Opetusalan Ammattijärjestö

Ratkaisu 5: Muutetaan ikärajoja

Muutetaan perusopetuksen enimmäisikäraja 19 ikävuoteen ja lisätään nuoren mahdollisuuksia edetä opinnoissaan tarvittaessa myös tavanomaista nopeammin. Toiselle asteelle siirrytään, kun perusopetuksen tavoitteet on saavutettu.
 
Kenenkään ei pitäisi voida valmistua perusasteen opin­noista ennen kuin perusopetuksen oppimäärä on saavutettu. Tämä vaatimus voi toteutua, jos otetaan käyttöön OAJ:n esittämät toimintamallit ja tukitoimet. Tuen avulla rakennetaan myös siltaa toisen asteen opintoihin.
 
Oppimistulosten erot ovat kasvussa. Erityisesti maahanmuuttajataustaiset ja erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivät nuoret tarvitsevat lisää aikaa tavoitteiden saavuttamiseen. Usein maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet Suomeen perusasteen loppuvaiheilla, tarvitsevat enemmän aikaa kielen oppimiseen ja osaamisvajeiden korjaamiseen.
 
Osalla oppilaista taas on edellytyksiä toisen asteen opin­toihin jo perusasteen aikana. Toisen asteen opintojen suo­rittaminen jo yläkoulussa voi tukea myös oman suunnan ja kiinnostuksen kohteiden hahmottamista.
 
Joskus oppivelvollisuuden suorittaminen viivästyy sairau­den tai vamman vuoksi, eikä oppilas saa perusopetuksen päättötodistusta ennen 17:ää ikävuotta, jolloin nykyisin voi­massa oleva oppivelvollisuus päättyy. Tällä hetkellä kun­nan ei tarvitse järjestää tällaisille oppilaille perusopetusta.
 
Jos perusopetuksen alku järjestetään joustavasti niin, että esi- ja alkuopetuksen kesto voi vaihdella kolmesta viiteen vuoteen, myös perusopetus voi päättyä joustavasti joko ny­kyistä aiemmin tai myöhemmin, kun oppilas on 15–19-vuo­tias.
 
Näin ikärajat pitäisi uudistaa
 
► Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 aikana on mah­dollisuus suorittaa lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja. Nämä opinnot voidaan hyväksilukea nuoren siirtyessä opiskelijaksi toiselle asteelle.
 
► Perusopetus päättyy, kun oppilas on saavuttanut sen oppimäärän ja jatko-opintokelpoisuuden. Perusopetus jatkuu enimmillään siihen asti, kun nuori täyttää 19 vuotta. 
 
Opinpolku uusiksi! -julkaisu on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:
Ratkaisu 1
Ratkaisu 2
Ratkaisu 3
Ratkaisu 4
Ratkaisu 5
Ratkaisu 6
Oppivelvollisuusmalli–tukkona vai tukena? 
 
null