Opetusalan Ammattijärjestö

Reformin tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen reformissa on tavoitteena uudistaa koko ammatillinen koulutus. Seuraavan kolmen vuoden aikana uudistetaan 
  • lainsäädäntö
  • rahoitus
  • järjestäjäverkko
  • tutkintojen perusteet
  • tutkinto- ja koulutustoimikunnat
 
Uusi ammatillinen koulutus muuttaa opettajuutta. OAJ:n keskeisenä tavoitteena on turvata muutoksessa se, että opettajan työ pysyy houkuttelevana ja palkitsevana. OAJ pyrkii yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa  muuttamaan myös palvelussuhteenehtoja. Ammatillisen koulutuksen uudistusta toteutettaessa on pidettävä huoli siitä, että työaika ja muut palvelussuhteen ehdot vastaavat opetushenkilöstön muuttuvaa työnkuvaa.
 
Ammatillisen koulutuksen reformissa on kyse toisen asteen ammatillisen koulutuksen, järjestäjäverkon, tutkintojen perusteiden, osaamisen osoittamisen sekä rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisesta.
 
Reformin täytäntöönpano alkaa vuonna 2017 tapahtuvalla 190 miljoonan leikkauksella. Säästö on suunniteltu toteutettavaksi siten, että se kohdistuu ammatillisen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen.
 
Koulutuksen järjestäjälle maksetaan rahoitusta enintään noin 90 prosenttia sen järjestämisluvan ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta.  Koulutuksen järjestäjät voivat päättää, toteuttavatko ne säästön vähentämällä opiskelijamäärää, tehostamalla toimintaansa vai näiden yhdistelmänä.
 
Säästön toteuttaminen edellyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain muuttamista. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään vuoden 2017 budjettiesityksen antamisen yhteydessä alkusyksystä 2016.

OAJ:n tiedotteet aiheesta:
Yksi yhtenäinen ammatillinen koulutus

Reformissa on tarkoitus säätää ammatillisesta koulutuksesta yhdellä lailla ja yhdellä järjestämisluvalla. Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat poistetaan ja kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle.
 
Ammatillinen koulutus muuttuu osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, jossa lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.
 
Uusi ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö sekä uutta rahoitusjärjestelmää koskevat säädökset on tarkoitus antaa hallituksen esitysmuodossa eduskunnalle tammikuussa 2017. Voimaan ne tulisivat 1.1.2018.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut seuranta- ja projektiryhmän ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista varten. Seurantaryhmä koostuu koulutuksen järjestäjistä ja muista ammatillisen koulutuksen toimijoista. Sen tehtävänä on seurata ja tukea reformin toimeenpanoa sekä arvioida reformissa tehtävien toimenpiteiden kokonaisvaikutuksia. OAJ:ta edustaa seurantaryhmässä ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Inkeri Toikka.
 
Projektiryhmä koostuu vain virkamiehistä. Sen tehtävänä on organisoida ja koordinoida ammatillisen koulutuksen reformin toimenpiteiden valmistelua hallituksen kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi sen tehtävänä on huolehtia yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien ja keskeisten sidosryhmien kanssa.  Ryhmien toimikausi kestää 31.12.2018 asti.
Koulutussopimus
 
Osana ammatillista reformia on valmisteltu ehdotus koulutussopimuksen käyttöönotosta. Selvityshenkilöiden Maija Aaltolan ja Rauno Vanhasen raportti ehdotuksista julkaistiin 13.4.2016.
 
null