Undervisningssektorns Fackorganisation

Medlemsavgift

Medlemsavgiften räknas på all beskattningsbar inkomst från arbetsgivaren. Till den totala inkomsten räknas utöver grundlönen också alla lönetillägg som betalas för anställningsförhållandet och eventuella beskattningsvärden på naturaförmåner.

Medlemsavgiften till organisationen, till region- och lokalföreningen samt avgiften till A-kassan ingår i en och samma medlemsavgift. Medlemsavgiften varierar lite eftersom föreningarna årligen fastställer sina egna medlemsavgifter.

Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Arbetsgivaren uppbär medlemsavgiften varje månad.

Den elektroniska anslutningsblanketten innehåller den fullmakt som arbetsgivaren behöver för att kunna uppbära medlemsavgift. OAJ skickar fullmakten till arbetsgivaren.
Också anslutningsblanketten i pappersform innehåller fullmakt för uppbörd av medlemsavgiften. Den som ansöker om medlemskap med pappersblankett ska ge blanketten till den lokala föreningens representant.

Man börjar betala medlemsavgift från början av den kalendermånad som följer på undertecknandet av medlemskapsansökningen.
 

Hur stor är medlemsavgiften?

Medlemsavgiften till OAJ är 0,95 procent av inkomsten. Härtill kommer avgiften till den riksomfattande föreningen, regionföreningen samt till lokalföreningen och den egna medlemsföreningen. Den totala medlemsavgiften är i medeltal 1,2–1,3 procent.
 

Medlemsavgiften när arbetsgivarna är flera

Gemensamma lärare eller timlärare som arbetar vid olika läroanstalter betalar medlemsavgift för alla totalinkomster som undervisningsarbetet ger.
Om du vill att arbetsgivarna ska uppbära medlemsavgift, ska separata uppbördsfullmakter ges till alla de läroanstalter där du undervisar. Skicka kopior av fullmakterna till OAJ:s medlemsregister, så att OAJ i sin tur kan skicka uppbördanvisningar till läroanstalterna.

Medlemmen kan också själv betala medlemsavgifterna. Kontakta i så fall OAJ:s medlemsregister för att få närmare anvisningar.
 

Avvikande medlemsavgifter

Om du är tjänste- eller arbetsledig från din lärarbefattning eller –tjänst och tillfälligt arbetar med annat än lärararbete, betalas medlemsavgiften på basis av inkomsten från det andra arbetet. Avgiften är dock maximalt samma som skulle ha betalats för lärararbetet.


Nedsatt medlemsavgift

• tjänsteledighet/arbetsledighet utan förvärvsinkomster
• arbetslös
• alterneringsledig
• oavlönad studie- eller vårdledighet
• på dagpenning från FPA eller pensionsanstalt

Medlemsavgiften under ovan nämnda tider är 8,50 euro i månaden. Observera att avgiften kan variera lite mellan olika lärargrupper. Meddelande om ändring ska göras till vårt medlemsregister med en ändringsblankett.
I januari skickar medlemsregistret referensnummerlista för betalning av medlemsavgift till de medlemmar som har meddelat att de själva erlägger medlemsavgiften, exempelvis till moderskapslediga, arbetslösa, tjänste- eller arbetslediga.
 
null