Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n tavoitteet ja esitykset

Varhaiskasvatus kaikille
Laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitys korostuu entisestään lasten taustojen moninaistuessa. OAJ haluaa varhaiskasvatuksen kaikille. Järjestö esittää yli kolmevuotiaiden varhaiskasvatuksen muuttamista osapäiväisesti maksuttomaksi sekä laatukriteereiden laatimista varhaiskasvatukselle.
 
Monipuoliset oppimismahdollisuudet kaikkialle
Oppilasmäärän vähenemisen ja kaupungistumisen vuoksi oppimismahdollisuudet eriytyvät eri kuntien ja maan eri osien välillä. OAJ haluaa, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuudet monipuoliseen oppimiseen. OAJ:n mielestä on tärkeää turvata koulutuksen alueellinen saavutettavuus. OAJ esittää, että etäopetusta koordinoitaisiin kansallisesti.
 
Koulutuksen rahoitus ja normit edistämään yhdenvertaisuutta
Oppimistulosten erot ovat kasvaneet eri alueiden ja koulujen välillä. Kuntatalouden tiukentuessa kehittämistarpeet ovat yhä moninaisemmat. OAJ esittää, että jokainen kunta laatisi koulutuspoliittisen ohjelman jossa linjataan, miten laadukkaat ja yhdenvertaiset koulutuspalvelut järjestetään.
 
Lähikoulun kilpi kirkastettava
Koulut ja luokat eriytyvät kiihtyvää vauhtia hyvin ja huonosti menestyviin. Jokaisen lähikoulun on jatkossakin oltava hyvä koulu. OAJ haluaa, että monipuolisia opiskeluvaihtoehtoja tarjotaan jokaisessa lähikoulussa ilman, että oppilaita jaetaan eri ryhmiin suuntautumisen perusteella.
 
Lapsen oikeudet etusijalle
Lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteutumista ei pystytä riittävällä tasolla turvaamaan, sillä nykyinen kasvatuksen ja koulutuksen oikeusturvajärjestelmä ja sen resurssit ovat hajanaiset. OAJ esittää eri viranomaisten kasvatus- ja koulutusasioiden kokoamista yhteen yhdelle viranomaiselle, uudelle lasten ja nuorten oikeuskeskukselle.
 
Tuki ja ohjaus lähelle
Koulutus- ja urapolut mutkistuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen ja epävarmuuden vuoksi. Niin nuoret kuin aikuisetkin tarvitsevat tukea ja ohjausta oman suunnan löytämiseen. OAJ esittää, että haku- ja urapalvelut tuodaan osaksi oppimiskeskittymiä, jotta palvelut ovat luontevasti saatavilla siellä, missä opiskelijat ovat.
 
Opettajan työ tukemaan yhdenvertaisuutta
Oppilaiden lähtökohdat ovat yhä moninaisemmat, ja haasteena on saada opettajan aika riittämään jokaiselle oppijalle. OAJ esittää, että opettajan aikaa ja resursseja kohdennetaan erityisesti haastaviin toimintaympäristöihin. Opettajarekisterin ja opettajankoulutuksen avulla varmistetaan osaava opettaja jokaiselle. 
null