Opetusalan Ammattijärjestö

Ratkaisu 1: Esiopetus kaksivuotiseksi

Muutetaan esiopetus kestoltaan kaksivuotiseksi siten, että siihen osallistuvat pääsääntöisesti kaikki 5–6-vuotiaat lapset.
Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen sosi­aalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä yhdessä huoltajien kanssa.
Suomessa siirryttiin velvoittavaan esiopetukseen vuonna 2015, ja siksi jokainen 6-vuotias lapsi on sen piirissä. Esi­opetus on maksutonta, ja sen laajuus on vähintään 700 tuntia lukuvuodessa, eli noin neljä tuntia päivässä. Esiope­tuksen lisäksi lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen, jos­sa pitää noudattaa päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksia koskevia säädöksiä.
Esiopetuksen toimintaympäristönä on päiväkoti tai kou­lu ja opettajina esiopetuksen opettajat. Oppimisympäris­tön pitää olla monipuolinen ja oppimiseen, leikkiin ja toi­mintaan innostava.
Esiopetus pitää laajentaa 5-vuotiaisiin
Esiopetusta laajentamalla lapsen kehitystä ja oppimista voi­daan tukea entistä vahvemmin. Velvoittava esiopetus tar­koittaa, että 6-vuotiaiden lisäksi kaikki 5-vuotiaat osallistu­vat esiopetukseen. Nyt useampi kuin joka viides 5-vuotiaista jää varhaiskasvatuksen ulkopuolelle (kuvio 1). Varhaiskas­vatukseen osallistuvat muita harvemmin matalasti koulu­tettujen ja pienituloisten vanhempien lapset.
Esiopetus on maksutonta. Laajennuksen jälkeen koulutus­polku on kaikille lapsille aiempaa yhdenvertaisempi eikä riipu perheen sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.
Kuvio: 5-vuotiaat lapset varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon ulkopuolella (%) Pohjoismaissa vuonna 2014.
Lähde: THL ja Tilastokeskus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näin esiopetusuudistus pitäisi toteuttaa
► Säädetään perusopetuslaissa 5–6-vuotiaiden esi­opetusvelvollisuudesta. Muutetaan maksuton esiopetus kaksivuotiseksi niin, että osallistumisvelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Lapsi voi siirtyä 1. koululuokalle 1–3 vuodessa esiopetuksen aloittamisesta.
► Kunnalle ja huoltajille on säädetty velvollisuus valvoa oppivelvollisen osallistumista perusopetukseen. Samanlai­nen velvollisuus tarvitaan 5–6-vuotiaiden esiopetukseen. 
Opinpolku uusiksi! -julkaisu on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:
Ratkaisu 1
Ratkaisu 2
Ratkaisu 3
Ratkaisu 4
Ratkaisu 5
Ratkaisu 6
Oppivelvollisuusmalli–tukkona vai tukena?
null