Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n vaaliblogi

Mitä varhaiskasvatus oikein on? Miksi kunnan kannattaa sijoittaa siihen?

Päivälehden, nykyisen Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa käsiteltiin vuonna 1902 lastentarhoja. Pääkirjoituksessa todettiin, että tällaisten laitosten merkitys myönnetään hyödylliseksi, mutta niiden kustannuksia pelätään. Yhä edelleen, yli 110 vuotta myöhemmin, poliittisessa keskustelussamme on samoja piirteitä. 
Varhaiskasvatuksen kehittämistä, lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatuspalveluita tarkastellaan edelleen liian usein yksipuolisesti eli vain kustannusten, ei tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. 
 
Kansainvälinen ja kansallinen tutkimus, taloustieteilijät, ovat tuottaneet tutkimuksia, joiden mukaan päiväkodissa toteutettu laadukas, pedagoginen varhaiskasvatus on tuloksellista. Se edistää monin tavoin lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä. OECD:n Pisa-tutkimuksista tehtyjen analyysien mukaan lapsen pitempiaikainen osallistuminen varhaiskasvatukseen näkyy selvästi tutkimustuloksissa.

Monet aivotutkijat puoltavat lapsen osallistumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen, koska ensimmäisenä kuutena ikävuotenaan lapsi oppii huimaa vauhtia. Tutkimuksissa on mm. todettu, että lasten sanavarastoissa on oppivelvollisuuden alussa huimia eroja sen mukaan, millainen on lapsen kotitausta, ja onko lapsi osallistunut varhaiskasvatukseen.

Sanavaraston kehittyminen ennustaa lukutaitoa, ja lukutaito on yksi keskeinen oppimisen perusta. Varhaiskasvatuksessa lapselle tärkeintä on tavoitteellinen oppiminen vertaisryhmässä eli oppiminen, leikki, tekeminen ja kokeminen saman ikäisten lasten kanssa.
 
Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa pitkällä aikavälillä reippaasti. Se vähentää oppimisvaikeuksia ja myöhempää erityisopetuksen tarvetta, estää syrjäytymistä, toteuttaa maahanmuuttajalasten ja -perheiden kotouttamista ja on näin erittäin vahva osa koulutuksellista tasa-arvon toteuttamista. 
 
Kunnan näkökulmasta laadukkaat, pedagogiset ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut voivat olla kunnan vetovoimatekijä. Hyvä varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmä osana kasvatus- ja koulutuspalveluja houkuttaa kuntaan asukkaiksi lapsiperheitä ja veronmaksajia.
 
Kunnan palvelujen kannalta on kuitenkin hyvä päättää ja selkiyttää, mitä se hyvä varhaiskasvatus ja päivähoitojärjestelmä on. Varhaiskasvatus ei ole sama asia kuin päivähoito. Varhaiskasvatukselle on laissa määritelty vaativat ja monipuoliset sisällöt. Laki määrää palvelujen laadulle minimitason, mutta kunnat voivat tehdä aina myös paremmin ja myös mainostaa sitä rohkeasti.
 
Varhaiskasvatuksen sisällöt ja toiminnat on tarkemmin säädetty Opetushallituksen laatimissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Nämä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat ns. normiasiakirja ja velvoittavat toiminnan järjestäjiä ja henkilöstöä. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen edellytyksenä on, että varhaiskasvatuksesta vastaavat pedagogisen koulutuksen saaneet lastentarhanopettajat.
 
Hyvä lasten päivähoitojärjestelmä on lapsiperheiden työllisyyttä ja opiskelua tukeva palvelu ja kunnan palveluna siksi tärkeä. Koska päiväkodeissa työskentelee lastentarhanopettajia, niissä toteutuvat sekä lapsen varhaiskasvatus- että päivähoitopalvelut.
 
Varhaiskasvatus on koulutuksellisesti tuottavaa. Lasten päivähoitojärjestelmä tuottaa puolestaan kansantaloudellisesti, koska se mahdollistaa lasten vanhempien osallistumisen työelämään.
 
Mitä se varhaiskasvatus oikein on? Lain mukaan varhaiskasvatus on tavoitteellista, suunnitelmallista toimintaa, jossa korostuu pedagogiikka ja jossa toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. Varhaiskasvatuslain myötä olemme siirtyneet päivähoidosta varhaiskasvatukseen, työelämän tukimuodosta kaikkien lasten oikeuteen osallistua monipuoliseen laadukkaaseen pedagogiseen toimintaan.
 
Päiväkodin toteuttamaa varhaiskasvatusta ei tule, ei voi, eikä saa verrata kotona tapahtuvaan kotikasvatukseen, kysymys on aivan eri asioista.
 
Muun muassa lapsiperheiden asumisvalintoihin vaikuttaa entistä enemmän se, millaisia ja minkä laatuisia palveluja kunnassa on. Toisaalta elinkeinoelämän kannalta on ratkaisevaa, minkälaista työvoimaa kunnan alueella on saatavilla. Koulutetut perheet haluavat lapsilleen mieluummin päiväkotipaikan kuin muuta toimintaa. Kunnan laadukkailla varhaiskasvatuspalveluilla on siis väliä!
 
Ritva Semi, erityisasiantuntija
null