Opetusalan Ammattijärjestö

Toinen aste

Tällä sivulla

Lukion opettajat ovat aineenopettajia, joilla on oman oppiaineensa tieteenalan ja opettamisen syvällinen asiantuntemus. Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö muodostuu eri tutkinto- ja urataustaisista opetusalan ammattilaisista.

Lukiossa

Lukioissa toimii aineenopettajien lisäksi myös opinto-ohjaajia. Jokaisella lukiolla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Lukion rehtorilla on lukion opettajan kelpoisuuden lisäksi kelpoisuus rehtorin tehtäviin.

Luokattomassa ja kurssimuotoisessa lukiossa on monenlaisia opetusmenetelmiä ja opiskelutapoja. Opiskelijan omaa aktiivista tiedonrakentamisprosessia tuetaan luomalla opiskeluympäristöjä, joissa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa.

Osa opiskelusta voidaan järjestää etäopiskeluna, itsenäisenä opiskeluna ja vieraskielisenä siten kuin opetussuunnitelmassa päätetään.

Lue lisää opetussuunnitelman perusteista (nuorten lukiokoulutus) Opetushalllituksen sivulta

Ammatillisella II asteella

Ammatillisen koulutuksen opettajan työ on vaativaa ja tehtävässä tarvittava osaaminen erittäin laaja-alaista. Opettajien on oman opetusalansa, joko yhteisten aineiden tai ammatillisten aineiden, lisäksi hallittava opettajalta edellytettävä pedagoginen osaaminen.

Opettajilta vaadittavat kelpoisuudet vaihtelevat opetettavan aineen mukaan. Tämä tuo oppimisyhteisöön moniosaamista ja laaja-alaisuutta sekä vahvan yhteyden oppilaitoksen ulkopuoliseen työelämään.

Ammatillisen koulutuksen opettajille pitää olla tilaisuuksia päivittää ja kasvattaa osaamistaan omista lähtökohdistaan sekä alan työelämässä että lisäopinnoilla.

Ammatillisten aineiden opettajien kelpoisuuksista annettua asetusta muutettiin 1.8.2011. Pääsääntönä koulutaustasta on soveltuva korkeakoulututkinto, 3 vuotta alan työkokemusta ja pedagogiset opinnot.

Laki ammatillisesta koulutuksesta ohjaa opettajan ja koulutuksen järjestäjän toimintaa. Asetuksella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määritellään tarkemmin opettajilta ja rehtoreilta vaadittavista kelpoisuuksista. 

 
null