Opetusalan Ammattijärjestö

Ratkaisu 6: Ulotetaan oppivelvollisuus toiselle asteelle

 
Muutetaan oppivelvollisuutta niin, että se kattaa myös toisen asteen opinnot siihen asti, kun nuori täyttää 19 vuotta.
 
Liian moni jää nykyisin ilman toisen asteen tutkintoa. Koulupudokkuutta koskevissa tutkimuksissa ovat erottuneet erityisesti ryhmät, joilla oppimisvaikeuksien tai muun syyn takia on muita heikommat oppimistulokset yläkoulussa. On myös ryhmiä, kuten maahanmuuttajataustaiset, joilla tietämys suomalaisen koulutusjärjestelmän mahdollisuuk­sista ja vaihtoehdoista on muita heikompaa.
 
Vanhempien koulutus- ja tulotaso on vahvasti yhteydessä nuoren kou­luttautumiseen. Koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret ovat valtaosin (n. 80 %) myös työelämän ulkopuolella.
 
Oppivelvollisuuden pidentämisestä on suuri hyöty
 
Koulutukseen osallistuminen on vahvasti yhteydessä nuor­ten myöhempään menestykseen, eikä tämä selity vain koulutukseen valikoitumisella. Esimerkiksi toisen asteen opiskelijavalinnassa sisäänpääsyrajan täpärästi ylittäneet an­saitsevat 28-vuotiaana noin 1 200 euroa enemmän vuodes­sa kuin juuri ja juuri rajan alle jääneet. Niistä alle 25-vuotiaista nuorista, jotka ovat perusasteen varassa, noin 40 prosent­tia on kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.
 
Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että oppivelvollisuusiän nostolla on positiivisia vaikutuksia koulutustasoon, työ­markkinoille siirtymiseen ja lopulta myös tulotasoon, työl­lisyyteen ja erilaisiin yksilön sosiaalisiin ominaisuuksiin.
 
Oppivelvollisuusiän pidentäminen olisi uudistus, joka tu­kisi useita toisen asteen suorittamista edistäviä toimia. Oppivelvollisuusiän nostaminen lisäisi myös koulutuksen järjestäjien ja opetusviranomaisten kannustimia ja vastuuta niiden nuorten tilanteen parantamiseksi, jotka nyt putoa­vat järjestelmän ulkopuolelle.
 
Maksuttomat oppimateriaalit vaativat uusia toimintamalleja
 
Oppivelvollisuuteen kuuluvan opetuksen ja oppimateriaa­lien pitää olla maksuttomia myös toisella asteella. Olen­naista on, että toisen asteen oppimateriaalien muuttamis­ta maksuttomiksi ei saa rahoittaa vähentämällä opetusta, opinto-ohjausta tai erityistä tukea. Oppimateriaalien mak­suttomuus voidaan toteuttaa huomattavasti nykyisiä han­kintakustannuksia edullisemmin kehittämällä erilaisia säh­köisiä materiaaleja ja kirjasto- ja leasing-palveluita.
 
Näin oppivelvollisuuden ikärajauudistus pitäisi toteuttaa
 
► Säädetään lailla, että oppivelvollisuus jatkuu toisen asteen tutkinnon suorittamisen loppuun, kuitenkin enin­tään siihen asti, kun opiskelija täyttää 19 vuotta. Toinen aste kattaa kaikki toisen asteen koulutusmuodot sekä valmentavat ja valmistavat koulutukset. Peruskoulun päättäneille on toiselle asteelle erillinen yhteishaku ja kaikille jatkuva hakeutumisoikeus.
 
► Opiskelijalla on toisella asteella oikeus tarvitsemaan­sa opettajan antamaan opetukseen ja ohjaukseen, eri­tyisopettajan tukeen ja muuhun tukeen sekä opinto-ohjaukseen ryhmässä ja henkilökohtaisesti.
 
► Toisen asteen aikana opiskelija voi suorittaa kor­kea-asteen opintoja, jotka voidaan hyväksilukea siir­ryttäessä korkea-asteelle. Jokaiselle nuorelle laaditaan ura- ja jatko-opintosuunnitelma ennen toisen asteen päättymistä.
 
► Kohti maksuttomia materiaaleja siirrytään esimer­kiksi niin, että kirjastot ryhtyvät järjestämään oppimateriaalien lainaus- ja leasingpalveluita. Malli on toteutettava niin, että opiskelijan oikeus opetukseen ei vaarannu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinpolku uusiksi! -julkaisu on jaoteltu nettitekstiksi alaotsikoittain:
Ratkaisu 1
Ratkaisu 2
Ratkaisu 3
Ratkaisu 4
Ratkaisu 5
Ratkaisu 6
Oppivelvollisuusmalli–tukkona vai tukena?
null