Opetusalan Ammattijärjestö

Ungdomsnavigatorn

Ungdomsnavigatorn är OAJ:s förslag till en fortsättning på ungdomsgarantin. Vi har sju förslag för att trygga de ungas rätt till utbildning, stöd och handledning samt möjlighet till fortsatta studier.

Förslag 1 Unga har rätt till utbildning

Alla ungdomar ska ha subjektiv rätt till en studieplats efter grundskolan. Kommunerna ska åläggas ansvar för ungdomarnas handledning. Elevens rätt och kommunens ansvar ska vara i kraft ett år från det att den unga gått ut grundskolan.

Förslag 2 Språk- och kulturbakgrunder ska beaktas – alla ska ha möjlighet

Ungdomar med olika språk- och kulturbakgrunder ska tryggas utbildningsmöjligheter bland annat genom bättre språkkunskaper i finska eller svenska. Tillräckliga språkkunskaper ska möjliggöras med en ny studiemodell som utgår från olika språknivåer.

Förslag 3 Stöd och handledning i tillräcklig omfattning

Vi behöver en maxgräns på 200 för antalet studerande som ska handledas. Gymnasielagen bör också trygga studerandenas rätt till specialundervisning vid behov. Mera stöd och handledning minskar avhoppen i gymnasiet och inom yrkesutbildningen.

Förslag 4 Nytt stöd i form av effektiverad studiehandledning

Vi kallar det effektiverad studiehandledning. Ett nytt stöd som innebär individuell handledning i samarbete med studiehandledaren och specialläraren ända från högstadiet till första årets slut inom andra stadiets utbildning.

Förslag 5 Porten öppen till fortsatt utbildning

Yrkesutbildningen ska inte förkortas eller överföras till arbetsplatserna i större omfattning än i dagens läge. Att förkorta yrkesutbildningen till två år försvagar kunskapsbasen och stänger portar till fortsatta studier. Läroavtalsutbildningen utvecklas till att bättre motsvara de ungas behov.

Förslag 6 Smidigare från gymnasium till högskoleutbildning

OAJ vill minska på avbrotten efter andra stadiet. Exempelvis bara var tredje nybakad student fortsätter genast att studera. OAJ förslår också att beväringstjänsten skulle börja i mars och september istället för nuvarande januari och juli.

Förslag 7 En regional plan för hur utbildningen ska ordnas

OAJ föreslår en regional anordnarplan för utbildningen. Planen skulle utarbetas av landskapsförbunden och innehålla förslag på hur anordnarnätet ska utvecklas i landskapet.
 

Öpnna texten i pdf-form

Mera om Ungdomsnavigatorn kan du läsa här (fi).

Ungdomsnavigatorn lanserades efter riksdagsvalet i april 2015. Syftet är att ge konkreta förslag till den nya regeringen för att förbättra ungdomarnas möjligheter till utbildning.

null