Opetusalan Ammattijärjestö

Lukioluotsissa OAJ:n esitykset lukiouudistukseen

OAJ selvitti, miten lukiorahoituksen leikkaaminen on viime vuosina heijastunut opetukseen, opettajien työhön ja opiskelijoiden tuen tarpeeseen. Selvityksen pohjalta OAJ laati omat ehdotuksensa oikean kulkuväylän löytämiseen.
Lukion opettajien mukaan leikkaukset näkyvät muun muassa soveltavien kurssien karsimisena, opetusryhmien koon selvänä kasvuna ja syventävien kurssien vähentämisenä.
Opettajien kokemuksen mukaan opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt. Huomattava osa oppimisen tukeen liittyvistä avovastauksista koski juuri tuen tarvetta.  
Vastausten mukaan suurissa lukioissa toimii jo pääsääntöisesti erityisopettaja, mutta 60 prosenttia suurten lukioiden opettajista pitää eritysopetuksen resurssia riittämättömänä. 22 prosenttia lukioista ei tarjoa minkäänlaista erityisopetusta.
Erityisopettajan aika kuluu nyt lukiseulojen toteuttamiseen ja ylioppilaskokeeseen liittyvien koejärjestelylausuntojen kirjoittamiseen. Erityisopettajaa kuitenkin tarvittaisiin henkilökohtaisen tuen antamiseen ja osa-aikaiseen erityisopetukseen, ilmenee vastauksista.
Tutoropettajia on 53 prosentissa lukioista. Heitä toivotaan lukioihin vahvistamaan digiosaamista, edistämään pedagogista keskustelua ja yhteistä ideointia sekä tueksi oppiainerajat ylittävän opetuksen kehittämisessä.
Lukioiden yhteistyö korkeakoulujen kanssa on vasta alkutaipaleella. Vastausten perusteella noin joka kolmas lukio on yhteistyössä yliopiston kanssa. Ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekee vain joka kahdeksas lukio.
30 prosenttia lukioista tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuutta suorittaa korkeakouluopintoja. Suuristen kaupunkien lukioista vain 9 prosenttia tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa.
OAJ:n kysely lähetettiin 1 916:lle lukion opettajalle helmikuussa 2018. Siihen vastasi 561 opettajaa, vastausprosentti oli 29,3. 
OAJ:n esitykset lukioiden kehittämiseen
1. Lukion rahoitusvaje on paikattava
 • Lukiokoulutuksen keskimääräinen valtionosuusrahoituksen yksikköhinta on nostettava vastaamaan todellisia kustannuksia. Valtiontalouden säästötoimet ovat vieneet lukioiden yksikköhinnasta 15,2 prosenttia.
  (Lähde: Opetushallitus)
2. Ryhmäkokojen kasvu on taitettava – tarvitaan sitova opettajamitoitus
 • Tavoitteena opiskelun ja opetuksen laadun parantaminen ja työn kuormittavuuden väheneminen.
 • Sitovat määräykset opettajien ja opiskelijoiden välisestä suhdeluvusta. Suhdeluku 1:20.
3. Lisää aikaa opiskelijan kohtaamiseen ja tukeen
 • Suuret ryhmäkoot, opiskelijoiden lisääntynyt tuen tarve, arviointityön ja valvontojen määrän kasvu sekä jatkuvat uudistukset kuormittavat opettajia.
 • Opettajien osaamisen kehittämisestä on huolehdittava.
4. Tutoropettajat uudistamisen voimavaraksi
 • Lukiouudistus tuo uudet haasteet opettajien osaamiselle ja lukioiden toimintakulttuurille.
 • Tutoropettajaa tarvitaan digitalisaation, pedagogisen ideoinnin ja oppiainerajat
 • ylittävän opetuksen edistämiseen.
5. Erityisopetusta ja opinto-ohjausta on vahvistettava
 • Erityisopetus on vakiinnutettava lukio-opiskelun tueksi kaikissa lukioissa.
 • Erityisopettajien ja opinto-ohjaajien määrää on lisättävä. OAJ:n mielestä opiskelijoita voi olla korkeintaan 200 opinto-ohjaajaa kohden.
6. Lukiokoulutukseen on laadittava laatukriteerit
 • Lukiokoulutuksen laatukriteerit on laadittava sidosryhmäyhteistyönä Opetushallituksen johdolla uuden lain ja asetuksen pohjalta.
 • Laatukriteerien avulla lukiokoulutusta voidaan arvioida ja kehittää.
 • Karvi seuraa ja arvioi jatkossa laadun kehittymistä.
7. Korkeakouluyhteistyölle on laadittava monipuolisia ja laadukkaita malleja
 • Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön laajentaminen koskemaan kaikkia lukioita edellyttää hyvien käytänteiden kartoittamista ja niiden levittämistä sekä riittävää resursointia.
 • Yhteisen ideoinnin avulla monipuolistetaan yhteistyömuotoja.
8. Lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus on turvattava
 • Valtiovallan on seurattava lukioverkon kehittymistä.
 • Rahoitusmallia on kehitettävä niin, että se tukee lukioverkon kattavuutta.
null