ansvar kopplat till det grundläggande uppdraget och det regelverk som det styrs av, till exempel lagstiftning och läroplaner.

Lärarens yrkesetiska principer

LÄRARENS RELATION TILL SITT ARBETE
Läraren förbinder sig i sitt arbete att följa de normer som reglerar arbetet och de etiska regler som gäller för yrkeskåren. Läraren ska utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Vidare ska läraren utveckla sitt arbete och sin yrkeskompetens och utvärdera sin egen verksamhet. Lärarens person spelar en stor professionell roll och läraren har därför både en rätt och en skyldighet att satsa på och värna om sin person. I sin yrkesutövning har läraren rätt att bli behandlad rättvist.

LÄRAREN OCH ELEVERNA
Läraren ska acceptera och ta hänsyn till eleverna som de unika personer de är. Vidare ska läraren respektera elevernas rättigheter och förhålla sig humant och rättvist till sina elever. Läraren ska eftersträva att förstå elevernas utgångspunkter, tankar och åsikter och iaktta diskretion i frågor som gäller enskilda elevers person och integritet.

Läraren ska särskilt beakta de elever som behöver omsorg och beskydd och får aldrig godta någon som helst form av mobbning eller utnyttjande.

I lärararbetet ingår det att lära eleverna att samarbeta och hjälpa dem att bli goda samhällsmedlemmar. Arbetet omfattar också att bygga upp förtroende och goda mänskliga relationer.
   
Ju yngre eleverna är desto större är lärarens ansvar för dem. Läraren samverkar med de vuxna som ansvarar för barnen och de unga.

LÄRAREN OCH KOLLEGERNA
Läraren värdesätter sin uppgift och respekterar sina kolleger. Läraren arbetar för att samordna resurser på ett konstruktivt sätt och eftersträvar balans mellan sin egen autonomi och kollegerna på arbetsplatsen. Att visa respekt och förståelse för kollegernas individualism och att ömsesidigt stödja och hjälpa varandra är viktiga principer för arbetsgemenskapen.

LÄRAREN OCH INTRESSEGRUPPERNA
Läraren samarbetar med elevernas vårdnadshavare och andra som svarar för deras utbildning, uppfostran och välfärd. Bland dem märks expertgrupper inom social- och hälsovården, olika myndigheter och en rad andra samarbetspartner. Målet med samarbetet är att stötta eleverna i deras lärprocess och utveckling och att bredda deras inlärningsmöjligheter.

LÄRAREN OCH SAMHÄLLET
Undervisning är en av samhällets viktigaste uppgifter. Lärarnas möjligheter att utföra sitt arbete och utveckla sin professionalism är inte bara beroende av deras engagemang utan också av hur stora resurser samhället satsar på undervisning och utbildning. Genom sitt arbete främjar läraren elevernas möjligheter att få fostran och att växa.

Framför allt företräder läraren elevernas rättigheter och intressen – med en kritisk hållning om det behövs. Samtidigt hjälper läraren eleverna att växa upp till kunniga och ansvarstagande medlemmar i ett demokratiskt samhälle.

LÄRAREN OCH MÅNGFALD
Läraren ska se till att alla elever har samma rättigheter och skyldigheter som samhällsmedlemmar. Vidare ska läraren bemöda sig om att elevernas och vårdnadshavarnas kultur och världsåskådning respekteras på lika villkor och att ingen blir diskriminerad på grund av sin kultur eller världsåskådning. När samhällskraven och den kulturella bakgrunden behöver jämkas samman, bör det göras i samråd med vårdnadshavarna.
null