Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n vaaliblogi

Panostaako kuntasi erityisopetukseen?

Perusopetuslakia muutettiin vuonna 2010. Syntyi kolmiportainen tuki, jonka pohjalta peruskoulussa annetaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Käytännössä tuki kirjataan moniammatillisesti pedagogisiin asiakirjoihin, joiden pohjalta oppilaan opetus toteutetaan. Oppilas voi olla yhdellä tuen portaalla kerrallaan.
Yksinkertaistettuna tukea voi saada seuraavasti:
  • Yleistä tukea voidaan antaa kaikille oppilaille. Silloin annetaan yhtä tukimuotoa tilapäisesti.
  • Tehostetussa tuessa olevalle oppilaalle annetaan yhtä tai useampaa tukimuotoa säännöllisesti.
    • Tukimuotoja yleisessä ja tehostetussa tuessa ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus sekä opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet (esim. koulunkäyntiavustus).
  • Erityisessä tuessa ovat käytössä kaikki perusopetuksen tukimuodot, myös erityisopetus sekä mahdollinen oppimäärän yksilöllistäminen.
Näiden tukimuotojen lisäksi jokainen opettaja yrittää ottaa opetuksessaan huomioon oppilaiden tuen tarpeet jokaisella oppitunnilla. Jos oppilaan tuki jää yksin luokan- tai aineenopettajan harteille, kuluu opettajan aika vahvinta tukea tarvitsevien opettamiseen ja ohjaamiseen. Tällöin nopeammin etenevät eivät saa omaan osaamiseensa eriytettyä opetusta. Tämä johtaa nopeasti turhautumiseen ja oppimistulosten laskuun, mikä näkyy selvästi myös tuoreista Pisa-tuloksista.
 
Pisa-tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan suomalaisten oppimistulosten heikentymisen johtuvan suurelta osin heikosti menestyvien oppilaiden osuuden jopa kaksin- tai kolminkertaistumisesta. Heikosti osaavien osuuden voimakas kasvu viittaa siihen, ettei näiden oppilaiden tarvitsema yksilöllinen oppimisen tuki ole enää riittävää. Ovatko kansalliset ja paikalliset säästötoimet heikentäneet koulujen edellytyksiä huolehtia eniten tukea tarvitsevista oppilaista?
 
Kolmiportaisen tuen käynnistyttyä erityisluokkia on lakkautettu n. 150. Ne oppilaat, jotka aikaisemmin opiskelivat pienessä ryhmässä, on siirretty isoihin luokkiin lähikouluunsa. Merkittävä kysymys näissä päätöksissä on, saavatko oppilaat edelleen tarvitsemaansa tukea. Ovatko ne oppilaat, jotka tarvitsevat erityisopetusta pienessä ryhmässä, kadonneet?
 
Erityisluokanopettajan tuen piti siirtyä oppilaan mukana lähikouluun. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut 24000 oppilaalla eli kolmanneksella viimeisten vuosien aikana. Luku on suuri. Samaan aikaan erityisopettajien määrä on kasvanut reilulla 100 opettajalla. Suhdeluku ei täsmää. Meillä on Suomessa todellinen pula erityisopettajista ja erityisluokanopettajista.
 
Kelpoisuusasetus määrittää, kuka on kelpoinen antamaan mitäkin opetusta oppilaalle. Kouluissa siis tarvitaan luokan- ja aineenopettajien lisäksi sekä erityisopettajia että erityisluokanopettajia. Erityisluokanopettajat haluavat tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, niin myös erityisopettajat.  Koulujen resurssien pitää olla todellisuudessa sellaiset, että oppilaat saavat riittävän tarvitsemansa tuen kelpoisen opettajan antamana.
 
Lähes kaikki opettajat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen opettavat tukea tarvitsevia oppijoita. Opettajat painivat suurten ammatillisten kysymysten äärellä, kuinka he pystyvät tarjoamaan mahdollisimman hyvän opetuksen ja vastata jokaisen oppilaan henkilökohtaisiin tuen tarpeisiin. Myös luokan- ja aineenopettajat kaipaavat lisää tietoja ja taitoja opettaa ja kohdata erilaisia oppijoita. Tämä pitää huomioida entistä vakavammin sekä opettajien perus- että täydennyskoulutuksessa. Kunnan tulee myös tarjota opettajille todelliset mahdollisuudet kehittää osaamistaan muun muassa palkkaamalla sijainen luokkaan koulutuksen ajaksi ja osallistua matka- ja majoituskuluihin.
 
Lähtökohtana pitäisi olla lapsen etu. Erityisopetuksen merkitystä kouluvaikeuksista kärsivälle oppilaalle ei voida kiistää. On äärimmäisen tärkeää, että tukitoimet aloitetaan riittävän varhain ja että tuki on riittävää. Kuntien ei pidä tehdä lasten oikeuksien vastaisia päätöksiä lähikouluperiaatteen tai inkluusion nimissä. Emme voi enää heikentää oppimistuloksia koulutusleikkauksilla. Oppilailla on oikeus tarvitsemaansa tukeen!
 
Näistä kunnan pitäisi ainakin huolehtia:
  • Erityisopettajien määrän pitää olla riittävä suhteutettuna tukea tarvitsevien oppilaiden määrään koulussa.
  • Oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) on kirjattava tarkkaan oppilaalle annettava erityisopetuksen määrä.
  • Erityisluokkia pitää olla niille, jotka tarvitsevat pienen ryhmän oppiakseen.
  • Yleisopetuksen ryhmäkoossa pitää huomioida tukea tarvitsevien oppilaiden määrä.
 
null