Undervisningssektorns Fackorganisation

Styrdokument

I OAJ:s strategi definieras organisationens uppgift, framtidsvision och värderingar. Samhörighet, rättvisa och föregångare är värderingar som styr verksamheten.

Fullmäktige godkände strategin för fyra år framåt vid sitt vårmöte 2016.

Läs OAJ:s strategi (pdf)

Strategin kompletteras av en tvåårig verksamhetsplan. Dokumenten utgör också grund för den regionala och lokala verksamheten.

I strategin lyfts strategiska tyngdpunkter fram:

  • Samhälleligt framtidsarbete samt stärkandet och bevakandet av medlemmarnas intressen syns i allt vi gör.
  • Vi stärker samhörigheten samt den gemen-samma expertisen som utvecklare av kunnande och bildning.
  • Vi gör medlemskapet och organisations-verksamheten ännu mer lockande.

I målprogrammet konkretiseras tyngdpunkterna i strategin. Fullmäktige godkänner målprogrammet vart fjärde år.

I verksamhetsberättelsen följer man med två års mellanrum upp hur strategin och verksamhetsplanen förverkligas.

oaj/tulostusnakyma