Opetusalan Ammattijärjestö

Perusopetuksen ja lukion opettajat

Rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986. Asetukseen on tehty lukuisia muutoksia reilun vuosikymmenen aikana. Muutokset ovat pääosin lakiteknisiä, eivätkä muuta kelpoisuusvaatimuksien tasoa.

Viimeisin muutos tehtiin joulukuun 2005 alussa voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella (865/2005).

Luokanopettaja

Luokanopettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 4 §:ssä.  Luokanopettajalta vaaditaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuuden saa myös aineenopettajan kelpoisuuden kautta suorittamalla edellä mainitut monialaiset opinnot.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut luokanopettaja, jolla on kelpoisuus johonkin perusopetuksena kaikille yhteisenä opetettavaan aineeseen (PoL 11 §), on niin sanotusti kaksoiskelpoinen.

Yhteisenä opetettavat aineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, ympäristöoppi, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kaksoiskelpoisuus nostaa luokanopettajan palkkaa.

Uskonnonvapauslain mukaan uskontoa opettavan ei enää tarvitse kuulua kirkkoon. Riittävän aineenhallinnan osoittamiseksi luokanopettajalla on oltava evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opinnot osana ns. monialaisia opintoja. 

Erityisopettaja

Erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksen 8 §:ssä.

Erityisopettajalta (laaja-alainen erityisopettaja), joka opettaa osa-aikaista tukea tarvitsevia oppilaita, vaaditaan erityisopettajan koulutus tai luokanopettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot tai ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot.

Erityisopettajalta (erityisluokanopettaja), joka opettaa erityisen tuen piirissä olevia oppilaita vaaditaan erityisopettajan koulutus ja monialaiset opinnot tai kelpoisuus antaa luokanopetusta ja erityisopettajan koulutus tai aineenopettajan kelpoisuus, ns. monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot.

Kehitysvammaisille oppilaille annettavaan erityisopettajan kelpoisuuteen vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja erityisopettajan opinnot tai esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus ja erityisopettajan opinnot

Aineenopettaja perusopetuksessa ja lukiossa

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään perusopetuksessa 5 §:ssä ja lukiossa 10 §:ssä.

Aineenopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot. Kussakin opetettavassa aineessa on suoritettava aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen opinnot. Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa edellisten lisäksi, on oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa.

Siirtymäsäännösten (koskee henkilöitä, jotka ovat saavuttaneet kelpoisuuden 31.12.1998 mennessä) mukaan aineenopettajalta, jonka tehtävänä on antaa perusopetusta tai lukio-opetusta useammassa kuin kahdessa aineessa, edellytetään, että hän on suorittanut kolmannessa tai sitä useamassa aineessa vähintään 15 opintoviikon laajuiset opetettavan aineen opinnot tai että hän on neljän vuoden aikana opettanut ainetta yhdenjaksoisesti vähintään lukuvuoden ajan. Sillä, kuinka paljon tunteja on yhden lukuvuoden aikana ollut, ei ole merkitystä, mutta tuntien pitää ajoittua yhdelle lukuvuodelle. Lyhytaikainen virkavapaus tai sairasloma ei vaikuta asiaan.

Aineenopetusta perusopetuksessa antavien opettajien kelpoisuusvaatimukset yhtenäistettiin 1.1.1999 alkaen siten, että kaikkien kelpoisuusvaatimukset ovat nyt samanlaiset. Aikaisemminhan kaupallisten aineiden, kotitalouden, maa- ja metsätalouden ja puutarhanhoidon, teknisen työn ja tekstiilityön lehtoreilta ei vaadittu ylempää korkeakoulututkintoa.  Luonnollisesti kelpoiset, em. aineiden opettajat säilyttävät aikaisemmin saavuttamansa kelpoisuuden.

Suomi toisena kielenä (S2) –opettaja

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on Äidinkieli- ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä. Täten kelpoisuudet ovat samat kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi valmistuneet ja em. aineessa kaksoiskelpoiset luokanopettajat ovat kelpoisia opettamaan ainetta perusopetuksessa yläkouluissa. Lukiossa opetettavasta aineesta pitää olla opiskeltuna syventävät opinnot. Luokanopettajat ovat kelpoisia opettamaan suomea toisena kielenä omalle luokalleen alakoulussa.

Joustavan perusopetuksen opettaja

Joustavan perusopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksia ei ole asetettu. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään joustavan opetuksen järjestäminen, vastuu ja työjako. Joustavan perusopetuksen opettaja on siten kunnassa paikallisessa opetussuunnitelmassa määritelty opettaja. Pääsääntöisesti joustavan perusopetuksen opettaja on kelpoinen aineenopettaja tai erityisopettaja.

Uskonnon opetus

Uuden uskonnonvapauslain mukaan uskontoa opettavan ei enää tarvitse kuulua kirkkoon. Uskonnon aineenopettajalta edellytetään, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot asianomaisessa uskonnossa. Muuta kuin evankelis-luterilaista tai ortodoksista uskontoa opettavalta vaaditaan asianomaisessa uskonnossa suoritetut korkeakouluopinnot tai muulla tavalla hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus.

Riittävän aineenhallinnan osoittamiseksi luokanopettajalla on oltava evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opinnot osana ns. monialaisia opintoja.

Valinnaisaineiden opetus

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti.

Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita.

Kelpoisuusasetuksessa on 1.8.2003 alkaen on säädetty myös joidenkin valinnaisaineiden opettajien kelpoisuudesta. Tällaisia aineita ovat esim. kaupalliset aineet, mediakasvatus, tanssi ja ilmaisutaito. Kyseessä ovat siis valinnaisaineet, jotka eivät ole tuntijaossa lueteltujen oppiaineiden soveltavia tai syventäviä oppimääriä.

Perusopetuksessa näiden aineiden opettajaksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, opettajan pedagogiset opinnot ja joka on suorittanut  vähintään 60 opintopistettä (35 ov) opetussuunnitelmassa mainitun oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa. Lukiossa vaaditaan väh. 120 op (55 ov) laajuiset vastaavat opinnot ja jos aine on toinen hänen opettamansa aine, väh. 60 op (35 ov) laajuiset opinnot. Opintojen soveltuvuus on jätetty paikallistasolla päätettäväksi.

Silloin kun valinnainen aine on tuntijaossa mainitun oppiaineen soveltava tai syventävä oppimäärä, kelpoinen opettajaksi on luonnollisestikin asianomaisen aineen opettaja.

Oppilaanohjaaja / opinto-ohjaaja

Oppilaanohjaajan ja opinto-ohjaajan kelpoisuuksista säädetään perusopetuksessa 6 §:ssä ja lukiossa 11 §:ssä. Perusopetuksen oppilaanohjaajalta ja lukion opinto-ohjaajalta vaaditaan:

  • kasvatustieteen maisterin tutkinto, opinto-ohjaajan opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot tai
  • jokin ylempi korkeakoulututkinto ja opinto-ohjaajan opinnot tai
  • ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan kelpoisuus
 
null