Opetusalan Ammattijärjestö

Mitä on 3-portainen tuki?


Opetushallitus tiivistää kolmiportaisen tuen hyvin. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilas saattaa tarvita tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti.

Oppilas voi tarvita yhtä tai useampaa tuen muotoa, riippuen vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö on olennaista sekä tuen tarpeen selvittämisen että tuen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin pulmiin. Tukea annetaan heti kun tuen tarve ilmenee, osana koulun arkea. Yleisessä tuessa käytettävät tukimuodot ovat yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisen tuen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettuun tukeen siirrytään silloin, kun oppilas tarvitsee jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukea tai useampia tuen muotoja. Oppilaalle tehdään pedagoginen arvio, johon perustuen tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana.
 
Erityiseen tukeen siirrytään, kun tehostettu tuki ei riitä vastaamaan oppilaan tuen tarpeisiin. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä arvioidaan oppilaan saama tehostettu tuki ja kokonaistilanne oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä.
 
Oppilaalle tehdään tällöin pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta tulee käydä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.
 
Perusopetuksen oppilaalla on oikeus saada yleisen ja tehostetun tuen piirissä tukiopetusta ja opintojen yksilöllistä ohjausta. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta ja tarvittaessa avustajapalveluja. Oppilas voi saada tarpeen mukaan myös pienemmän opetusryhmän sekä tarvittaessa koulupsykologin, -terveydenhoitajan ja -kuraattorin palveluja.
 
Erityisen tuen oppilaalla on yllämainittujen tukimuotojen lisäksi oikeus saada erityisopetusta sekä oppilaan oppimäärä voidaan yksilöllistää yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Oppilasmäärien kehitys tehostetussa ja erityisessä tuessa
 

Tukea saavien määrä on kasvanut vuosina 2011–2017
 
Syksyllä 2015 tehostettua tukea sai Tilastokeskuksen mukaan 45 900 peruskoulun oppilasta eli 8,4 % peruskoululaisista. Määrä on kasvanut viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2011. Erityistä tukea sai vuonna 40 000 peruskoulun oppilaista, yhteensä 7,3 %. Tehostetussa ja erityisessä tuessa opiskelevia oppilaita oli yhteensä 15,7% kaikista peruskoulun oppilaista.
 
Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Tehostettu tuki otettiin tukimuotona käyttöön vuonna 2011 lainmuutoksen yhteydessä. Koulut ovat vähitellen omaksuneet tehostetun tuen osaksi omaa toimintaansa, mikä osittain selittää tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvua viime vuosina. Voidaan kuitenkin olettaa, että tehostettua tukea saavien määrä vakiintunee seuraavien vuosien aikana.
 
Tehostetun tuen oppilaiden määrän kasvu ei ole kuitenkaan vaikuttanut erityisopettajien lukumäärään. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 erityisopettajien lukumäärä on OAJ:n arvion mukaan lisääntynyt vain noin 100–200:lla. Kelpoisia erityisopettajia ei kuitenkaan tällä hetkellä ole tarpeeksi.
 
Ongelmana on myös se, että monet erityisopettajaksi tai erityisluokanopettajasi kouluttautuneet eivät kuitenkaan työskentele erityisopettajan tehtävissä, vaan esimerkiksi luokanopettajana.
 
Kolmiportaisen tuen käyttöönoton seurauksena erityiskouluja on Suomessa lakkautettu. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 erityiskouluja oli 75, kun vuonna 2011 erityiskouluja oli vielä 118. Kokonaan erityisryhmässä, joko erityiskoulussa tai muussa koulussa, opiskelevien erityisen tuen oppilaiden määrä on laskenut tasaisesti.

Vuonna 2009 kokonaan erityisryhmässä opiskeli 22 400 erityisen tuen oppilasta, joista tuolloin käytettiin nimitystä erityisoppilas. Vuonna 2011 vastaava luku oli 18 300, vuonna 2015 enää 15 900, joka oli 39,7 % erityisen tuen oppilaista.
 
Tutkimusten mukaan erityisen tuen oppilaissa on korostuneesti niitä, jotka tulevat perheistä, joissa vanhempien sosioekonominen asema on heikko tai vanhempien koulutustausta matala. Tilastokeskuksen mukaan tuloerot ovat kasvaneet Suomessa nopeasti varsinkin vuodesta 1995 vuoteen 2005.
 
Samalla aikavälillä myös erityisen tuen oppilaiden määrä kasvoi nopeaa vauhtia. Saattaakin olla, että tuloerojen kasvulla, ja yhteiskunnan eriarvoistuvalla kehityksellä ylipäänsä, on yhteys erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden määrän lisääntymiseen.

 
Kuvio: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muodot.
null