Undervisningssektorns Fackorganisation

Småbarnspedagogik och förskola

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik och föräldrarna har rätt att få en dagvårdsplats för sitt barn. Förr talades om barndagvård men idag används det vidare begreppet småbarnspedagogik.

En ny lag om småbarnspedagogik trädde i kraft den 1 augusti 2015. Lagen ersatte den över 40 år gamla lagen om barndagvård. OAJ är inte nöjd med den nya lagen, eftersom ändringarna främst var kosmetiska. Finland har fortsättningsvis det svagaste pedagogiska systemet för barn under skolåldern i hela Norden.
Därtill godkände riksdagen i december 2015 en begränsning av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. OAJ är besviken över det här. Lagen om att begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik till 20 timmar i veckan träder i kraft 1.8.2016. Kommunerna får dock själva avgöra hur de agerar i frågan. Begränsningen gäller barn som exempelvis har en familjeledig eller arbetslös förälder hemma.
Förskoleundervisningen för 6-åringar är en del av helheten med småbarnspedagogik och förskoleundervisningen regleras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

Administrationen och förvaltningen av småbarnspedagogiken överfördes år 2013 från social- och hälsovårdsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. När småbarnspedagogiken är en del av utbildningssystemet blir också övergången från dagvård till förskoleundervisning och vidare till den grundläggande utbildningen smidigare.
Alla barn har rätt till en kvalitativ småbarnspedagogik
För att målen för småbarnspedagogik ska nås förutsätts att lärare med pedagogisk utbildning ansvarar för verksamheten.
I vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem ska det finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård. För varje grupp om högst fyra barn under tre år ska det finnas minst en person med nämnda behörighet. För varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård ska det finnas minst en person med behörighet.

Behörighetskraven gäller såväl kommunala, statliga och privata daghem.
Förskoleundervisningen
Kommunen ska ordna förskoleundervisning åt barn året innan de börjar i skolan. Det är minst 700 timmar i året och högst fem timmar per dag. Förskoleundervisningen är gratis för alla. För barn med förlängd läroplikt finns alternativa sätt för deltagandet i förskoleundervisningen.

Förskoleundervisningen ordnas i regel i daghem eller skola. Det är frivilligt att delta och vårdnadshavaren beslutar i frågan.

Undervisningsministeriet har gett en rekommendation om gruppstorleken i förskoleundervisningen. Enligt rekommendationen får det finnas högst 13 barn i en grupp med en lärare och 20 barn om det utöver läraren finns en annan utbildad person med.
Planerna för småbarnsfostran och förskoleundervisning
Grunderna för planen för småbarnspedagogik styr verkställandet av de mål som myndigheterna på riksomfattande nivå ställer upp för småbarnsfostran. I enlighet med lagen om småbarnspedagogik blir grunderna nu för första gången förpliktande. På Utbildningsstyrelsen utarbetas som bäst nya grunder för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna som tas i bruk från och med 1.8.2017.
Utbildningsstyrelsen godkänner läroplansgrunderna för förskoleundervisningen. De här är förpliktande och ligger till grund när de lokala läroplanerna utarbetas.
 
null