Undervisningssektorns Fackorganisation

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Efter grundskolan kan den unga välja utbildning på andra stadiet, det vill säga gymnasie- eller yrkesutbildning. Båda ger behörighet för fortsatta studier på högskolenivå.
Gymnasiet och yrkesutbildningen bygger på den grundläggande utbildningen. Efter gymnasiet är studeranden redo för universitet, yrkeshögskola eller yrkesutbildning som baserar sig på gymnasiets lärokurs.
 
Inom yrkesutbildningen finns åtta olika utbildningsområden med inriktning för mer än hundra olika yrken. En yrkesinriktad grundexamen ger möjlighet att studera vidare vid yrkeshögskola eller högskola.
 
Det är i vissa fall möjligt att kombinera gymnasie- och yrkesutbildning.
 
Gymnasiet
 
Gymnasiets lärokurs är treårig men studietiden kan variera mellan 2-4 år. Gymnasiet är årskurslöst och läsåret indelas i perioder. I gymnasiet avläggs minst 75 kurser och minimiantalet för vuxenstuderande är 44 kurser.
 
Gymnasieutbildning ges vid gymnasier, vuxengymnasier och övriga läroanstalter som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Det är också möjligt att avlägga gymnasiets lärokurs genom separata prov.
 
Studentexamen består av minst fyra prov och ytterligare ett eller flera extra prov kan avläggas. För att få studentexamensbetyg ska examinanden ha slutfört gymnasiets lärokurs.
 
Läs mera om gymnasiet på Utbildningsstyrelsens sidor.
 
Yrkesutbildning
 
Utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen anordnas av yrkesläroanstalter, specialläroanstalter och folkhögskolor. Cirka 45 procent av en årsklass påbörjar grundläggande yrkesutbildning efter den grundläggande utbildningen eller studentexamen.
 
Utbildningen som leder till grundexamen omfattar 120 studieveckor. Minst 20 studieveckor avläggs som inlärning i arbetet, det vill säga i form av studier på arbetsplatser. Utbildningen tar vanligen tre år.
 
Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på systemet med fristående examina. Fördelen med systemet är att en persons yrkeskompetens kan erkännas oberoende av om kunnandet förvärvats genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket.
 
Nästan alla yrkesinriktade examina går att avlägga genom läroavtal och läroavtalsutbildningen passar både unga och vuxna. Då ingår arbetsgivaren och en studerande som fyllt 15 år ett tidsbundet arbetsavtal som gäller utbildning till ett yrke på en arbetsplats.
 
Läs mera om yrkesutbildningen på Utbildningsstyrelsens sidor.
null