Opetusalan Ammattijärjestö

OAJ:n toimenpide-ehdotukset

1. Resurssit ja tietopohja riittäväksi
 • Julkisella vallalla on perustuslaillinen velvollisuus turvata sivistyksellisten perusoikeuksien toteutuminen (16 §). Kunnissa on oltava sellaiset resurssit, että lakisääteinen tuki toteutuu jokaiselle oppilaalle. Tätä on arvioitava säännöllisesti.
 • Opettajia on oltava riittävästi suhteessa oppilaiden määrään OAJ:n Reittiopas kuntapäättäjille -ehdotusten mukaisesti. Opettajamitoitus on kirjattava lain tasolle. *
 • Valtion erityisavustusten määrärahaa on kasvatettava ja sitä on osoitettava kouluihin, joissa on paljon tukea tarvitsevia oppilaita.
 • Aluehallintoviraston (AVI) on kerättävä ja julkaistava säännöllisesti tietoa tukipäätöksistä ja käytännön tuen toteutumisesta osana peruspalveluiden arviointia. Samoin kuntien on pidettävä ajan tasalla tiedot tuki-päätöksistä ja arvioitava tuen toteutuminen käytännössä.
2. Oppilaan oikeus erityis- tai pienryhmään on turvattava lailla
 • Erityisluokkia ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen. Pienessä ryhmässä annettava opetus on kirjattava lain tasolle tuen muodoksi. Oppilaan tarvetta pienessä ryhmässä annettavaan opetukseen on arvioitava säännöllisin väliajoin. *
3. Aluehallintovirastolle omaaloitteinen puuttumisoikeus laiminlyönteihin
 • Kuntien erityisoppilaiden määrässä on suuria eroja ja käytänteet erityiseen tukeen siirtämisestä vaihtelevat. Mikäli AVI:n tietoon tulee, ettei oppilaan oikeus tukeen ole toteutunut lain mukaisesti, AVI:lla tulee olla oikeus puuttua oma-aloitteisesti laiminlyönteihin ilman raskasta kanteluprosessia. *
4. Moniammatillinen yhteistyö joustavammaksi
 • Tehostetun tuen aloittamisen ja järjestämisen käsittelisivät pääasiassa oppilaan opettajat. Tarvittaessa mukaan pyydettäisiin oppilashuollon ammattihenkilö tai ammattihenkilöt. *
 • Ennen erityisen tuen päätöstä oppilaan kokonaistilanteen selvityksen tekemiseen riittäisi oppilaan opettajien lisäksi yksi oppilashuollon ammattihenkilö. *
5. Opettajien työaika riittäväksi
 • Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen on suunnattava työaikaa opettajille. Asiakirjojen laatimisen määrä on huomioitava yhteissuunnitteluajan suunnittelussa.
 • Opettajille on maksettava kahden tunnin palkka jokaisesta laatimastaan pedagogisesta asiakirjasta, kunnes perusopetuksen vuosityöaikamalli toteutuu.
6. Lomakkeiden laatimista yksinkertaistettava
 • Opetushallituksen on laadittava pedagogisten asiakirjojen mallipohjiin mallikuvauksia ja monivalintakohtia. Lomakkeiden päällekkäisyyksiä tulee karsia.
 • Opetuksen järjestäjän on huolehdittava tietojärjestelmien toimivuudesta, jotta lomakkeiden täyttäminen ja päivittäminen on mahdollisimman sujuvaa. Pedagogisiin asiakirjoihin kirjatut tiedot tulee voida helposti siirtää lomakkeesta toiseen.
 • Oppimissuunnitelmaan ja oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan pitää kirjata oppilaan tukea suunniteltaessa annettava tuki viikoittaisena tuntimääränä.
 • Opetuksen järjestäjien tulee kehittää toimintamalleja opettajien välisen tiedonkulun parantamiseksi oppilaiden tuen tarpeesta. Pedagogiset asiakirjat tulee olla helposti oppilaan opettajien saatavilla.
7. Opettajien osaamisen kehittäminen välttämätöntä
 • Erityisopettajia ja erityisluokanopettajia pitää kouluttaa lisää, koska kelpoisia erityisopettajia ei ole saatavilla riittävästi. Työn houkuttelevuuden ja työssä pysymisen edistämiseksi palkkauksen täytyy vastata tehtävän vaativuutta ja työmäärää.
 • Luokan- ja aineenopettajien erityispedagogisia perusvalmiuksia pitää parantaa. Luokan-, aineenja erityisopettajien keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia ja taitoja on kehitettävä. Tähän on osoitettava resurssit.
 • Erityisopettajaopinnoista pitää maksaa kaikille opettajille vähintään kaksoiskelpoisen opettajan tutkintolisä.
 • Samanaikaisopetusta pitää lisätä ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia oppilaita. Tämä pitää ottaa huomioon työvuotta suunniteltaessa.
 • Kaikissa harjoittelukouluissa pitää olla mahdollisuus perehtyä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen ja samalla harjoitella yhteistyötaitoja ja samanaikaisopetusta. Harjoittelukouluihin pitää voida tarpeen vaatiessa perustaa erityisluokkia ja pienryhmiä. Opettajankoulutuksessa on tehtävä yhteistyötä alueen erityiskoulujen ja -luokkien välillä.
 • Kuntien on mahdollistettava opettajien pääsy erityispedagogiseen täydennyskoulutukseen työajalla esimerkiksi palkkaamalla opettajalle sijainen ja korvaamalla koulutuksesta aiheutuvat muut kulut.
 • Opettajien ammattinimike on suojattava ja perustettava opettajarekisteri ajantasaisen opettajatarpeen ennakoimiseksi.
 
* Tähdellä merkittyihin kohtiin on lakimuutosehdotus. 
null