Undervisningssektorns Fackorganisation

Undervisningspersonalen vid yrkeshögskola

Av lektor och timlärare vid yrkeshögskola fordras lämplig högre högskoleexamen. Av överlärare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen. Arbetsgivaren avgör lämpligheten för uppgiften.
I förordningen om yrkeshögskolor 352/2003 bestäms närmare om behörighetsvillkoren för undervisningspersonalen.  I förordningen om yrkespedagogisk lärarutbildning 357/2003 bestäms behörighetsvillkoren för föreståndare och lärare vid yrkespedagogisk lärarhögskola.

Överlärare, lektor eller timlärare vid yrkeshögskola

För en lektor kan lämplig examen anses vara antingen högre högskoleexamen eller högre universitetsexamen, beroende på uppgiften. Av särskilda skäl kan en person som saknar högre högskoleexamen väljas till lektor eller timlärare och en person som har avlagt högre högskoleexamen till överlärare. Förutsättningen är att personen som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten eller befattningen.
 
Innan en tjänst eller befattning som överlärare eller lektor inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans eller musik ledigförklaras, kan yrkeshögskolan besluta att sökandena i stället för de krav som föreskrivs ovan ska inneha de konstnärliga meriter som skötseln av uppgiften förutsätter.
 
Av en överlärare, lektor och timlärare vars undervisningsuppgift huvudsakligen består av att ordna yrkesstudier, fordras dessutom minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen. Med uppgifter som motsvarar examen avses arbetserfarenhet från det utbildningsområde som studerande utbildas inom. Kravet på arbetserfarenhet gäller inte lärare i gemensamma ämnen som exempelvis språklärare.
 
Dessutom ska en lektor, överlärare och timlärare ha genomgått minst 60 studiepoängs lärarutbildning eller göra den inom tre år efter utnämningen till tjänsten eller befattningen.
Behörigheten bestäms i 23 § i förordningen om yrkeshögskolor.
 
Personalen inom lärarutbildningen

Behörighetsvillkoren för personalen inom lärarutbildningen anges i förordningen om yrkespedagogisk lärarutbildning 7§.
 
Av föreståndare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och förtrogenhet med yrkespedagogisk lärarutbildning.
 
Av överlärare fordras lämplig licentiatexamen eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen och av lektor lämplig högre högskoleexamen.
 
Av särskilda skäl kan den som avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en tjänst eller befattning för föreståndare eller överlärare och den som inte avlagt högre högskoleexamen utnämnas till en lektorstjänst eller lektorbefattning, om den person som utnämns är ytterst väl förtrogen med uppgiftsområdet för tjänsten eller befattningen.
 
Av överlärare och lektor fordras dessutom lärarbehörighet för en yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt samt minst tre års lärarerfarenhet vid en yrkeshögskola eller yrkesläroanstalt.
Av timlärare fordras i mån av möjlighet motsvarande behörighet som av tjänsteinnehavare och befattningshavare.
null