Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

Ammatillisen reformin lakiluonnos vaatii vielä paljon hiomista

OAJ jätti lausuntonsa Opetus- ja kulttuuriministeriölle ammatillisesta refromista tänään.
OAJ:n viesti hallitukselle on selkeä: lakiluonnos vaatii vielä monin osin muutoksia ja laajempia vaikutusarviointeja ennen kuin hallituksen esitys voidaan antaa.
Lakiluonnoksen hyvät  tavoitteet eivät ilman muutoksia toteudu.  
OAJ vaatii lausunnossa mm. seuraavia muutoksia:
 
 • Arvioinnista laissa  on säädettävä, että opiskelijan osaamisen kehittymistä arvioi opetuksesta vastaava opettaja ja työpaikoilla lisäksi työpaikkaohjaaja. Näytön arvioinnissa koulutuksen järjestäjän edustajaksi on nimettävä kelpoinen opettaja.
 • Henkilökohtaistamisen on säädettävä edellyttävän pedagogista osaamista ja oltava kaikilta osin opettajan ja opinto-ohjaajan tehtävä.
 • Opiskelijalle on säädettävä oikeus opettajan antamaan opetukseen ja henkilökohtaiseen sekä muuhun opinto-ohjaukseen kaikissa opiskeluympäristöissä.
 • Rahoituksessa opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksesta itsellään pidättämää enintään 10 prosentin osuutta vastaava määrä on otettava ensin koko rahoitusosuudesta vastaavasti kuin strategiarahoitus. Loppurahoitus jaetaan seuraavasti: perusrahoitus 70 prosenttia, suoriterahoitus 20–25 prosenttia, ja vaikuttavuusrahoitus 5–10 prosenttia. Opettajien osaamisen kehittäminen on otettava osaksi vaikuttavuusrahoitusta. Jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä pitää painottaa saman verran rahoituskertoimissa. Laskelmat on julkaistava.
 • Koulutussopimuksen aikana työpaikalle ei makseta koulutuskorvauksia eikä solmita työsopimusta. Opiskelijalle on säädettävä oikeus opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen myös työssäoppimisen aikana. Sen määrästä sovitaan koulutussopimuksessa ja opiskelijan suunnitelmassa (HOS). 
 • Ohjauspalvelut ja oppisopimustoimistot on siirrettävä oppilaitoksiin.
 • Koulutuksen järjestäjän toteuttamissuunnitelman sisällöstä on säädettävä lailla. Opiskelijalla on oltava oikeus saada vertailukelpoista tietoa siitä, kuinka paljon koulutuksen järjestäjällä on virkasuhteisia opettajia ja opinto-ohjaajiasuhteessa opiskelijamäärään sekä paljonko opetusresurssia opiskelijaa kohden on käytettävissä oppilaitoksessa ja kouluussopimuksen aikana. 
 • Järjestämislupapykälän perusteluihin on kirjattava, että vakinaista virkasuhteista opetushenkilöstöä on riittävästi silloin, kun yhtä opettajaa kohti on korkeintaan 16 ja yhtä opinto-ohjaaja kohti korkeintaan 200 opiskelijaa. Yhteen osaamispisteeseen on varattava opetusta tarvitseville vähintään 22 tuntia opetusta. Näitä oletusarvoja on käytettävä myös laadunarvioinnin kriteereinä.
 • Työelämätoimikunnille on säädettävä mahdollisuus käyttää akkreditoituja auditoijia koulutuksen järjestäjän laadunarvioinnissa sekä oikeus pysäyttää näyttötoiminta määräajaksi. 
 • Ammatillisessa koulutuksessa toteutetaan työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa.
 • Pääsy- ja soveltuvuuskokeet on oltava mahdollisia opiskelijavalinnoissa. 
 • Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen yhdistyessä palvelussuhdemuodosta (virka- ja työsuhde) toiseen siirtämisen on oltava mahdollista ilman avointa hakumenettelyä vastaavasti kuin liikkeenluovutuksessa.
 • Kaksikielisen oppilaitoksen rehtorin on osattava molemmat opetuskielet täydellisesti.
 • Koulutuspalveluiden viennin ja tilauskoulutuksen erot on määriteltävä. 
 • Opiskelija ei saa vaarantaa muiden oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön.
 • Täydennyskoulutusta on järjestettävä yhteisesti koulutuksen järjestäjille ja opettajille reformin toimeenpanosta ja muuttuvasta toimintakulttuurista. 
null