Opetusalan Ammattijärjestö

Ryhmäkoko ja henkilöstö laadun takeena

Varhaiskasvatuksen laatu syntyy useista tekijöistä. Yksi merkittävimmistä on osaava ja pedagogisesti koulutettu henkilöstö, joka on sitoutunut varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteisiin. 
Pedagoginen varhaiskasvatus on toimintaa, josta lastentarhanopettaja vastaa. Siksi päiväkodeissa pitää olla riittävästi lastentarhanopettajia. Kansainvälisten suositusten mukaan päiväkodin kasvatushenkilöstöstä vähintään 50 prosentilla pitää olla korkeakoulututkinto. Suomen säädökset edellyttävät opettajakelpoisuutta vain vähintään joka kolmannelta.
 
Lastentarhanopettajan tehtävänä on huolehtia lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Lastentarhanopettajat vastaavat myös 6-vuotiaiden esiopetuksesta, joka toteutetaan pääosin päiväkodeissa.
 
Lapsiryhmän koko, rakenne ja ikäjakauma sekä ryhmän pysyvyys vaikuttavat keskeisesti siihen, miten laadukkaasti toimintaa voidaan toteuttaa ja miten lapsen yksilölliset tarpeet on mahdollista ottaa huomioon.
 
Päiväkodin tilat, oppimisympäristön monipuolisuus ja innostavat toimintavälineet vaikuttavat myös varhaiskasvatuksen laatuun. Laadukkaasti järjestetyssä varhaiskasvatuksessa tuen tarpeessa olevilla lapsilla on mahdollisuus riittäviin tukitoimiin ja erityisopettajan asiantuntemukseen oikea-aikaisesti.
 
Päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsiryhmäkoosta, henkilöstömääristä ja henkilöstön kelpoisuuksista on säädökset. Lastentarhanopettajan pätevyyttä edellytetään vain päivä- kotien varhaiskasvatuksessa. Kerhoissa, leikkitoiminnassa ja avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa ei ole säädetty henkilöstön määrästä, kelpoisuuksista tai lapsiryhmien koosta.
 
 
Lapsimyönteisessä kunnassa:
  • Päiväkotien henkilöstöstä vähintään puolet on lastentarhanopettajia.
  • Lastentarhanopettajan työajasta on varattu riittävästi aikaa lapsiryhmän toiminnan pedagogiselle suunnittelulle, arvioinnille ja kehittämiselle.
  • Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat opettajan vastuulla ja niiden laatimiseen on varattu riittävästi työaikaa.
  • Ryhmät ovat lasten kasvun ja kehityksen kannalta riittävän pieniä niin, että esimerkiksi 3 vuotta täyttäneiden lasten ryhmissä on korkeintaan 21 lasta.
  • Jokaisella päiväkodilla on pedagogiikasta vastaava johtaja.
  • Jokainen lapsi saa tarvitsemansa kasvun ja oppimisen tuen ja erityisopettajan palvelut viipymättä.
  • Varhaiskasvatuspalvelut ja lasten kotihoidon mahdolliset kunnalliset tukimuodot ovat sellaisia, että ne tukevat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kotoutumista ja pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumista.
null