Opetusalan Ammattijärjestö

Osa-aikaisen erityisopetuksen puutteet

 Tehostetulla tuella vain vähän vaikutuksia

Osa-aikaisen erityisopetuksen resursointi nousi yhdeksi keskeisimmäksi epäkohdaksi kolmiportaisen tuen toteutumisen kannalta. Sama on todettu aiemmissakin tutkimuksissa.
Joka kolmas tehostetun tuen piirissä oleva oppilas ei saa osa-aikaista erityisopetusta koskaan tai ainoastaan satunnaisesti. Vain 46 % oppilaista sai tehostettuun tukeen siirryttyään aiempaa enemmän osa-aikaista erityisopetusta. Tämä viittaa siihen, että tehostetun tuen aloittamisella ei ole välttämättä vaikutusta oppilaan saamaan osa-aikaiseen erityisopetukseen.
Riittääkö osa-aikainen erityisopetus?
Kuvio: Osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys (%) tuen eri portailla. 

Hieman alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yleisen tuen oppilaat saavat riittävästi osa-aikaista erityisopetusta. Vastaajista peräti 70 % piti tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden osa-aikaisen erityisopetuksen resursointia riittämättömänä, vaikka osa-aikaisen erityisopetuksen tulisi nimenomaan korostua tukimuotona tehostetussa tuessa.

Erityisen tuen oppilaille annettavan osa-aikaisen erityisopetuksen osalta vain 35 % vastaajista piti resurssia riittävänä. Selvityksestä nousee vahvasti esille se, että osa-aikaisen erityisopetuksen saatavuutta tulee parantaa kaikilla tuen portailla.
 
Osa-aikainen erityisopetus ei siis toimi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Monet vastaajista kokivat, että osa-aikaisen erityisopetusresurssin ollessa hyvin vajavainen, kolmiportaista tukea on vaikea toteuttaa. Pedagogisiin asiakirjoihin kirjattua tuen tarvetta pidettiin ”sanahelinänä”, koska siihen ei pystytä käytännössä vastaamaan. Oppilaan tuen toimivuuden kannalta osa-aikaiseen erityisopetukseen tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän.
 
Samanaikaisopetus – toimiva tukimuoto
 
Samanaikaisopetus on erittäin toimiva tukimuoto kaikille oppilaille, kyselystä ilmenee. Samanaikaisopetus oli kuitenkin lisääntynyt vain joka neljännen oppilaan kohdalla. Samanaikaisopetusta olisikin syytä lisätä koulujen toimintamalleihin erityisesti niissä ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia oppilaita.
 
Selvityksen tulosten mukaan tukiopetus on tehostetun tuen käytössä yleisin tukimuoto. Vastaajista 83 % oli sitä mieltä, että oppilaat saavat tukiopetusta tarpeen mukaan. Tukiopetus oli yleisin tuen muoto myös yleisen ja erityisen tuen oppilailla.
 
Yleisen ja tehostetun tuen ero selkeämmäksi
 
Avovastauksista kävi ilmi, että osalle opettajista siirtymä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ei ole selvä. Lainsäädännön mukaan yleisestä tuesta tehostettuun tukeen tulisi siirtyä, kun tuen tarve on jatkuvaa tai kun tuen muotoja tarvitaan enemmän kuin yksi.

Vastaajien mielestä yleisen ja tehostetun tuen selkiyttämiseen tarvittaisiinkin selvempiä ohjeita. Voidaan olettaa, että opettajat kokivat tehostetun tuen epäselvänä tuen portaana, koska osa-aikaiseen erityisopetukseen ei ole kouluissa riittävästi resurssia. Jos tehostetun tuen oppilaille ei tarjota erityisopettajan antamaa osa-aikaista erityisopetusta, iso osa oppilaan tarvitsemasta tuesta jää saamatta.
 
Kuitenkin 65% vastaajista piti oman oppilaitoksensa tehostetun tuen aloittamisen ja järjestämisen mallia toimivana. Kehitysehdotuksia kysyttäessä useimmiten toivottiin järjestelmän keventämistä ja lomakkeiden yksinkertaistamista. Osa vastaajista kaipasi myös parannusta opettajien välisen tiedonkulkuun oppilaiden tuen tarpeista.

Perusopetuslain mukaan oppilasta opettavilla opettajilla on oikeus saada oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot. Opetuksen järjestäjillä tulisi olla selkeämmät toimintamallit oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä käytännöissä.
 
null