Opetusalan Ammattijärjestö

Opettajan ammatti

Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja osaamisen kehittymistä. Opettaja tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä.
Opettajien työnkuva vaihtelee sen mukaan, missä oppilaitoksissa ja minkä ikäisten ihmisten parissa he työskentelevät. Opettajan työ on asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä, jolla on merkittävä rooli  yhteiskunnan ja talouden vakauden, hyvinvoinnin, kestävän kehityksen ja työllisyyden tavoittelussa. 
Opettajia työskentelee päiväkodeissa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Erityisopettajia ja opinto-ohjaajia työskentelee eri koulutusasteilla.
Opettajien kelpoisuuksista on pääsääntöisesti säädetty, jotta voidaan turvata korkea osaaminen. Olennaisina piirteinä opettajan professiota onkin oman alan erityisasiantuntemus, siihen pätevöittävä koulutus, ammatillinen autonomia ja ammattietiikka. 
Suomessa opettajankoulutus on yksi suosituimpia hakukohteita, mikä on yhteydessä opettajan työn yhteiskunnalliseen arvostukseen.  Opettajan työ ja siihen kohdistetut vaatimukset muuttuvat ja kasvavat jatkuvasti. Tämä edellyttää toisaalta työnantajalta ja opettajalta vastuunkantoa opettajan ammatillisesta  kehittymisestä ja osaamisen ylläpitämisestä, mutta myös panoksia yhteiskunnan järjestämältä opettajan perus- ja täydennyskoulutukselta.
null