Opetusalan Ammattijärjestö

Puheenjohtaja Olli Luukkaisen blogi

Pitäisikö oppivelvollisuutta uudistaa? OAJ kutsuu keskusteluun

OAJ haluaa laajentaa keskustelua lasten ja nuorten koulutuspolusta ja oppivelvollisuudesta.
Oppivelvollisuudessa ei ole olennaista miettiä vain ikävuosia ja numeroita. Meidän pitäisi myös pohtia, millaista oppimista, kasvua ja hyvinvointia sen kautta voidaan saavuttaa. Lähtökohtana tulee olla suomalaisen osaamistason nostaminen. Aiheen pitääkin olla koulutuspoliittisen keskustelun keskiössä, ja siitä tarvitaan linjauksia jo tulevaan hallitusohjelmaan.
 
Yhteiskunnallinen keskustelu oppivelvollisuudesta on ollut viime vuosina melko vähäistä ja katkonaista siihen nähden, kuinka usein oppivelvollisuutta on uudistettu historian aikana.
 
Yhteiskunnan kehitys maatalousyhteiskunnasta kohti teollisuusyhteiskuntaa on edellyttänyt kansalaisilta yhä korkeampaa osaamistasoa, minkä vuoksi oppivelvollisuutta on pidennetty aina säännöllisin väliajoin. Kysymys kuuluukin, millaista oppivelvollisuutta palvelu- ja tietoyhteiskunta tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa.
 
Oppivelvollisuuden pidentämisessä yli perusasteen koulutuksen on Suomessa oltu varsin varovaisia. Vasta siinä vaiheessa, kun esiopetukseen osallistui jo lähes koko ikäluokka, muutettiin esiopetus velvoittavaksi. Osaksi oppivelvollisuutta sitä ei kuitenkaan laskettu. Toisen asteen koulutuksen suorittamiseen ei myöskään olla haluttu vielä velvoittaa – sen sijaan ”kannustimeksi” on luotu erilaisia mekanismeja kuten koulutuksen pakkohaku.
 
Jotain pitäisi kuitenkin tehdä. Pelkän perusasteen varassa olevista aikuisista vain 40 prosentilla on työpaikka. Työsuhteet ovat epävakaita ja epäsäännöllisiä, eikä työstä saatu palkka useinkaan riitä toimeentuloon. Selviytyminen nyky-yhteiskunnassa ja menestyminen työelämässä näyttäisi siis edellyttävän nuorelta vähintään toisen asteen tutkintoa.
 
Viime aikoina on näkynyt huolestuttavia merkkejä siitä, että suomalaisten koulutustaso on laskussa. Työtehtävien jakautuessa yhä enemmän sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin että suorittavan tason tehtäviin on olennaista, että maassamme on riittävästi korkeasti koulutettua työvoimaa. Kouluttautuminen nimittäin lisää työllisyyttä merkittävästi.
 
On ongelmallista, että vain 85 prosenttia nuorista suorittaa toisen asteen tutkinnon loppuun. Huomio pitää kiinnittää myös siihen noin 1 800 nuoren joukkoon, jotka eivät jatka mihinkään koulutukseen perusasteen jälkeen.
 
Usein koulutuspolun keskeytymisen taustalla ovat puutteelliset opiskelutaidot ja osaaminen. Onkin kysyttävä, toimiiko peruskoulumme riittävän hyvin ja tasa-arvoisesti, jos joka kahdeksannella nuorella on koulun päättyessä puutteellinen peruslukutaito?
 
Myös laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on suuri vaikutus lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Varhaiskasvatus on itse asiassa tehokkain keino tasata lasten tulevaa opintietä ja mahdollisuuksia. Nykytutkimuksesta on saatavilla vahvaa näyttöä siitä, että esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen kannalta kriittisin kehityskausi on jo ennen kouluikää, kun lapsi päiväkodissa kehittää kielellisiä valmiuksiaan ja kielitietoisuuttaan ohjatussa vuorovaikutuksessa.
 
Varhaiskasvatukseen osallistumisaste on Suomessa kuitenkin EU-maiden matalin, mikä kasvattaa lasten välisiä eroja oppimisvalmiuksissa.
 
OAJ haluaa keskustella oppivelvollisuudesta ja olla pohtimassa sitä, miten suomalaista osaamistasoa nostetaan. Haluamme olla edelläkävijöitä, ja puhua oppivelvollisuuden osalta muustakin kuin ikävuosista. On tärkeää, että tarkastelemme koko koulutuskaarta.
 
Oikeudenmukaisuus on yksi keskeisistä arvoistamme. Opettajat ja rehtorit haluavat tehdä töitä koulutusjärjestelmässä, joka antaa mahdollisimman tasa-arvoiset edellytykset hyvään lapsuuteen ja aikuisuuteen.
 
Olemme huolissamme niistä ryhmistä, jotka pärjäävät heikosti koulussa tai ovat vaarassa keskeyttää opintonsa. On iso yhteiskunnallisen tasa-arvon ongelma, että esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret ovat aliedustettuina kaikilla koulutusasteilla.
 
OAJ järjestää tiistaina 10.10. seminaarin otsikolla Koulupakkoa vai vapaata kasvua. Olemme kutsuneet paikalle laajan joukon eri koulutuksen ja kasvatuksen teemoista kiinnostuneita ihmisiä. Käymällä dialogia voimme myös luoda jotakin aivan uutta! Seminaaria voi seurata myös suorana lähetyksenä OAJ:n Facebook-sivujen kautta.
 
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Twitter: @OlliLuukkainen
 
 
 
null