Opetusalan Ammattijärjestö

Oppimisen tukipilarit esiopetuksessa

– OAJ:n selvitys lapsen kasvun ja oppimisen tuesta
 
Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada esiopetuksessa kasvun ja oppimisen tukea heti kun hän sitä tarvitsee. OAJ:n tekemässä selvityksessä kuitenkin yli 70 prosenttia esiopetuksen opettajista on sitä mieltä, etteivät lapset saa tukea viipymättä. 
 1. Perusopetuslain mukaan lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea, kun siihen ilmenee tarve. Esiopetuksen opettajista ainoastaan 29 % oli sitä mieltä, että lapset saavat tuen viipymättä. Erityisopettajista näin arvioi puolet.
 2. Vaikka resurssit olisivat riittävät, tuen saanti ei aina käynnisty tai toteudu viipymättä. Syynä on tukiprosessin liiallinen byrokraattisuus.
 3. Selkeästi heikoimmin esiopetuksessa toteutui lapsen mahdollisuus saada tarvitsemaansa erityisopetusta. Joka viides vastaaja (22 %) kertoi, että osa-aikaista erityisopetusta ei ollut tarjolla lapsille esiopetuksessa koskaan ja yhtä moni ilmoitti, ettei lapsilla ole mahdollisuutta saada erityisopetusta osana erityistä tukea.
 4. Esiopetuksen lapsiryhmien koossa ei useinkaan oteta huomioon tuen tarpeessa olevia lapsia. Yli kolmannes vastaajista kertoi, että lasten tuen tarve tai tukea tarvitsevien lasten määrä ryhmässä ei vaikuttanut ryhmän kokoon. Useampi kuin joka kymmenes kertoi, että lasten määrä ryhmässä jopa kasvoi lukuvuonna 2016–2017 siitä huolimatta, että ryhmässä oli tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
 5. Asiakirjoihin kirjattuja tavoitteita ei voida ottaa lapsen tai lapsiryhmän toiminnassa huomioon, jos toiminnan suunnitteluun ja arviointiin ei ole riittävästi aikaa. Jos aikaa ei ole, pedagogiset asiakirjat jäävät muodollisuudeksi, mikä ei ole niiden tarkoitus eikä lapsen edun mukaista.
OAJ:n toimenpide-ehdotukset lyhyesti
 • Kuntien pitää budjetoida erityisopetukseen niin, että jokaisen lapsen lakisääteinen tuki toteutuu esiopetuk­sessa.
 • Esiopetuksen opettajia ja erityisopettajia on oltava riittävästi suhteessa lasten määrään.
 • Erityisryhmiä ja pienryhmäopetusta tarvitaan edel­leen.
 • Aluehallintovirastolle tarvitaan oma-aloitteinen puut­tumisoikeus laiminlyönteihin, jos lapsen oikeus erityiseen tukeen ei toteudu lain mukaisesti.
 • Esiopetusta antavat opettajat tarvitsevat riittävästi työaikaa myös pedagogisten asiakirjojen laatimiseen.
 • Lomakkeiden laatimista on yksinkertaistettava. Pääl­lekkäisyyksiä pitää karsia.
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajia pitää kouluttaa li­sää, jotta kelpoisia opettajia on riittävästi. Palkkauksen täytyy vastata tehtävän vaativuutta ja työmäärää.
 • Esiopetusta antavien opettajien ja johtajien erityispe­dagogisia perusvalmiuksia pitää parantaa.
 • Pedagogista johtajuutta on vahvistettava.
 • Opettajien ammattinimike on suojattava ja perustet­tava opettajarekisteri ajantasaisen opettajatarpeen enna­koimiseksi.
Toimenpide-ehdotukset on esitelty laajemmin lapsen kasvun ja oppimisen tuen selvityksestä tehdyssä pdf-julkaisussa. 
 
 
 
 
 
null