Opetusalan Ammattijärjestö

Lasten elinolot moninaistuvat

Lapset ponnistavat koulun penkille yhä moninaisemmista taustoista. Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt. Laadukas varhaiskasvatus voi pysäyttää huono-osaisuuden kierteen ja vahvistaa lapsen oppimismahdollisuuksia. (lähdeviite 1)
Lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen pitää nostaa. Erityisesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen pitää vahvistaa, sillä varhaiskasvatuksella on ratkaiseva merkitys kielen oppimiselle, kotoutumiselle ja myöhemmälle koulumenestykselle. Varhaiskasvatuspalvelujen maksujärjestelmällä voidaan vaikuttaa perheiden valintoihin ja siihen, pääsevätkö lapset varhaiskasvatukseen.
 
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä sekä edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatuslain määrittely on kuitenkin osittain niin epämääräinen, ettei se takaa jokaiselle lapselle pedagogista, monipuolista varhaiskasvatusta.
  • Noin joka toisessa Euroopan maassa yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus on maksutonta.
  • Kotihoidontuki kannustaa erityisesti matalasti koulutettuja äitejä jäämään kotiin. Alle kouluikäisten äideistä 40 % on pois työelämästä.

 

 Varhaiskasvatus kaikille


 →Uudistus voidaan toteuttaa portaittain viisivuotiaista aloittaen. Varhaiskasvatuksen lisäksi tapahtuvasta muusta päivähoidosta voidaan periä kohtuullisia maksuja.
 
→ Luovutaan kotihoidontuen sisaruslisistä yli kolmevuotiaiden osalta ja heidät ohjataan pedagogiseen varhaiskasvatukseen.
 
→ Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää laskelmat sekä lapsi- ja tasa-arvovaikutusten arvioinnit siitä, miten maksuttoman osapäiväisen varhaiskasvatuksen lisäksi tarvittavan päivähoidon maksut ja kotihoidontuki tulisi järjestää, jotta järjestelmä kannustaisi osallistumaan varhaiskasvatukseen.
 
→ Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laajan tiedotuskampanjan, jossa kerrotaan laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksestä.
 

 → Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii yhdessä sidosryhmien kanssa yhdenvertaisen laadun turvaavat kriteerit, joilla määritellään, millaista on korkealaatuinen, pedagoginen varhaiskasvatus.
Kotihoidontukijärjestelmä
Suomessa kotihoidontukea maksetaan kaikista alle kolmevuotiaista, kotona hoidettavista lapsista. Yli kolmevuotiaasta, alle kouluikäisestä lapsesta maksetaan ns. sisaruslisää, jos myös häntä hoidetaan kotona. Lisäksi monet kunnat maksavat kotihoidon tukeen kuntalisää. Esimerkiksi Ruotsissa on luovuttu kotihoidontuesta kokonaan.
 
 
null