Opetusalan Ammattijärjestö

Ratkaisu 4: Monta reittiä opintojen suorittamiseen

Estetään koulutuspolun katkeaminen tarjoamalla riittävää koulunkäynnin tukea ja opinto-ohjausta perus- ja toisen asteen aikana ja nivelvaiheessa yhdenvertaisesti jokaiselle. 
 
Jopa 4 prosenttia jokaisesta ikäluokasta jää toisen asteen yhteishaussa kokonaan ilman opiskelupaikkaa. Suo­messa on kasvava joukko nuoria, jotka eivät saavuta pe­rusopetuksen aikana sellaista osaamistasoa, jota toisen asteen opinnot edellyttävät. Esimerkiksi 11 prosentilla pe­rusasteen päättävistä nuorista ei ole riittävää lukutaitoa. Heikko lukutaito sekä puutteet suomen tai ruotsin kielen taidossa ovat riskitekijöitä myös myöhemmille opinnoille.
 
Seurin, Uusitalon ja Virtasen (2018) mukaan ”nuoren pe­ruskoulumenestys ennustaa voimakkaasti nuoren toden­näköisyyttä suorittaa peruskoulun jälkeinen tutkinto sekä todennäköisyyttä olla koulutuksen ja työelämän ulkopuo­lella 28-vuotiaana”.
Usein nuorten pahoinvointi on yhteydessä koulunkäynnin ongelmiin. Eri tutkimusten mukaan 20–25 prosenttia nuo­rista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä.
 
Riittävä tuki estää koulutuspolun katkeamisen
 
Kun oppilaan koulunkäyntikyvystä pidetään huoli ja hän saa oikeaan aikaan riittävästi opettajan opetusta, tukea ja ohjausta, ei toiselle asteelle siirtymisessä ole ongelmia.
Hyviä ennaltaehkäiseviä toimia ovat joustavan perusope­tuksen ja tukiopinto-ohjauksen mallit. Nyt perusopetus­laissakin määriteltyyn joustavaan perusopetukseen pääsee vain prosentti oppilaista ja tukiopinto-ohjauksen kaltaista toimintaa tarjotaan vain muutamassa kunnassa. Lisäope­tuksen tarjonta on vähentynyt, ja useissa kunnissa sitä ei ole enää saatavilla.
 
Toimintamalleja erilaisiin tuen tarpeisiin
 
Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan pienryhmässä opettajan ohjauksessa. Usein apuna ovat myös nuoriso- ja sosiaalitoimen ammattilaiset. Opiskelutapa on toiminnalli­nen ja työelämälähtöinen.
 
Tukiopinto-ohjaus on uusi tuen muoto, joka takaa tukea tar­vitsevalle oppilaalle nykyistä vahvemman oikeuden opin­to-ohjaajaan ja erityisopettajaan. He tukevat nuorta kahdek­sannen luokan alusta toisen asteen ensimmäisen vuoden loppuun asti niin, että nuori löytää omat vahvuutensa, so­pivat jatko-opinnot ja motivaation opintojen jatkamiseen.
Lisäopetus on perusopetuslain mukaista ja kestää yhden vuoden (ns. kymppiluokka). Lisäopetukseen voidaan ottaa nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.
 
Näin tuki- ja lisäopetus pitäisi toteuttaa
 
► Oppilaan koulunkäyntikyvyn arviointi säädetään opetuksen järjestäjän tehtäväksi.
 
► Kaikille niille nuorille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea perusasteen opintojen suorittamiseen ja oman ammatillisen urapolun sekä omien vahvuuksiensa löytä­miseen, säädetään oikeus saada joustavaa perusopetus­ta ja tukiopinto-ohjausta.
 
► Lisäopetusta ja valmistavia koulutuksia voidaan tarjo­ta yhdessä ja entistä joustavammin myös toisen asteen oppilaitoksissa niin, että nuori voi sekä parantaa perusasteen arvosanoja että tutustua toisen asteen opintoihin ja suorittaa niitä mahdollisuuksiensa mukaan.
 
► Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden kielen oppi­misen tuki aloitetaan varhaiskasvatuksessa ja sitä jatke­taan tarvittaessa aina oppivelvollisuusiän loppuun.
 
Opinpolku uusiksi! -julkaisu on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:
Ratkaisu 1
Ratkaisu 2
Ratkaisu 3
Ratkaisu 4
Ratkaisu 5
Ratkaisu 6
Oppivelvollisuusmalli–tukkona vai tukena?
null