Opetusalan Ammattijärjestö

Päiväkodin johtaja 2017 -kysely


Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta

Päiväkodin johtaja 2017 -kyselyssä selvitetään varhaiskasvatuksen johtamisen ja esimiestyön tilannekuva.
Selvitys osoitti päiväkodin johtajien työn edelleen monimuotoistuneen ja vastuiden kasvaneen. Kyselyssä selvitettiin sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa työssä olevien johtajien työtä. Johtajilta kysyttiin perustietojen lisäksi tietoja johdettavasta yksiköstä, johtamis- ja esimiestyöstä sekä työajan käytöstä ja palkkauksesta.
 
Kyselyssä saadun tiedon avulla halutaan parantaa päivä­kodin johtajan asemaa, työoloja, palvelussuhteen ehtoja, työhyvinvointia, osaamista sekä lisäkoulutusmahdollisuuksia.
 
Lue kyselyn tulokset ja johtopäätökset julkaisusta
 
Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta – julkaisu, joka tulostuu sivuittain (pdf)
Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta – julkaisu, joka tulostuu aukeamittain (pdf)
 
Näin päiväkodin johtajan asemaa pitää parantaa:
 
1 Päiväkodin johtajuus tarvitsee turvakseen vahvan lainsäädäntöpohjan.
→ Päiväkodin johtajan asemasta ja vastuista säädetään varhaiskasvatuslaissa.
 
2 Johtamista ja esimiestyötä on kehitettävä tasapainoisesti rinnakkain.
→ Johtaminen ja esimiestehtävät muodostavat päivä­ kodin johtajan työkokonaisuuden, joka mitoitetaan niin, että työn voi tehdä säännöllisellä työajalla.
 
3 Päiväkodin johtajan työn määrä, kiire ja töiden moninaisuus vaikuttavat työn hallinnan tunteeseen ja työssä jaksamiseen.
→ Yksikkökokoa ja palvelumuotojen määrää rajataan lailla.
 
4 Yllättävien ja suunnittelemattomien tehtävien suuri määrä haittaa päiväkodin johtajan arkea. Samaan aikaan säännölliset ja pakolliset esimiestyöt jäävät tekemättä tai johtaja tekee ne omalla ajallaan.
→ Esimiestyön tueksi ja hallintotehtävien hoitamiseksi osoitetaan riittävät resurssit, kuten apulaisjohtajan tehtävä ja toimistotyöapua.
 
5 Päiväkodin johtaminen ja esimiestyöt kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Työ on entistä vaativampaa. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa pääkriteeri on työn edellyttämä osaaminen.
→ Johtajuusosaamisen muutos ja osaamisen kehittämisen tarve arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin perusteella laaditaan henkilökohtainen kehittymisohjelma osaksi koulutussuunnitelmaa.
 
6 Uusi johtaja tuo organisaatioon usein mukanaan tuoreen koulutustaustan antamia ajantasaisia tietoja tai muussa työssä karttuneita taitoja. Työyhteisö hyötyy uuden esimiehen kyvystä arvioida toimintaa uusin silmin.
→ Työantaja antaa uusille johtajille kunnollisen perehdytyksen, urapolkuopastuksen ja esimiesvalmennuksen.
→ OAJ tarjoaa esimiestyöstä kiinnostuneille ja siinä aloittaville palvelutukea osana edunvalvontaa.
 
7 Johtaminen ja esimiestyö vaativat alusta alkaen vahvan mielenkiinnon ja innostuksen tähän työhön. Päiväkodin johtajaksi ei enää voi ”ajautua”.
→ Jo opettajan peruskoulutusvaiheessa pitää herättää ja vahvistaa mielenkiintoa varhaiskasvatuksen johtoja esimiestehtäviin. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi teemapäivän tai teema-aineiston avulla sekä opettajankoulutusyksiköiden ja OAJ:n yhteistyönä.
 
8 Kunta-alan palkkausjärjestelmä edellyttää työn vaativuuden arviointia tehtäväkohtaisen palkan määrittelemiseksi. Osaamistarpeiden määrittely vaikuttaa myös tehtäväkuvaan. Päiväkodin johtajalla pitää olla nykyistä isompi rooli tehtäväkuvauksen laatimisessa. Näin vältetään tilanne, jossa tehtäväkuvaus ja työn sisältö eivät vastaa toisiaan.
→ Päällikkö ja päiväkodin johtaja tarkastavat ja vahvistavat tehtäväkuvauksen säännöllisesti (vuosittain) ajan tasalle.
 
9 Nykyiset sopimusmääräykset eivät ota riittävästi huomioon varhaiskasvatuksen johtamisen ja esimiestyön vaativuutta. Se näkyy jälkeen jääneessä palkkatasossa.
→ Palkkakriteerien hinnoittelukohtaa uudistetaan. Kriteereiksi tarvitaan mm. yksikkökoko, yksikön rakenne ja palvelumuotojen moninaisuus.
 
10 Päiväkodin johtajalla on oikeus työaikasuojeluun, työstä suoriutumiseen säännöllisellä työajalla ja virka- ja työehtosopimuksen mukaisiin työaikaehtoihin.
→ Työajan seuranta, korvaus ja varallaolo toteutetaan sopimuksen/säädösten mukaisesti.
null