Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Fullmäktigeval 2018

Här finns information om fullmäktigevalet på ett och samma ställe på svenska! Informationen kompletteras vid behov.
Fullmäktige
 • har 150 ordinarie medlemmar och lika många ersättare
 • är organisationens högsta beslutsfattande organ som representerar alla 120 000 medlemmar
 • den nya mandatperioden på fyra år börjar vid mötet den 16–18 maj 2018
 • väljer inom sig ordförande och två vice ordförande för fullmäktige  
 • väljer organisationens ordförande och 20 styrelsemedlemmar
 • godkänner OAJ:s strategi
 • drar upp riktlinjerna för förhandlings- och avtalsmålen samt för fackliga stridsåtgärder  
 • fattar stora organisationspolitiska beslut
 • godkänner verksamhetsplanen och budgeten
 • fastställer medlemsavgiften till organisationen
 • samlas två gånger per år, i november och maj, och vid behov oftare
 • OAJ:s styrelse verkställer fullmäktiges beslut och linjedragningar

Valkretsar
Det finns fyra valkretsar. Platsfördelningen görs enligt medlemsantalet i de riksomfattande distrikten. Valkretsarna är:
 • Allmänbildande lärarna OAJ-YSI, som indelas i 17 regionala valkretsar. Finlands Svenska Lärarförbundet FSL utgör en valkrets som omfattar hela landet.  
 • Barnträdgårdslärarförbundet BTLF
 • Yrkeslärarna OAO
 • Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL
För varje valkrets väljs ordinarie fullmäktigeledamöter i förhållande till medlemsantalet och för dem valförbundsvisa ersättare.
 
Rösträtt
Röstberättigad är varje medlem som betalat medlemsavgiften 1.1.2018, frånsett studerandemedlemmarna och seniorlärarna. Varje medlem får avge en röst och den kan inte överföras med fullmakt till någon annan.
 
Valbarhet
Valbar är en röstberättigad personmedlem i en medlemsförening inom ett riksomfattande distrikt eller i en sådan medlemsförenings underförening.
 
Kandidatuppställning
Varje röstberättigad personmedlem kan ställa upp i valet. Det här sker genom att minst tre röstberättigade medlemmar som hör till samma valkrets bildar en valmansförening som ställer upp sin kandidat. Varje valmansförening får uppställa endast en kandidat och en medlem får vara kandidat i endast en stiftelseurkund. En person i valmansföreningen utses till ombud och ombudet ska lämna in stiftelseurkunden till valsekreteraren i den egna valkretsen senast 15.1.2018.

 
Valförbund
Två eller flera valmansföreningar kan sluta sig samman till ett valförbund genom att ingå ett skriftligt avtal. Valförbundets ombud ska ge in avtalet om valförbund till centralvalnämnden samtidigt som de anslutna valmansföreningarnas ansökningar, senast 15.1.2018.
 
  
Kandidatpresentation
De uppställda kandidaterna presenteras på våra webbsidor och i en separat bilaga i tidningen Opettaja.
Till kandidatpresentationen
 
Valet
 
Valet ordnas antingen som elektronisk förhandsröstning och urneval eller helt och hållet som elektroniskt val. Det är upp till valkretsarna hur valet ordnas.  Se här hur och när din egen valkrets röstar.

Elektronisk förhandsröstning ordnas 19.2-4.3.2018 + urneval 26-27.3.2018.
 
Elektronisk valförrättning ordnas 14.3-27.3.2018.
 

Rösträkning
Rösträkningen för urneval förrättas i regel vid de regionala räkningscentralerna och dessa meddelar de kandidatvisa röstetalen till den riksomfattande räkningscentralen.
 
Information om valet
Valsekreterarna och valfunktionärerna informeras via medlemsidorna för OAJ-aktiva och med separata meddelanden.
 
Medlemmarna får information via våra webbsidor, medlemssidor och tidningen Opettaja.
 
Frågor angående valet skickas till vaalit2018@oaj.fi
 
 
 
null