Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Mitkä koulutusasiat ovat puolueille tärkeitä?

Mitä kasvatus- ja koulutuspalveluihin liittyvää kysymystä eduskuntapuolueet pitävät erityisen keskeisenä kevään kuntavaaleissa? Tätä OAJ kysyi osana puolueille osoittamaansa koulutuksen tasa-arvohaastetta.
 
 
1. Koulutuksesta kuntien tärkein tehtävä
 
Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on varhaiskasvatus- ja koulutusasioita. Isoimpia asioita, joista kunnat uudistuksen jälkeen päättävät, ovat koulutuksen kehittämisen painopisteet, oppilaitosverkoston kehittäminen ja luonnollisesti kunnan talousarvio. Kevään vaaleissa valittavien valtuutettujen merkittävin tehtävä on turvata kasvatus- ja koulutuspalveluiden laatu sote-uudistuksessa. Siksi ensi keväänä käytävät vaalit ovat tärkeät koulutusvaalit ja useissa puolueissa se on tiedostettu hyvin.

Muun muassa vihreät näkevät koulutusasiat seuraavien kuntavaalien ykkösasiana:
”Koulutus ja sen kehittäminen on vihreille erittäin tärkeää, ja se tulee olemaan yksi keskeisimmistä kuntavaaliteemoistamme. Kunnat ovat keskiössä koulutuksellisen tasa-arvon turvaamisessa.” – Vihreä liitto

Samalla kun sote-ratkaisusta käydään kovaa poliittista keskustelua ja suuria rahavirtoja siirretään maakuntiin, on noussut huoli siitä, miten kuntien voimavarat turvataan jatkossa, ja onko kaikilla kunnilla tosiasialliset edellytykset laadukkaiden palveluiden järjestämiseen.

Kun kuntien tehtäviä uudistetaan, kasvatus- ja koulutuspalveluista keskeisimpiä esimerkiksi SDP:n mielestä on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen laadun turvaaminen.
 
2. Pedagogista varhaiskasvatusta kaikille
 
Varhaiskasvatuksen tilanne vaikuttaa nousevan isoksi vaalikeskusteluiden aiheeksi. Puolueet ovat selvästi kuulleet kentän ja kansalaisten huolen varhaiskasvatuksen laadun ja saatavuuden heikentymisestä. Varhaiskasvatusoikeuden erilaiset rajaamispäätökset ovat herättäneet huolen – ainakin oppositiopuolueissa – eri puolella maata asuvien lasten eriarvoisesta kohtelusta.

SDP korostaa, että yli kolmivuotiailla lapsilla pitäisi olla oikeus maksuttomaan osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Vihreät kertovat, että puolue tulee toimimaan sen eteen, että kunnat eivät esimerkiksi tee heikennyksiä subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen eikä henkilöstömitoituksia muuteta.

Myös RKP haluaa edistää kaikkien lasten oikeutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen riippumatta lapsen asuinpaikasta tai perheen varallisuudesta. Oppositiopuolueista myös Vasemmistoliiton ja Suomen Kristillisdemokraattien suurin koulutuksen tasa-arvon huolenaihe on varhaiskasvatuksen laadun ja saavutettavuuden romahtaminen. 

”Liian suuri lapsiryhmä heikentää ammattitaitoisen henkilöstön mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen huomioimiseen, jolloin tukea tarvitsevat lapset eivät sitä välttämättä saa, ja se nostaa perheiden kynnystä lasten päivähoidon aloittamiseen ja työelämään siirtymiseen.” – KD

Myös OAJ korostaa vaaliohjelmassaan, että päiväkotien varhaiskasvatus tulisi muuttaa maksuttomaksi yli kolmevuotiaille, ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ei pitäisi rajata eikä ryhmäkokoja nostaa.

3. Perusopetuksen laatuun panostettava

Useampi puolue nostaa esiin laadukkaan koulutuksen turvaamisen jokaiselle suomalaiselle lapselle ja nuorelle. Kokoomukselle tämä tarkoittaa opettajien osaamisen jatkuvaa kehittämistä, nykyaikaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen mahdollisimman laajaa hyödyntämistä sekä oppimisen halun asettamista keskiöön. Perussuomalaiset kantaa huolta opettajien jaksamisesta, koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta ja kokoomuksen lailla oppilaiden yksilöllisyyden riittävästä huomioimisesta. 

Suomen Keskusta kiinnittää muita puolueita enemmän huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja listalle nousevat mm. varhaiskasvatuksen ja peruskoulun lähipalveluaseman vahvistaminen, turvalliset koulutiet ja kokoomuksen lailla myöskin laadukkaat oppimisympäristöt ja -välineet. SDP uskoo, että määrittelemällä perusopetukselle uudet laatukriteerit voitaisiin turvata palveluiden yhtäläinen laatu. Samassa yhteydessä pitäisi puolueen mukaan tarkastella kuntien kasvaneita eroja perusopetuksen vuosittaisissa tuntimäärissä.

Myös OAJ korostaa opetustyön riittävää resursointia ja sitä, että on tärkeää kehittää opettajien osaamista. Oppilaiden yksilöllinen huomiointi on noussut vahvasti esiin uudessa opetussuunnitelmassa ja kuntien onkin tarjottava siihen riittävät edellytykset opettajille esimerkiksi pitämällä ryhmäkokoja ja jakotuntien määrä kohtuullisena. OAJ on esittänyt laatukriteereiden uudistamista. 

4. Toimintaa ja tukea koulun yhteyteen

Moni puolue nostaa esiin myös koulun ulkopuolisen toiminnan merkityksen lapselle ja nuorelle. Kokoomus haluaa varmistaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet avaamalla ovia koulun ja erilaisten yhteisöjen, järjestöjen, urheiluseurojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Myös SDP katsoo, että koulupäivän yhteyteen pitäisi sisällyttää valinnaista kerho- ja harrastustoimintaa.

”Taito- ja taidesisältöjen tärkeä rooli tulisi tunnustaa hyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen kasvattamisessa ja kouluviihtyvyyden lisäämisessä.” – Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Useampi puolue näkee sivistystoimen palveluiden ja eri toimialojen välisen yhteistyön tärkeänä kuntavaaliteemana juuri koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. 
”Kannatamme sivistyspalvelujen verkottumista keskenään: koulut, kirjastot, kansalaisyhteiskunta ja vapaa sivistystyö voivat täydentää toinen toistensa palveluja ja mahdollisuuksia.” – Kansallinen Kokoomus

Iso rooli koulutuksen tasa-arvon toteutumisessa on esimerkiksi kaavoitus- ja asuntopolitiikalla, jotta estetään asuinalueiden eriytyminen. Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa nähdään puolestaan tärkeänä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Erityisesti Vasemmistoliitto korostaa vastauksessaan peruskoulun päättävien tilanteeseen puuttumista ja ammatilliseen koulutukseen panostamista. Myös Perussuomalaiset haluaa puolueena luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen koulutuksen kautta: ”Oppilaiden itsevarmuuden kasvattaminen "kyllä, minä pystyn siihen!" Koulun pitää luoda tulevaisuuden uskoa ja pysyä ajassa mukana.” - Perussuomalaiset

OAJ pitää tärkeänä, että taiteen perusopetusta on kunnassa kaikkien saatavilla ja että kunnan palvelut integroituvat nykyistä paremmin keskenään. Kuntavaaliohjelmassaan OAJ korostaa, että laadukas koulutus tarvitsee rinnalleen myös toimivat tukipalvelut, joilla oppilaiden hyvinvoinnista huolehditaan.
 
null