Undervisningssektorns Fackorganisation

Medlemsregistret

OAJ:s medlemsregister är en enorm databank med uppgifter om 120 000 medlemmar, 12 000 föreningsaktiva, 1 400 arbetsgivare och 8 700 arbetsplatser.

Medlemsregistret betjänar medlemmarna, lärarföreningarna och löneräknare i frågor som gäller medlemskap och medlemsavgifter.

Uppgifter i medlemsregistret

Medlemmarna får bättre service om de egna uppgifterna är korrekta i registret.

Exempelvis uppgifter om arbetsgivarbyten, oavlönade perioder eller pensionering förmedlas inte automatiskt till medlemsregistret.

Du kan själv meddela om förändringarna med e-blanketter som finns på nätet.

Frånsett anslutningsblanketten finns de övriga e-blanketterna på medlemssidorna som kräver inloggning.

Kom också ihåg att alltid meddela den egna föreningen om ändringarna!

E-blanketter

Anslutningsblankett

• för ny medlem
• för studerandemedlem i SOOL vid övergång till ordinarie medlem i OAJ

Bytesblankett

• fullmakt för uppbörd av medlemsavgift (fullmakt)
• vid byte av lärarförening
• vid byte av lokalförening
• vid byte av arbetsgivare eller arbetsplats

Ändringsanmälan

• när namn, adress eller annan kontaktuppgift ändras
• vid oavlönad ledighet som tjänstledighet eller arbetsledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, vårdledighet, arbetslöshet, alterneringsledig mm.

Anmälan om pensionering

• permanent pensionsbeslut

När du går i pension övergår medlemskapet till Undervisningssektorns Seniororganisation. OAJ betalar medlemsavgiften för anslutningsåret och därefter tar medlemmen ställning till om fortsatt medlemskap. Tilläggsuppgifter på www.osj.fi

Utträde

När medlemskapet upphör ska anmälan göras till medlemsregistret.
Om du tänker utträda ur din förening ska du skriftligen meddela om saken till föreningens styrelse eller ordförande eller muntligen under ett allmänt föreningsmöte. Du kan också skriftligen meddela om utträdet till OAJ:s medlemsregister, som i sin tur förmedlar uppgifterna till din förening.

null