Undervisningssektorns Fackorganisation

Rektorer och daghemsföreståndare

Av rektorer och chefer för skolor och läroanstalter och personer i ledande ställning inom barndagvården krävs i regel minst högre högskolexamen. Av rektorer förutsetts också kännedom om utbildningsförvaltningen.

Småbarnsfostran

Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 reglerar behörighetsvillkoren för ledningsuppgifter inom barndagvården. Lagen reglerar behörighetsvillkoren för både administrativa ledningsuppgifter (10 § mom. 1) och för yrkesmässiga ledningsuppgifter (10 § mom. 3).

Daghemsföreståndare
Av en daghemsföreståndare som delvis arbetar i barngrupp, som ger arbetstagarna yrkesmässig handledning och som deltar i planeringen av verksamheten, förutsätts barnträdgårdslärarbehörighet och tillräcklig ledarförmåga.

Administrativ chef inom dagvården
I administrativa ledningsuppgifter inom barndagvården ingår inte yrkesmässig handledning och inte heller klientarbete i barngrupp. För administrativa ledningsuppgifter förutsätts lämplig högre högskoleexamen, exempelvis pedagogie magisterexamen, kännedom om branschen och tillräcklig ledarförmåga.

Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

Behörighet för rektorer/chefer regleras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Av rektor krävs i regel högre högskoleexamen. En övergångsbestämmelse möjliggör dock att en person som inte har en högre högskolexamen, men som har lärarbehörighet eller studiehandledarbehörighet inom den grundläggande utbildningen, har rektorsbehörighet inom samma skolform. Också inom yrkesutbildningen och yrkesutbildningen för vuxna kan rektorn ha en annan nivå på grundexamen än högre högskolexamen.

Rektorn ska dessutom ha lärarbehörighet på skolstadiet i fråga, tillräcklig erfarenhet av lärarjobbet, examen i undervisningsadministration eller på annat sätt ha fått tillräcklig kännedom i ämnet.

Inom den grundläggande utbildningen kan klasslärare, ämneslärare, speciallärare eller studiehandledare ha rektorsbehörighet då de uppfyller de krav som beskrivs ovan. Detta innebär att också klasslärare med ”gammal” examen kan ha rektorsbehörighet inom en enhetsskola. Likaså kan en klasslärare ha rektorsbehörighet också i en skola med bara årskurs 7-9, även om läraren inte har ämneslärarbehörighet. I det här fallet kan läraren för att fylla sin undervisningsskyldighet undervisa i en annan av kommunens skolor för årskurs 1-6.

I behörighetsförordningarna för gymnasiet nämns inte speciallärare och således har en speciallärare inte behörighet att vara gymnasierektor. 

Yrkeshögskolor och universitet

I statsrådets förordning om yrkeshögskolor anges behörighetsvillkoren för rektorer. En rektor ska ha en licentiat- eller doktorsexamen, vara väl förtrogen med yrkeshögskolans verksamhetsområde och ha erfarenhet av administration.

Till en rektorstjänst kan också utnämnas en person som har avlagt högre högskoleexamen

En person som har avlagt högre högskoleexamen kan också utnämnas till en rektorstjänst, om personen i övrigt anses vara speciellt meriterad för uppgiften. Rektorn ska behärska undervisningsspråket vid yrkeshögskolan.

I universitetslagen fastställs att den som väljs till rektor för ett offentligrättsligt universitet ska ha avlagt doktorsexamen och ha den förmåga och yrkesskicklighet som behövs för att sköta rektorns uppgifter och i praktiken visad god ledarförmåga.

Av den som väljs till rektor för Konstuniversitetet (Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan) krävs dock inte doktorsexamen.

Fritt bildningsarbete

Behörig som rektor i en läroanstalt för fritt bildningsarbete är också den som har slutfört sådana studier vilka fordras av en lärare som ger undervisning som baserar sig på steinerpedagogik, har tillräcklig arbetserfarenhet och har avlagt sådan examen eller slutfört sådana studier eller annars har tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Grundläggande konstundervisning

Enligt lagen om grundläggande konstundervisning är man också behörig som rektor med en högre högskoleexamen inom branschen och tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

Annan utbildning

Behörig som rektor för en skola som är verksam i ett skolhem, för ett idrottsutbildningscenter eller ett sommaruniversitet är även den som har högre högskoleexamen och tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning.

null