Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ: Erityisluokat ja pienryhmäopetus turvattava lailla

OAJ vaatii, että oppilaan oikeus pienempään opetusryhmään taattaisiin nykyistä vahvemmin laissa.
Oppilaan oikeus pienryhmään tulisi säätää uudeksi oppimisen tuen muodoksi, vaatii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.
 
Vaatimus perustuu järjestön uunituoreeseen jäsenkyselyyn oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuudesta. Kysely kartoitti niin kutsutun kolmiportaisen tuen nykytilaa ja osoittaa selkeästi, että erityisluokkia ja pienryhmäopetusta tarvitaan edelleen.
 
 
Moni jää ilman tarvitsemaansa tukea
 
Kyselyn mukaan oppilaiden tuen tarvetta ei ole huomioitu opetusryhmän koossa. Opettajista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän opetusryhmissään on oppilaita, joiden tulisi saada pienryhmäopetusta nykyistä enemmän. Jopa 87 prosenttia opettajista kertoi, ettei heidän opettamiaan ryhmiä ole silti pienennetty oppilaiden tuen tarpeen mukaan.
 
– Jotkut oppilaat tarvitsevat pienemmän ryhmän oppiakseen, ja se pitäisi ottaa huomioon opetuksen järjestämisessä, muistuttaa kyselyä tekemässä ollut OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen.
 
Kyselyn mukaan kolmiportainen tuki ei toimi perusopetuksessa lain mukaan muutenkaan aivan puhtoisesti. Peruskoulun oppilaat saavat lailla turvattua oppimisen tukea epätasa-arvoisesti, ja tuki jää osin kokonaan toteutumatta lainsäädännön tarkoittamalla tavalla.
 
Kyselyyn vastasi 564 opettajaa ja rehtoria.
 
 
Erityisopetuksen edellytykset heikentyneet
 
Tilastokeskuksen mukaan tukea saavien oppilaiden määrä on kasvanut sitten vuoden 2011, jolloin kolmiportainen tuki otettiin käyttöön.
 
 
      Oppilasmäärien kehitys tehostetussa ja erityisessä tuessa
Kuva: Tehostettu tuki alkoi vuoden 2010 lakimuutoksen seurauksena.
 
Sittemmin myös erityiskouluja on lakkautettu. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 erityiskouluja oli vielä 118, kun vuonna 2016 niitä oli enää 75.
 
Kolmiportaisen tuen mallissa erityisen tuen oppilaat on siirretty omaan lähikouluunsa muun opetuksen yhteyteen. Tällöin puhutaan inkluusiosta perusopetusryhmiin.
 
– Ei inkluusio sinällään ole huono ajatus, kunhan koulujen resurssit riittävät, Lyhykäinen huomauttaa.
 
 
Riittävästi kelpoisia opettajia ja aikaa
 
Kolmiportaisen tuen riittävät resurssit tarkoittavat erityisesti sitä, että opettajia on tarpeeksi.
 
OAJ on esittänyt, että perusopetuslakiin lisättäisiin esimerkiksi se, että sataa oppilasta kohti pitäisi olla vähintään yksi erityisopettaja. Erityisen tuen oppilaita saisi per erityisluokanopettaja olla enintään kymmenen.
 
– Lisäki opettajilla pitäisi olla tarpeeksi aikaa tukea oppilaitaan. Luokan- tai aineenopettajien ja erityisopettajan yhteistä suunnitteluaikaa tulisi lisätä, Lyhykäinen toteaa.
 
OAJ:n mielestä erityisluokanopettajia ja erityisopettajia on lisäksi koulutettava nykyistä enemmän. Erityisopettajaksi kouluttautuneet eivät välttämättä työskentele erityisopettajina.
 
 
Opettajat toivovat tolkkua lomakkeisiin
 
Kyselyssä kävi lisäksi selkeästi ilmi se, että paperityö vie aikaa opettamiselta. Kolmiportaisen tuen tehostetun ja erityisen tuen portaille siirryttäessä täytetään erinäinen määrä pedagogisia asiakirjoja.
 
Peräti 93 prosenttia vastanneista opettajista ilmoitti pedagogisten asiakirjojen laadintaan käytetyn ajan lisääntyneen erittäin paljon tai jonkin verran sitten vuoden 2011.
 
 
      Opettajan työajan muutokset
 
Kuva: Kolmiportainen tuki on lisännyt pedagogisten asiakirjojen täyttämisen ohella monenlaiseen yhteistyöhön käytettävää aikaa.
 
Vastaajat kokivat, että asiakirjojen pitäisi olla nykyisiä yksinkertaisempia ja selkeämpiä. Tämän perusteella OAJ esittääkin Opetushallitukselle, että lomakkeiden päällekkäisyyksiä tulee karsia ja luoda malliesimerkkejä nettiin.
 
– Lisäksi vaadimme työantajilta, että opettajille pitäisi maksaa kahden tunnin palkka per pedagoginen asiakirja, Lyhykäinen selventää.
 
OAJ muistuttaa, että jokaisella oppilaalla on oikeus tarvitsemaansa tukeen jokaisena koulupäivänä. Opettajat ovat valmiita antamaan tätä tukea, kunhan heille annetaan siihen mahdollisuus.    
 
 
Kolmiportainen tuki lyhyesti
 
  • Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annetta heti, kun on tarvetta.
  • Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppimisen ja koulukäynnin pulmiin ja se useimmiten tarkoittaa yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja ja tukea koulun arjessa.
  • Tehostettu tuki on edellistä pitkäkestoisempaa ja yksilöllisempää, esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta.
  • Erityinen tuki on voimakkaimman tuen taso, johon kuuluu erityisopetus ja oppiaineitten yksilöllistäminen ja lisäksi kaikki muut tukimuodot, kuten tukiopetus.
  • Tutustu opettajien kolmiportaiseen arkeen ja OAJ:n ratkaisuehdotuksiin tarkemmin lataamalla selvitys täältä.
 
Teksti: Salla Hongisto
Graafit: Erika Nieminen
Kuva: Pietari Posti
null