Opetusalan Ammattijärjestö

Ratkaisu 3: Lisätään arviointityökaluja ja -kriteereitä

Perustetaan arvioinnin tukipankki ja kehitetään opetussuunnitelmien arviointi­kriteeristöä ohjaavampaan suuntaan niin, että arviointi on yhdenvertaista riippumat­ta siitä, mitä koulua lapsi käy.
Suomessa on oppilaiden osaamisesta niukasti sellaista ver­tailukelpoista tietoa, jonka perusteella voitaisiin ohjata opis­kelua ja kohdentaa tukitoimia. Opetussuunnitelmassa on nykyisin määritelty hyvän osaamisen kriteerit arvosanalle 8 ja nekin vain luokkatasoille 6 ja 9. Vähimmäisosaamisen kriteereitä ei ole lainkaan. Koska selkeää kriteeristöä tai ar­vioinnin tukimateriaalia ei ole saatavilla, oppilaiden arvioin­ti ja tuki eivät toteudu aina yhdenvertaisesti.
Saman kouluarvosanan saaneiden oppilaiden PISA-tulokset äidinkielessä ja kirjallisuudessa ovat vaihdelleet eri alueil­la jopa 30 pistettä, mikä vastaa lähes yhden kouluvuoden opintoja. Vaikka osaamisen taso on sama, yksittäisten oppi­laiden saamat arvosanat voivat vaihdella päättöarvioinnissa jopa kahden arvosanan verran. Perusasteen päättöarviointi on oppilaan tulevaisuuden kannalta erittäin merkitykselli­nen, sillä sen perusteella nuoret hakeutuvat jatko-opintoihin.
Yhdenvertaisuus lisääntyy tarkentamalla
arviointityökaluja ja -kriteeristöä
OAJ:n esityksen mukaan Opetushallitus ja Koulutuksen ar­viointikeskus laatisivat Kansallisen arvioinnin tukipankin yh­dessä ja ylläpitäisivät sitä. Tukipankki sisältäisi monipuolisia, kansallisiin arviointikriteereihin perustuvia tukimateriaa­leja opettajalle sekä testejä, kokeita ym. arviointitehtäviä.
Tukipankki konkretisoisi opetussuunnitelman arviointikriteerejä ja antaisi opettajalle mahdollisuuden yhtenäistää omaa arviointiaan kansallisia kriteereitä vastaavaksi. Tuki­pankki poistaisi samalla perusopetuksen päättökokeen tar­peen. Päättökoe nousee aika ajoin puheenaiheeksi, mutta sen käyttöönotto johtaisi kouluvertailuun ja -kilpailuun ja vain vahvistaisi koulujen eriytymiskehitystä.
Arvioinnin kriteeristöä pitää täydentää niin, että arvosanan 8 rinnalle lisätään arvosana 5, joka toimisi vähimmäisosaa­misen kriteerinä. Vähimmäisosaamisen kriteerit toimivat en­nen kaikkea vahvana selkänojana oppilaan tuen suunnit­teluun ja resursointiin. Kriteereillä voidaan myös varmistaa, ettei kukaan siirry eteenpäin puutteellisin tiedoin ja taidoin. Nykyisten 6. ja 9. luokan kriteerien lisäksi valtakunnalliset arviointikriteerit pitää laatia myös 4. luokan loppuun ja vä­himmäisosaamisen kriteerit myös esi-ja perusopetuksen nivelvaiheeseen ja 2. luokan loppuun.
Näin arviointi pitäisi uudistaa
► Opetussuunnitelmassa määritellään esiopetuksen ja 2. luokan loppuun kriteerit vähimmäisosaamiselle ja -val­miuksille. Määritellään lisäksi kriteerit arvosanoille 5 ja 8 vuosiluokilla 4, 6 ja 9. Arviointi perustuu näihin kriteereihin.
► Perustetaan kansallinen arvioinnin tukipankki, joka sisältää erilaisia pedagogisia tukimateriaaleja sekä arviointitehtäviä tukemaan opettajaa arviointityössä perus-ja toisella asteella.
► Lainsäädännöllä varmistetaan, että arviointia tai kansallista arvioinnin tukipankkia ei voi käyttää koulujen tai opettajien rankingiin. 
Opinpolku uusiksi! -julkaisu on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:
Ratkaisu 1
Ratkaisu 2
Ratkaisu 3
Ratkaisu 4
Ratkaisu 5
Ratkaisu 6
Oppivelvollisuusmalli–tukkona vai tukena?
null