Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kunnissa päätetään varhaiskasvatuksesta – kysy nämä ehdokkaaltasi

Varhaiskasvatuksen laatu on kuntapäättäjien käsissä. OAJ:n erityisasiantuntijat kokosivat kuusi kysymystä, jotka ehdokkaalta kannattaa kysyä.
Laki määrittelee varhaiskasvatuksen järjestämiselle reunaehdot. Kunnissa voidaan kuitenkin päättää, että minimitasoon ei tyydytä. Moni kunta on jättänyt esimerkiksi raajamatta oikeutta varhaiskasvatukseen, vaikka laki sen mahdollistaakin.
 
OAJ:n erityisasiantuntijat Ritva Semi ja Auli Setälä muistuttavat, että äänestäjillä on nyt tuhannen taalan paikka tivata kuntavaaliehdokkailta, miten he päättäjinä toteuttaisivat varhaiskasvatusta omassa kunnassaan. He kokosivat kuusi kysymystä ehdokkailta kysyttäväksi.
 
 
1. Tunnetko varhaiskasvatuksen tavoitteet?

Taustaa: Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Lapsi saa varhaiskasvatuksessa säännöllisesti monipuolista musiikki-, liikunta-, taide-, kulttuuri-, kuvataide-, ilmaisutaide-, tanssi-, leikki- ja kirjallisuuskasvatusta sekä erilaisia elämyksiä ja juhlia. Aikaa ja tilaa on myös riittävään lepoon lapsen iän ja kehitystason mukaan. Toiminnassa toteutuvat varhaiskasvatuslain tavoitteet.
 
2. Onko kaikilla lapsilla oikeus pedagogiseen varhaiskasvatukseen päiväkodissa?

Taustaa: Jokaisella lapsella on oikeus saada vähintään 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen hänen kehityksensä, tuen tarpeensa tai perheolojen takia tai jos se on muuten hänen etunsa mukaista. Kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on oikeus myös, jos vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti.
 
OAJ:n mielestä lapsen oikeutta kokopäiväiseen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen päiväkodissa ei saa rajoittaa vanhempien työttömyyden tai muiden syiden perusteella.
 
3. Pitäisikö varhaiskasvatuksen olla maksutonta?

Taustaa: OAJ ajaa kaikille yli kolmevuotiaille lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Myös kaikki eduskuntapuolueet ovat ilmaisseet kannattavansa maksuttomuutta.
 
4. Onko jokaisessa lapsiryhmässä oltava lastentarhanopettaja? Kuinka monta?
 
Taustaa: Jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä on oltava vähintään yksi mutta mieluummin kaksi ryhmän pedagogisesta toiminnasta vastaavaa lastentarhanopettajaa. Jotta lasten yksilölliset tuen tarpeet voidaan ottaa huomioon, päiväkodissa on oltava myös erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa avustajapalveluja. Henkilöstön poissaoloihin on aina hoidettava sijaiset. Lasten kannalta henkilöstön pysyvyys on tärkeää.
 
OAJ muistuttaa, että varhaiskasvatus on opetuksen, kasvatuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Pedagogian painottuminen edellyttää pedagogisen koulutuksen saanutta henkilöstöä, opettajia. Kerhon ja avoimen toiminnan henkilöstön koulutuksesta ei ole säädöksiä.
 
5. Mikä on mielestäsi ryhmäkoon katto päiväkodissa 3–6-vuotiaille? Entä alle 3-vuotiaille?
 
Taustaa: Säädösten mukaan lapsimäärä suhteutetaan päiväkodissa läsnä olevien hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien aikuisten määrään. Alle 3-vuotiaita voi olla enintään neljä yhtä opettajaa tai hoitajaa kohti. Kolme vuotta täyttäneitä lapsia voi olla niin sanotussa kokopäiväryhmässä enintään kahdeksan yhtä aikuista kohti. Osapäiväpaikalla olevia lapsia, jotka osallistuvat varhaiskasvatukseen korkeintaan viisi tuntia päivässä, voi yhtä opettajaa tai hoitajaa kohden olla kolmetoista.
 
Lapsiryhmässä saa olla yhtä aikaa enintään kolmea aikuista vastaava määrä lapsia. Osapäivälapsista muodostetussa yli kolmevuotiaiden ryhmässä voisi olla jopa 39 lasta, mikä on ehdottomasti liikaa.
 
OAJ:n mielestä lapsiryhmän koon tulee olla sellainen, että se mahdollistaa jokaiselle lapselle laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opettajan ohjauksen. Kunta voi päättää, että se rajaa kolme vuotta täyttäneiden lasten ryhmäkoolle katon, esimerkiksi kokopäiväisten lasten suhdelukumitoitusta soveltaen.
 
Lain mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ryhmän pitää olla pienempi tai ryhmässä on oltava enemmän koulutettua henkilöstöä, jollei lasta varten ole päiväkodissa erityistä avustajaa. OAJ tähdentää, että lapsiryhmän tulee olla mahdollisimman pysyvä. Jatkuvasti muuttuvat ryhmät kuormittavat lasta ja heikentävät hänen osallisuuttaan ja hyvinvointiaan. Ystävyyssuhteet, leikit ja oppiminen kehittyvät parhaiten, kun lapset osallistuvat toimintaan säännöllisesti.
 
6. Miten sinä aiot pitää huolta varhaiskasvatuksen laadusta omassa kunnassasi?
 
Taustaa: Tähän saa konkreettisia vinkkejä esimerkiksi OAJ:n kuntavaalitavoitteista. OAJ:n kuntapäättäjätestin läpäisseet ehdokkaat saavat nimensä ääniopetukselle.fi-sivulta löytyvälle Opetuksen puolustajat -listalle.
 
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
null