Opetusalan Ammattijärjestö

Oppimismahdollisuudet eriytyvät

Kouluverkon karsimisen perusteena on viime vuosina ollut paitsi oppilasmäärän väheneminen myös halu parantaa opetuksen laatua ja järjestämisen tehokkuutta.
Pieniin kouluihin ja lukioihin on joskus vaikea saada kelpoista opettajaa jokaiseen oppiaineeseen, mikä heijastuu oppimistuloksiin. Suomi kaupungistuu ja ihmiset asettuvat asumaan työpaikkojen ja palveluiden lähettyville. Pienissä kunnissa ei ole tarpeeksi lapsia monipuolisen opetustarjonnan turvaamiseen, ja välimatkat voivat muodostua pitkiksi.
  • Yhdessä kolmasosassa kuntia syntyi vuonna 2014 alle 25 lasta. Näissä kunnissa asuu noin 3 % kaikista lapsista. Puolet lapsista asuu 20 suurimmassa kaupungissa.
  • Perusopetuksen määrissä on vaihtelua: Ero minimi- ja maksimituntimääriä tarjoavien koulujen välillä vastaa yhtä lukukautta.
  • Vuonna 2013 noin 93 % alakoululaisista ja 80 % yläkoululaisista asui alle viiden kilometrin päässä lähimmästä koulusta. (lähde 6)
Suomessa ei vielä täysin hyödynnetä etäopetuksen mahdollisuuksia. Toisaalta etäopetuksen kokeiluissa on haettu ensisijaisesti säästöjä opetuksen kehittämisen sijaan. Etäopetusta kehittämällä ja koordinoimalla on kuitenkin mahdollista huolehtia valtakunnallisesti monipuolisesta ja laadukkaasta opetustarjonnasta. Tämä edellyttää kouluilta riittävää digivarustelutasoa.
Monipuoliset oppimis­­­­mahdollisuudet kaikkialle


  → Alueellisesti yhdenvertaisia koulutusmahdollisuuksia turvattaessa on olennaista huolehtia koulutuksen saavutettavuudesta. Koulumatkat eivät saa muodostua koulutukseen osallistumisen esteeksi eivätkä ne saa vaarantaa oppijan hyvinvointia.
 
→ Jotta toisen asteen tutkinto on mahdollista suorittaa mahdollisimman lähellä kotia, oppilaitosverkon valtakunnallisesta kokonaisuudesta on pidettävä huolta.
 
→ Korkeakouluverkon rakennetta tiivistettäessä on huolehdittava koulutuksen saavutettavuudesta. Koulutus- ja innovaatiotoiminnan merkitys on suuri eri alueiden elinvoimaisuudelle.
 
→ Koulutuspalveluiden monipuolisuudesta, kuten laadukkaasta aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tarjonnasta, on mahdollista huolehtia lisäämällä yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä.
 
 
 → Etäopetusta hyödyntämällä tarjotaan nykyistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet valita monipuolista, kelpoisten opettajien antamaa opetusta kuten harvinaisia kieliä, syventäviä lukiokursseja, opinto-ohjausta tai korkeakouluopintoja kaikkialla Suomessa.
 
→ Perusopetuksessa opiskellaan oppilaan ikä ja edellytykset huomioiden opettajan tai oppilaanohjaajan (OPO) valvonnassa ja tuella, mutta lukio-opiskelijat voivat osallistua etäopetukseen ja -ohjaukseen myös ilman opettajan reaaliaikaista läsnäoloa.
 
→ Jokainen opettaja voi halutessaan toimia etäopettajana, ja jokainen koulutuksen järjestäjä voi tarvittaessa tarjota oppilaille etäopetusta. Etäopetuksen laadukas toteuttaminen, kuten tuen ja ohjauksen saanti, turvataan laatukriteereillä.
 
 
null