Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Lastentarhanopettajien sopimuksia muutettava

Varhaiskasvatus on pedagogista toimintaa, jolla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Se on perusta lapsen myöhemmälle koulutuspolulle ja oppimiselle. Lastentarhanopettajan rooli on tässä keskeinen.
Yhteiskunta on tunnustanut tämän tosiasian jo aikaa sitten siirtämällä valtakunnan tasolla varhaiskasvatuksen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Kunnat tekivät saman ratkaisun jo ennen valtiovaltaa.
 
Lastentarhanopettajat suorittavat korkeakoulututkinnon, jonka kautta he saavuttavat laajan ammattitaidon ja asiantuntijuuden lasten oppimisen ja kasvun tukemisessa.  He valmistavat lasta tulevalle oppimispolulle kehittämällä lapsen kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia sekä erityisesti kartuttamalla lapsen sosiaalisia taitoja.
 
Lastentarhanopettaja vastaa varhaiskasvatuksen kasvatuksellisista tavoitteista ja suunnittelusta sekä lapsiryhmän toiminnasta. Valitettavasti kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset eivät kuitenkaan tunnista sitä vaativaa ja monipuolista työtä, mitä lastentarhanopettajalta edellytetään.
 
Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työt eroavat oleellisesti toisistaan.
Lastenhoitajien ydinosaamiseen kuuluu lasten perushoito ja huolenpito, mutta lastentarhanopettajan ydinosaaminen on samankaltainen muiden opetustehtävissä toimivien ammattiryhmien kanssa. Opettajuus yhdistää lastentarhanopettajat heidän oikeaan viiteryhmäänsä eli opettajiin.
 
Monipuolinen osaaminen ja moniammatillinen yhteistyö päiväkodeissa on tärkeää. Ongelmallista on kuitenkin, kuinka vahvasti varhaiskasvatuksen järjestämisessä lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ammattipätevyydet rinnastetaan toisiinsa.
 
Lastentarhanopettajan tutkinnon voi suorittaa yliopistojen kasvatustieteellisissä tiedekunnissa, yhdessä muiden opettajaksi opiskelevien kanssa. Opetusalan tutkintojen sisällöissä korostuu ymmärrys ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta, opetuksesta ja ohjaamisesta.
 
Lisäksi opiskelijat perehtyvät muun muassa koulutuspolitiikkaan, koulutusjärjestelmän kokonaisuuteen, kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureihin, työelämän kehittämiseen ja tutkimukseen.
 
Työ- ja virkaehtosopimukset ovat ainoita asioita, jotka erottavat lastentarhanopettajat muista opettajista. Kun muita opettajia tarkastellaan opetushenkilöstön työ- ja virkaehtosopimusten kautta, ovat lastentarhanopettajat esimerkiksi kunta-alalla samassa sopimuskokonaisuudessa muun muassa sairaanhoitajien, lähihoitajien, sosiaalialan, kirjastonhoitajien, teknisen henkilöstön ja katukunnossapidon kanssa – ainoana opetusalan ammattiryhmänä.
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien tehtäväksi vuoden 2019 alusta, lastentarhanopettajat tulisivat olemaan todellinen vähemmistöosakas KVTES-sopimuksessa ainoana opetusalan edustajana.
 
Tilanteen korjaamisen aika on nyt. Tämä edellyttää, että lastentarhanopettajat siirretään osaksi opetushenkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksia.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitterissä @OlliLuukkainen
null